پراید تا پایان سال بازنشسته میشود

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رییس کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: سازمان ملی استاندارد اعالم کرده که خودروی پراید تا پایان س//ال ۶۹ باید از خطوط تولید خارج شود و کمیسیون صنایع به خودروس//ازان نیز اعالم کرده و آنها تا پایان س//ال جاری پراید را بازنشس//ته میکنند. به گزارش خودرونویس، عزی//ز اکبریان با بیان اینکه س//ازمان ملی اس//تاندارد متولی اعالم کیفیت خودروهاس//ت، افزود: این سازمان باید نظرات خود را درباره کیفیت سایر خودروها اعالم کند تا کمیسیون صنایع و معادن مطابق با آن عکسالعمل داش//ته باش//د. وی با اش//اره به درخواست خودروسازان از ش//ورای رقابت برای افزایش ۵درصدی قیمت خودروها گفت: درخواس//ت افزایش قیمت حق طبیعی خودروس//ازان اس//ت اما شورای رقابت و س//ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است که باید این درخواس//ت را بررس//ی کند. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی افزود: اگر براساس بررسیهای انجام ش//ده افزایش قیمت ضروری بوده یا اتفاق خاصی در کیفیت خ//ودرو رخ داده اس//ت، اجازه افزایش قیم//ت را صادر کند، در غیر این صورت خودروسازان مجوز افزایش قیمت ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.