افتتاح خط تولید محصوالت سایپا در الجزایر

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

معاون صادرات گروه خودروس//ازی س//ایپا گفت: تمام خط تولید در حال نصب در الجزایر، از سوی مهندسان ایرانی انجام ش//ده و صادرات قطعات س//ایپا با ه//دف تولید محصوالت در کش//ور الجزایر از تیر س//الجاری آغاز خواهد شد. به گزارش میهن صنعت، محس//ن جوان درباره صادرات محصوالت سایپا ب//ه الجزایر افزود: ما همیش//ه به دنب//ال پایگاهی قدرتمند در ش//مال افریقا بودیم که هم بازار خوبی برای فروش محصوالت سایپا باشد و هم به واسطه موقعیت مکانی، زمینه خوبی برای صادرات محصوالت به کشورهای همسایه شمال و شمال غرب افریقا ایجاد ش//ود. وی گف//ت: الجزایر بعد از افریقای جنوبی، دومین بازار بزرگ خودروی افریقا به ش//مار میرود. بر همین اس//اس الجزایر را به منظور انجام این مهم انتخاب کردیم و با قدرتمندترین شریک تجاری که در حوزه خودرو فعال بود، به تفاهم رس//یدیم. جوان افزود: در حال حاضر با سرمایهگذاری تقریبی ۹۹درصدی ش//ریک تج//اری کار را ش//روع کردیم و خوشبختانه تا یک ماه آینده مراحل نصب خط به اتمام خواهد رسید و مراسم افتتاحیه آن تیر سال جاری خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.