کاهش هزینه تولید با کنترل قیمت مواد اولیه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

قیمت نهایی خودرو متاثر از دالیلی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه خودروس//ازان است هرچند ک//ه گفته میش//ود، خودروسازان به طور مستقیم از م//واد اولی//ه خودروس//ازی برای تولید استفاده نمیکنند و دخالت//ی در تعیی//ن هزینه تامی//ن م//واد اولی//ه ندارند و بیش//تر از سیستمها و اجزایی (همچ//ون سیس//تم ترم//ز، سیس//تم فرمان و سیس//تمهای قوای محرکه) ب//رای تولید خودرو اس//تفاده میکنند که از س//وی تامینکنندگان مواد اولیه س//اخته میش//ود اما به طور قطع در صورتی که هزینه تامین مواد اولیه باال باش//د در قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار خواهد بود.

در حال حاضر بخش//ی از مواد اولیه خودروس//ازی از طرف منابع خارجی و از طریق واردات تامین میش//ود و در اختیار خودروس//ازان ق//رار میگیرد که به طور قط//ع در این بخش تغیی//رات نرخ ارز و تعرف//ه واردات، تعیینکننده قیمت مواد اولی//ه خواهد بود. از اینرو به منظ//ور تعیین قیمت متعادل برای مواد اولیه، الزم است اقدامات و راهکارهایی در راستای کاهش قیمت تامین مواد اولیه در دستور کار قرار گیرد.

تجربه نش//ان داده انحصارگرایی در صنع//ت خودرو باعث ممانعت از واقعی ش//دن قیمت تامین مواد اولیه میش//ود و فس//اد و رانتخواری را به دنبال دارد و در صورتی که صنعت خ//ودرو به س//مت خصوصیس//ازی و کاه//ش مداخلهگری دولت س//وق داده ش//ود به طور قطع قیمت تامین مواداولیه کاهش مییابد. امروز دولت به دنبال بهبود وضعیت تجاری و اقتصادی کش//ور است و بر همین مبنا اقدام به صادرات مواد اولیه داخلی کرده که این امر باعث افزایش قیمت مواد اولیه در داخل میشود.

در این ش//رایط الزم اس//ت دولت توجه خ//ود را بر بهبود وضعیت تولید قطعهسازان و تامینکنندگان مواد اولیه بگذارد و سطح کیفی محصوالت تولیدی را ارتقا دهد تا شاهد تولید خودروی داخلی بیکیفیت نباش//یم چراکه ضعف در خطوط تولید خودروسازی به علت ناکارآمدی زنجیره تامین است.

در صورت//ی که دولت از توان ش//رکتهای دانشبنیان در صنعت خودروسازی اس//تفاده کند و راهکاری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و تامینکنندگان از خودروسازان که در ش//رایط رکود اقتصادی هستند ارائه دهد، تحولی اساسی در رویه تولید صنعت خودرو رخ خواهد داد.

ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.