33 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران وجود دارد

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

مدیر عامل ش//رکت آب منطقهای تهران با بیان اینکه ۳۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران وجود دارد گفت: ۲ میلیارد و ۰۵۲ میلیون مترمکعب برداش//ت از چاههای مجاز در استان تهران انجام میشود.

به گزارش گس//ترش صنعت، محمدرض//ا بختیاری، مدیر عامل ش//رکت آب منطقهای تهران گفت: میزان برداشت آب از چاههای مجاز و غیرمجاز اس//تان تهران حدود ۵/۲میلیارد مترمکعب اس//ت که ۰۵۲ میلیون مترمکعب آن به چاههای غیرمجاز و ۲ میلیارد و ۰۵۲ میلیون مترمکعب آن به چاههای مجاز اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه ۰۱درصد از برداشت آب استان از چاههای غیرمجاز و ۰۹درصد آن از چاههای مجاز اس//ت، تصریح کرد: بیالن منفی استان تهران حدود ۰۵۱ میلیون مترمکعب است که عمده آن مربوط به برداش//ت چاههای مجاز بوده که بیش از حد مجاز برداشت میکنند.

بختی//اری ب//ا اش//اره به اینک//ه به منظ//ور جلوگی//ری از برداش//تهای غیرمجاز کش//اورزان، وزارت نیرو طرح احیا و تعادلبخش//ی آبهای زیرزمینی را تصویب کرده، بیان کرد: هدف از این طرح بستن چاههای غیرمجاز و کنترل برداشت از چاههای مجاز است.

وی همچنین تاکید کرد: در جهت طرح احیا و تعادلبخشی عالوه بر اینکه از برداش//تهای غیرمجاز جلوگیری میکنیم، پروان//ه چاههای مج//از را نیز تقلیل دادهای//م تا بیالن منفی دشتهای استان ازجمله ورامین و تهران – کرج جبران شود.

بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ۰۱ هزار حلقه چاه در اس//تان تهران وجود دارد که چاههای م//اده ۵ و نیمه عمیق به ش//مار میروند، گف//ت: این چاهها برای مصارف اس//تخر و آبیاری باغچه استفاده میشود که به طور عمده چاههای غیرمجاز بوده و تنها ۵۱درصد آنها مجاز هستند.

وی افزود: سیاست وزارت نیرو به منظور کمک به سفرههای آب زیرزمینی و نیز اس//تفاده نکردن مردم از آب شرب برای آبیاری باغچه و اس//تخر در ش//هرهای باالی ۰۰۲ نفر، نصب کنتور هوشمند است.

وی درب//اره پروانه احداث برای چاههای جدید در اس//تان ته//ران افزود: پروانه احداث ب//رای چاههای جدید حدود ۵۲ مترمکعب در ش//بانهروز تنها برای مصارف ش//رب و صنعتی اختصاص داده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.