رونمایی‹از‹2‹خودروی‹جدید‹تا‹پایان‹امسال‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرعامل گروه خودروس//ازی س//ایپا با اش//اره به تحقق رش//د ۷۵درصدی تولید خ//ودرو در این گروه، س//ودآوری مثبت ۷۵۱درصدی این شرکت را انقالبی در بازار سرمایه دانست و گفت: این آمار در مقایسه با رشد ۸۳درصدی کل صنعت خودرو قابلتوجه بوده و نشاندهنده روند رو به رشد این شرکت است.

به گ//زارش گس//ترش صنعت، مه//دی جمالی در ضیافت افطار با اصحاب رس//انه به رونمایی خودروی کوئیک در اواخر س//ال گذشته اش//اره و تصریح کرد: تالش میکنیم تا پایان س//ال ج//اری از دو محصول جدید ایرانی روی پلتفرم اس۰۰۳ رونمایی کنیم.

وی از ب//ه بهرهبرداری رس//یدن کارخانه س//ایپا در الجزای//ر تا یکم//اه آینده خبر داد و افزود: در س//ال گذشته شرکت تشکیالتی در قاره افریقا افتتاح شد و پس از آن در کمتر از یک سال کارخانهای در الجزایر طراحی و اجرایی شد که حداکثر در یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.

وی با تاکید بر اینکه صادرات این شرکت به دالیل ویژهای تنها به برخی کش//ورها انجام میشد، تصریح کرد: شرکت جدید در الجزایر طراحی سایپاست اما با مشارکت ۹۹درصدی سرمایهای طرف خارجی احداث شده است.

مدیرعام//ل گروه خودروس//ازی س//ایپا در ادامه با اشاره به اینکه در همین راستا ماه گذشته قرارداد مهمی با شرکت سیتروئن فرانسه در زمینه طراحی منعقد و شرکت مشترک سایپا س//یتروئن ش//کل گرفت، افزود: به زودی از خ//ودروی جدی//د این ش//رکت رونمایی خواهد ش//د، همچنین مذاکرات دیگری با سایر طرفهای خارجی در حال انجام است.

وی همچنین با اش//اره به اقدامات انجام ش//ده در صنعت قطعهس//ازی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن برجام، بس//یاری از قطعهس//ازان مطرح جهان آماده همکاری با صنایع و قطعهس//ازان داخلی ش//دند، به ط//وری که تفاهمنامه تولی//د رینگ آلومینیومی بین س//ایپا و س//رمایهگذار خارجی در ش//هرک صنعتی خرمش//هر امضا ش//د و امیدواریم این کارخانه تا یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.

جمالی با اشاره به باال بردن سطح کیفی خودروهای تولی//د داخل تصریح کرد: تالش ای//ن بوده با اصالح پلتفرمه//ا و جایگزینی پلتفرمه//ای جدید بر میزان کیفی//ت محص//والت خ//ود بیفزایی//م. در عین حال ب//ا برنامهریزیه//ا بر کیفیت محص//والت فعلی خود افزودهای//م ب//ه طوری که براس//اس آخری//ن گزارش ش//رکت بازرس//ی کیفیت و اس//تاندارد ایران، گروه خودروسازی سایپا از نظر کیفی ۸ رتبه رشد داش//ته اگرچه این برای ما کافی نیس//ت و تالشها ادامه خواهد داشت.

او با بیان اینکه رقابتی کردن فضای صنعت خ//ودرو یکی از دغدغهه//ای فعاالن صنعت خودرو است، گفت: در این راستا ما مذاکرات خوبی را با ش//رکتهای خودروساز خارجی داش//تهایم و به زودی نیز قرارداد ما با سیتروئن وارد فاز اجرایی میشود.

جمالی از اجرای مرحله دوم اصالح س//اختار مالی شرکت در سال جاری خبر داد و با اشاره به سودآوری مثب//ت ۷۵۱درصدی ش//رکت، از این ام//ر به عنوان انقالبی در بازار سرمایه کشور یاد کرد.

‹تولی/د‹۳‹میلی/ون‹رین/گ‹آلومینی/وم‹در‹ ‹ خرمشهر

جمال//ی همچنی//ن در آیین کلنگزن//ی و امضای تفاهمنام//ه تولید رین//گ آلومینیومی بین س//ایپا و س//رمایهگذار خارجی در ش//هرک صنعتی خرمشهر از۵۲ میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی در این خط تولید خبر داد و گفت: پیشبینی شده که در یک سال خط تولید شرکت تولید رینگ آلومینیوم خرمشهر به بهرهبرداری کامل برس//د و ۳ میلیون حلقه رینگ در س//ال تولید ش//ود. وی افزود: از روزهای نخستی که مطالعه برای افزایش ظرفیت تولید در گروه سایپا آغاز ش//ده، یکی از بخشهای اساسی قطعهسازی است و در بخش قطعهس//ازی، رینگ خودرو به عنوان رکنی اساسی جزو سیاستهای اصلی گروه سایپا بوده است و بر همین اساس درنظر بوده که بتوانیم در این زمینه سرمایهگذاری خوبی انجام دهیم.

جمالی گفت: در ابتدا گروه اقتصادی سایپا براساس مطالعات انجام ش//ده به دالیل مختلف بیان کرد که افزایش ظرفیت تولید رینگ خرمش//هر به دلیل بعد مس//افت و با توجه به ش//رایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد و از طرفی موضوع افزایش ظرفیت تولید رینگ س//ایپا در س//طوح مختلف دولت و گروه سایپا دنبال شد. مدیرعامل سایپا افزود: خوشبختانه پس از برجام فرصتی ایجاد ش//د تا مشارکتهای خارجی در گروه س//ایپا رش//د یابد و بر این اس//اس و بعد از مذاکراتی که با خودروس//ازان بزرگ دنی//ا انجام دادیم ظرفیت تولید گروه خودروس//ازی سایپا را باالی یک میلیون خ//ودرو پیشبینی میکنی//م. وی تاکی//د کرد: این افزایش ظرفیت به س//ایپا اجازه میدهد که تولید در شرکت رینگ خرمش//هر اقتصادی شود و در طرحی که اکنون در خرمش//هر مدنظر اس//ت، ظرفیت تولید ۳ میلیون حلقه رینگ آلومینیومی در طرح توس//عه رینگ خرمشهر پیشبینی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.