ریلسازان توان خود را اعالم کنند، مانع واردات میشویم

گفت‹وگوی‹«گسترش‹صنعت»‹با‹رییس‹کمیسیون‹عمران‹مجلس‹شورای‹اسالمی‹درباره‹تامین‹ریل‹در‹کشور‹

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

با اینکه در داخل کش//ور ظرفیتهای بس//یاری برای ریلسازی وجود دارد اما سازمانهای متولی این امر در کش//ور هنوز ترجیح میدهند نیازهای این ح//وزه را از طری//ق واردات برط//رف کرده و استفاده از توان داخلی اولویت نخست آنها نباشد. این اتفاق عالوه بر اینکه باعث میش//ود اش//تغال و س//وددهی این صنعت در داخل کشور به خطر افتد، ارز بس//یاری را نیز از ایران خارج میکند که به طور حتم به نفع اقتصاد کشور نبوده و با برخی بندهای اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد است.

ب//رای رس//یدن ب//ه اه//داف تعریف ش//ده در چش//مانداز ۴۰۴۱، خط//وط ریلی بای//د ۵۱ هزار کیلومتر دیگر امتداد یابند. یکی از مهمترین لوازم تحق//ق این هدفگذاری، رهای//ی راهآهن ایران از وابستگی به ریلهای وارداتی است.

از دی//دگاه کارشناس//ان، یک//ی از عل//ل اصلی توسعه نیافتن خطآهن در ایران، تولید نشدن ریل در کش//ور و نیاز به واردات این محصول است که مشکل بزرگی برای توسعه کشور به شمار میرود.

کاه//ش ش//دید مص//رف س//وخت، هزینههای پایینت//ر جابهجای//ی کاال، آالیندگ//ی کمت//ر، کاهش ب//ار ترافیکی جادهه//ا و در نتیجه کاهش تصادف//ات ج//ادهای از جمله مزای//ای حملونقل ریلی نس//بت ب//ه حملونق//ل جادهای هس//تند. عالوه ب//ر این، فرس//ودگی خطوط ریلی کش//ور نی//ز نیاز ب//ه احداث ری//ل جدید را ایج//اد کرده است.

همچنین باید در نظر داشت که ریلهای تولید داخل برای جایگزینی ریلهای فرسوده از کیفیت کافی برخوردار نیس//ت و این موضوع باعث ش//ده وابستگی کشور در این زمینه افزایش یابد.

در س//الهای پیش از پیروزی انقالب اسالمی، ایران ی//ک واردکننده صرف ریل ب//ود اما پس از پیروزی انقالب تالشها برای دستیابی به فناوری تولی//د ری//ل به بار نشس//ت و در اوای//ل دهه ۰7 کارخان//ه ذوبآهن اصفهان موفق ب//ه تولید ریل ۳۳U ش//د و تفاهمنام//های ه//م در ای//ن زمینه بین این ش//رکت و ش//رکت راهآهن در س//ال ۳7 منعقد شد اما به دالیل نامشخصی استفاده از این ظرفیت داخلی در حوزه اجرایی محقق نشد.

حدود ۵۱ س//ال بعد و در س//ال 7۸، بکارگیری و اس//تفاده از توانمندی ش//رکت ذوبآهن مورد توجه بهرهبرداران ش//بکه ریلی کشور قرار گرفت و تفاهمنام//های بی//ن مدیران ش//رکت راهآهن و ش//رکت ذوبآهن با هدف تولید انبوه ریل ۳۳U امضا ش//د اما ب//ه دلیل آنچه کیفیت نامناس//ب و از رده خارج ش//دن ریل ۳۳U اعالم شد، شرکت راهآهن دیگر س//فارش جدیدی ب//رای تولید این ریل به شرکت ذوبآهن نداد.

همچنین مس//ئوالن ش//رکت راهآهن تاکنون از عم//ل به وعدههای خود مبن//ی بر امضای قرارداد پیشخری//د ریلهای تولیدی ش//رکت ذوبآهن خ//ودداری کردهان//د و خود یک//ی از عوامل مهم محقق نش//دن وعده این ش//رکت مبنی بر تولید ریل ملی اس//ت. اینگونه بود که توان داخل برای تولی//د ریل ملی مورد توجه قرار نگرفت و کش//ور همچنان واردکننده ریل است. ‹

درحال//ی که ش//رکت ملی راهآه//ن اعالم کرده ب//ود ذوبآهن اصفهان قادر ب//ه تولید ریل ۳۳U نیس//ت، حمیدرضا نورمحمدی، مدیر مهندس//ی ناحیه ف//والد ذوبآهن و مدیر بخش مهندس//ی ریلی به گس//ترش صنعت گف//ت: اکنون کارخانه ذوبآه//ن اصفهان به ظرفی//ت تولید ۰7تن ریل ۳۳U رسیده است.

مدیر مهندس//ی ناحیه ف//والد ذوبآهن و مدیر بخش مهندس//ی ریلی با اش//اره به اینکه کارخانه ذوبآه//ن میتوان//د ریل م//ورد نیاز را تولی//د کند، گفت: با ای//ن حال موضوع تفاهمنامه هنوز اجرایی نشده است.

بر اس//اس ای//ن ادعا به نظر میرس//د ذوبآه//ن اصفهان توان باالیی در تولید این محصول دارد ام//ا بنا به دالیلی که تاکنون از طرف ش//رکت مل//ی راهآهن جمه//وری اس//المی اعالم نش//ده، این محصول از مبادی دیگری تامین ش//ده است.

‹وزارت‹ صنع/ت،‹ مع/دن‹ و‹ ‹ تج/ارت،‹ زب/ان‹ تولیدکنن/ده‹ داخلی‹

کاهش سرمایه در گردش و مشکالتی که در تامین منابع مالی وجود دارد در س//الهای گذشته آسیبهای بسیاری به تولیدکنندگان وارد کرده و بخش//ی از فع//االن حوزه تولی//د به دلیل ناتوانی در مقابله با این مشکالت از چرخه صنعت کشور حذف شدهاند.

ع//الوه ب//ر اینه//ا در پروژههای زیرس//اختی، بدهیه//ای بخ//ش دولت نیز از دیگر مش//کالتی اس//ت که توان بخش خصوصی کش//ور را کاهش داده اس//ت. دول//ت در بس//یاری از پروژهه//ا ب//ه بخش خصوص//ی بدهکار اس//ت و تولیدکنندگان ب//ه دلی//ل اینک//ه هنوز به س//رمایه خود دس//ت نیافتهاند نمیتوانند در پروژههای جدید ش//رکت کنند. برخی کارشناس//ان این موضوع را سیاستی میدانند که باعث شده کاال از خارج کشور تامین شود.

ب//ه عبارت دیگر زمانی ک//ه تولیدکننده داخلی ت//وان تامی//ن محصول را نداش//ته باش//د، دولت میتواند از طریق دیگر کش//ورها محصوالت مورد نیاز را تامین کند.

اکنون بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی تضعی//ف ش//ده و نمیتوان//د در بس//یاری از این پروژهها حضور داش//ته باش//د. این موضوع دست دولت برای واردات را باز کرده است.

در ادام//ه ای//ن موضوع گس//ترش صنعت برای بررس//ی وضعی//ت تولید ریل ۳۳U و ش//یوههای حمای//ت از تولیدکنندگان داخلی ب//ا محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیس//یون عمران مجلس شورای اس//المی به گفتوگو نشست که شرح آن در ادامه آمده است.

€برخ/ی€اطالع/ات€حاکی€از€این€اس/ت€که€ € شرکت€ملی€راه€آهن€جمهوری€اسالمی€تمایل€ چندانی€به€اس/تفاده€از€ریل€های€تولید€داخل€ ندارد€و€اولویت€نخست€تامین€ریل€های€مورد€ نی/از€را€در€واردات€می€پندارد،€این€موضوع€را€ چطور€ارزیابی€می€کنید؟

تاکید کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی اس//تفاده حداکث//ری از ت//وان داخلی اس//ت که در اقتص//اد مقاومت//ی نیز به ای//ن موضوع به طور مش//خص پرداخته شده اس//ت. بر این اساس اگر تولیدکنن//دگان داخلی میتوانن//د نیاز راهآهن در داخل کشور را برطرف کنند، شرکت ملی راهآهن موظف اس//ت از این طریق تامین نیاز کند. موضوع تامین نیازهای حملونقل ریل//ی عالوه ب//ر بحث ریلس//ازی در بحث واگنسازی و لکوموتیو نیز وجود داشت. €

در ای//ن زمین//ه باره//ا مس//ئوالن و تولیدکنن//دگان را دع//وت کردی//م تا در بحثه//ای رودررو ب//ه طرح و حل مش//کالت خ//ود بپردازند که در برخ//ی از موارد این اقدام به نتیجه مطلوبی رس//ید و مش//کالتی که وجود داش//ت برطرف ش//د. در شرایط کنونی طرف تقاض//ا و متقاضی باید در بحثهای رودررو نیازهای خود را مطرح کنند و دولت نیز با حمایت از تولیدکنندگان داخلی تالش کند نیازهای کشور از طریق تولیدکنندگان برطرف شود.

€ب/ا€این€ح/ال€در€برخ/ی€از€زمینه€ها€هنوز€ € مش/کالتی€وج/ود€دارد،€دلی/ل€اصل/ی€ای/ن€ مشکالت€را€در€چه€می€بینید؟

واحدهای تولی//دی ما توان مالی اندکی دارند و س//رمایه در گردش معضل اصلی آنهاست. باید در نظر داش//ت که تولید نیاز به س//رمایه در گردش دارد. اکن//ون یکی از بزرگترین مش//کالت بخش تولید کشور نبود سرمایه در گردش و وفور نیروی انسانی کارآمد است.

در صورت//ی که معض//ل تامین مال//ی پروژهها برطرف شود، طبیعی است که عالوه بر جلوگیری از واردات بر توس//عه نیروی انس//انی نیز میتوان تمرکز بیشتری داشت.

€برخی€از€تولیدکنندگان€دلیل€مش/کالت€ € مال/ی€خ/ود€را€در€بده/ی€بخ €شه/ای€دولت€ می€دانن/د€که€البته€این€موضوع€در€پروژه€های€ ریل€س/ازی€نیز€وجود€دارد،€این€مش/کل€را€با€ چه€سیاستی€می€توان€حل€کرد؟

تولیدکنندگان معتقدند ما در کشور توان داریم اما از آنها پش//تیبانی نمیشود و بدهیهای بخش دولتی به آنها آس//یب بس//یاری وارد کرده است. تولیدکنندگان کشور با احتساب شرایط اقتصادی موج//ود نمیتوانن//د با پرداخت نک//ردن به موقع وزارت راه و شهرسازی کاری از پیش ببرند. دولت میتواند با افزایش سیاس//تهای حمایتی مشکل تامین منابع مالی را برطرف و همچنین بدهیهای خ//ود را به بخش خصوصی پرداخ//ت کند تا این مشکالت برطرف شود. €

€تا€زمانی€که€مشکل€تامین€مالی€و€پرداخت€ بدهی€ها€برطرف€نشود،€بخش€خصوصی€قادر€ ب/ه€حضور€در€پروژ €هه/ای€این€چنینی€نخواهد€ بود.€موضوع€حمایت€از€تولیدکنندگان€نیز€به€ عنوان€یک€کلیدواژه€سال€هاس/ت€که€مطرح€ شده€است.€حمایت€از€تولیدکنندگان€داخلی€ با€چه€س/از€€و€کاری€باید€باش/د€تا€بیش/ترین€ بازده/ی€را€داش/ته€باش/د€و€تولیدکنندگان€ بتوانند€به€قدرت€مناس/بی€در€تولید€دس/ت€ یابند؟

در گام نخس//ت ب//رای این کار ابت//دا باید اراده کافی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجود داشته باش//د. در صورتی که به واقع این اراده در کشور ایجاد شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوان//د به عن//وان نماینده بخ//ش تولیدکننده در کش//ور به مطالب//ات تولیدکنن//دگان از دیگر بخشه//ای تولیدی بپردازد. ب//ه عبارت دیگر این وزارتخان//ه بای//د مدافع تولیدکنن//دگان در دولت باش//د تا بتواند به دیگر بخشه//ای دولتی که به بخش خصوصی بدهکار هس//تند ب//رای پرداخت بدهیها فشار بیاورد.

وزارت صنعت، مع//دن و تجارت متولی حمایت از تولیدکنندگان است و تولیدکنندگان با ارتباط بیش//تر با این وزارتخان//ه میتوانن//د بخش قابل توجهی از مشکالت خود را برطرف کنند.

€کمیس/یون€عمران€در€زمین/ه€حمایت€از€ € تولیدکنندگان€داخلی€چه€اقداماتی€می€تواند€ انجام€دهد؟

بارها از تولیدکنندگان خواس//تهایم در صورتی ک//ه محصول//ی را میتوانن//د تولیدکنن//د و آن محصول اکنون از خارج کش//ور تامین میشود به کمیسیون عمران اعالم کنند. اجرای سیاستهای اقتص//اد مقاومتی از وظایف دولت، مجلس و تمام سازمانها و نهادهاست.

همچنین براس//اس این ش//یوه اقتص//ادی باید اقتصاد کشور درونزا و بروننگر باشد. با احتساب اینه//ا تولیدکنن//دگان بخش خصوص//ی باید در جریان پروژههای در حال اجرا باشند و هر جا که محصول وارداتی در داخل کش//ور تولید میش//د، اع//الم کنند تا نمایندگان از طریق راههای قانونی مانع این کار شوند.

کمیس//یون عم//ران در ش//رایطی ک//ه ش//اهد چنی//ن اقداماتی از طرف دس//تگاههای دولتی یا خصوصی باش//د از هیچ اقدامی ب//رای حمایت از تولیدکنندگان داخلی دریغ نخواهد کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی حمایت

از تولیدکنندگان است و تولیدکنندگان با ارتباط بیشتر با این وزارتخانه میتوانند بخش قابل توجهی از مشکالت خود را

برطرف کنند

کارخانه ذوبآهن

میتواند ریل مورد نیاز را تولید کند، با این حال موضوع تفاهمنامه هنوز اجرایی

نشده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.