قیمتهای منطقی دستاورد تنوع تولید

«گسترش‹صنعت»‹اثرات‹افزایش‹مشارکت‹با‹‹خارج ‹یها‹را‹برکاهش‹هزین‹ههای‹صنعت‹خودرو‹‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

بخش//ی از اتفاقی که امروز در بازار خودروی ایران مبن//ی بر تنوع تولید رخ داده ب//ه طور قطع با هدف پاس//خگویی به نیاز مصرفکنن//دگان داخلی بوده و هرچند تالش خودروسازان این است که با همکاری ش//رکای خارجی محصوالت جدیدی به بازار عرضه کنند اما به طور قطع دستیابی به این هدف، مستلزم بازاری رقابتی است. بیشک این تنوع در کوتاهمدت موردتوجه مصرفکنندگان داخلی قرار خواهد گرفت اما نکت//ه مهم اینکه آیا با افزایش این تنوع، ش//اهد کاهش هزینهه//ای تولید خواهیم ب//ود؟ آغاز تولید موتور کممصرف با همکاری اتریش//یها که به تازگی خبر آن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح ش//ده، نشان داد ش//ریک جدیدی به صنعت خودرو ایران اضافه شده است. این شرایط در حالی است که تنوع تولید به وجود آمده نیازمند بازاری رقابتی است که این امر جز با کاهش قیمتها محقق نخواهد شد.

‹ضرورت‹توجی ‹هپذیر‹بودن‹سرمای ‹هگذاری‹ ‹

محمدتقی احمدیان، اس//تاد دانش//کده مهندسی مکانی//ک دانش//گاه صنعتیش//ریف در گفتوگ//و با «گس//ترش صنع//ت»، بیش//ک تنوع تولی//د که در س//ایه مش//ارکت با خارجیها حاصل میش//ود، باید همراه با س//ود مش//ترک باش//د تا منج//ر به کاهش هزینههای تولید ش//ود، گفت: هر زمان که همکاری بر اساس تولید و پلتفرم مشترک انجام شود، باید به همکاریهای مشترک با دید مثبت نگریست.

وی ادامه داد: اما اگر قراردادهای جدید به ش//کلی باشد که یکی از دوطرف قرارداد ملزم به تولید شده و هیچ پیشینهای پشت آن نباشد، نمیتوان این قرارداد را چندان قوی دانست.

اس//تاد دانش//کده مهندس//ی مکانی//ک دانش//گاه صنعتیش//ریف ب//ا اش//اره به ق//رارداد مش//ارکت با اتریش//یها با هدف تولید موتور کممصرف به صورت مش//ترک اظهار کرد: موتور با هر قیمتی که داش//ته باشد باید روی یک پلتفرم نصب شود بنابراین خرید و فروش خودرو با مدیریت و سرمایهگذاری مشترک معن//ادار بوده و مزایایی همچ//ون کاهش هزینههای تولید را به دنبال خواهد داشت.

احمدیان با تاکید براینکه سرمایهگذاری مشترک با خارجیها و دریافت سود مشترک، باید بازار مشترک نیز داشته باش//د، تصریح کرد: باید دوطرف در سود و زی//ان تولید هر قطعه از جمله موتور کممصرف که با همکاری اتریشیها ساخته میشود، شریک باشند در عین حال باید اقداماتی همچون تحقیق و توسعه با هدف بهینه کردن موتور در س//الهای بعد با هدف بهبود محصول نیز انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه باید درواقع یک جریان مداوم ش//کل گرفته و موتور موجود تحلیل و بررسی شود، اظهار کرد: در طراحی موتور باید دوطرف در جریان جزئیات کار قرار گیرند و با ارائه راهکارهایی نس//بت ب//ه کاهش هزینه تولید اقدام کنند، در این ش//رایط سرمایهگذاری معنادار خواهد شد.

این کارش//ناس صنعت خودرو در تشریح چگونگی کاه//ش هزینههای تولید با افزای//ش تنوع نیز گفت: به طور قطع الزمه توجیهپذیر بودن س//رمایهگذاری، معنادار بودن آن اس//ت، در برخی قراردادها، فناوری ۰۱ برابر حس//اب ش//ده و س//اخت کارخان//ه و باقی تجهیزات ارزشی به مراتب کمتر دارد که اگر قرارداد با طرف اتریشی به این شکل انجام شود، دستاوردی برای ایران نخواهد داشت از اینرو الزم است در ابتدا تعریف اولیه از سرمایهگذاری مشترک و ارزیابی از آن مشخص شده باشد.

احمدی//ان ادامه داد: در برخی مواقع این ارزیابیها بهگونهای اس//ت که طراحی با هزینه باالیی محاسبه میش//ود اما در مقابل س//رمایهگذاری ط//رف ایرانی چندان ارزش//ی نداش//ته که باید این امر مدنظر قرار گیرد.

‹عرض/ه‹محص/والت‹کیف/ی‹ب/ا‹کاه/ش‹ ‹ هزین ‹ههای‹تولید‹

بیشک یکی از دستاوردهای افزایش تنوع تولید، تولید رقابتی است و این امر جز با کاهش هزینههای تولید و همچنین قیمت تمام شده، محقق نخواهد ش//د. در این ش//رایط با توجه به افزایش مشارکت خارجیها در صنعت خودرو ایران از قطعات گرفته ت//ا خودرو کامل، انتظار م//یرود صنعت خودرو در مسیر کاهش هزینه تولید گام بردارد.

در همین حال حمید گرمابی، عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی معتقد اس//ت چنانچ//ه ش//روط وزارت صنع//ت، معدن و تجارت در همکاری با ش//رکتهای خارجی رعایت ش//ود و با قراردادهای خودرویی بازار خودرو ایران در اختیار شرکتهای خارجی قرار نگیرد، میتوان آینده خوبی برای صنعت خودرو متصور بود.

وی اف//زود: پیشبینی میش//ود با تنوع در تولید و کاه//ش هزینههای تولید، روند عرضه محصوالت باکیفیت و فناوری روز تغییر کرده و ش//اهد س//یر صع//ودی تقاضای خودروهای داخلی در بازار ایران باشیم.

عض//و کمیس//یون صنای//ع و مع//ادن مجل//س ش//ورای اس//المی تصریح ک//رد: انتق//ال دانش و فن//اوری جدید در جریان همکاری با ش//رکتهای صاحب نش//ان(برند) میتواند ش//رایط مناسبی را برای مصرفکنن//دگان داخلی فراه//م کند ضمن اینکه انتظار میرود با رعایت ش//روط همکاری در مشارکتهای اخیر ش//اهد کنترل و کاهش هزینه تولید و قیمت خودرو در کشور باشیم.

گرماب//ی گفت: در جریان ای//ن همکاریها، باید تولی//د خودروهایی با قیمت مناس//ب و اقتصادی موردتوج//ه قرار گی//رد تا متقاضیان بیش//تری در داخل امکان خرید این محصوالت جدید را داش//ته باشند.

برنامهری//زی وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت با هدف افزایش مش//ارکت خارجیه//ا در صنعت خودروی ایران در حالی اس//ت که پیش از این نیز باره//ا بر افزایش تنوع تولید تاکید ش//ده و این امر راهکاری برای کاهش هزینههای تولید عنوان شده بود. حال در چنین شرایطی ضروری است با درنظر گرفتن مزایا و س//ود برای دوط//رف قرارداد، انتظار کاهش هزینههای تولید را داشته باشیم که به نظر میرسد با به نتیجه رسیدن مذاکرات در پسابرجام این امر چندان دور از دسترس نخواهد بود.

برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف افزایش مشارکت خارجیها در صنعت خودروی ایران در حالی است که پیش از این نیز بارها بر افزایش تنوع تولید تاکید شده و این امر راهکاری برای کاهش هزینههای تولید عنوان

شده بود

حمید گرمابی: با تنوع در تولید و کاهش هزینههای تولید، روند عرضه محصوالت باکیفیت و فناوری روز تغییر کرده است

محمد تقی احمدیان : تنوع تولید که در سایه مشارکت با خارجیها حاصل

میشود، باید همراه با سود مشترک باشد

میترا ممسنی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.