شرکتهای دانشبنیان به روسیه میروند

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

کریدور توس//عه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری از حضور شرکتهای دانشبنیان در روسیه و بازدید آنها از مهمترین نمایشگاه بینالمللی روسیه حمای//ت میکن//د. نمایش//گاه INNOPROM مهمترین نمایش//گاه صنعت//ی بینالمللی روس//یه اس//ت و بر اس//اس اولویتهای مهم دنیای صنعت و فناوری،فرصتهای جدیدی برای شرکتهای بینالمللی فراهم میکند. به گزارش گسترش صنعت، این نمایش//گاه در ح//وزه تجهی//زات و فناوریهای پ//ردازش مواد، تجهی//زات نف//ت و گاز، صنای//ع خودرویی، سیستمهای روباتیک و خودکار، اتوماسیون صنعتی، فناوری توس//عه شهری، فناوری مهندسی قدرت و مهندسی مکانیک است که از ۹۱ تا ۲۲ تیر در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار میش//ود.کریدور ص//ادرات محصوالت دانشبنی//ان معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری از شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این نمایش//گاه حمایت میکند. ش//رکتهای دانشبنی//ان برای ثبتن//ام باید از طریق وبس//ایت کریدور توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.