شبکههای مدرن آبیاری و اشتغال

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

تغیی//ر رویک//رد س//نتی بهرهب//رداری از مناب//ع آب به رویکردهای جدید و اس//تفاده از روشه//ای نوی//ن آبیاری، ض//رورت گریزناپذی//ر تامین پایدار منابع آب کش//اورزی و تحقق توسعه پایدار است.

یکی از راهکارهای اساس//ی س//اماندهی مص//رف آب در بخش کش//اورزی ب//ه عنوان بزرگترین بخ//ش مصرف آب کش//ور و افزایش به//رهوری، ایجاد ش//بکههای آبی//اری و زهکشی و بهرهبرداری بهینه از آنهاست.

در دوران دولت یازدهم 7۱۲ هزار هکتار شبکههای آبیاری و زهکش//ی اصلی با هدف تکمیل چرخه اس//تفاده از آب در کشاورزی و ایجاد تولید پایدار احداث شده که معادل ۳ برابر مس//احت ش//هر تهران اس//ت. ۰۲۱ هزار هکتار از زمینهای زیرپوش//ش این ش//بکهها در زمینهای حاشیه رودخانههای مرزی ساخته شده است.

با توجه به اینکه با بهرهبرداری از هر دو هکتار شبکه آبیاری و زهکش//ی برای یک نفر اشتغال مس//تقیم و ۵ نفر اشتغال غیرمس//تقیم ایجاد میشود با ساخت 7۱۲ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکش//ی اصلی در دولت یازدهم برای حدود ۰۶۱ هزار نفر به طور مس//تقیم و غیرمس//تقیم ش//غل ایجاد شده است.

یکی از راهکارهای اساس//ی س//اماندهی مصرف و افزایش به//رهوری آب در بخ//ش کش//اورزی ب//ه عن//وان بزرگترین مصرفکننده آب، توس//عه و تکمیل ش//بکه سنجش مصارف آب کش//ور در شبکههای آبیاری و زهکشی است تا با تحویل حجمی آب به ذینفعان و اعمال نظام حسابداری مصارف آب بتوان از سرمایهگذاریها بهرهبرداری بهینه کرد.

در این راستا در دولت یازدهم تعداد ۶۸۸ نقطه به ابزارهای اندازهگیری تحویل حجمی آب تجهیز شدهاند که معادل ۵/۸ برابر مجم//وع تعداد در طول دولت نه//م و دهم (۲۹ نقطه) است.

عالوه بر بهرهبرداری، س//رانه هزینهک//رد برای نگهداری از تاسیس//ات آبی ازجمله سدها و ش//بکههای آبیاری، یکی از شاخصهای مدیریت منابع آب است. سرانه مقدار هزینهکرد برای نگهداری و تعمیرات س//االنه س//دهای کشور در دولت یازدهم، از حدود ۴/۳ ریال به ازای هر مترمکعب مخزن س//د به حدود ۸/۴ ریال افزایش یافته است.

مهرزاد€احسانی€ مدیرکل€مدیریت€به€ هم€پیوسته€منابع€آب€ حوض €ههای€آبریز€فالت€

مرکزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.