انقالب خودروهای برقی به رهبری چین

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

اس//تفاده از خودروهای برق//ی درحالی در چین رو به توسعه چشمگیر است که فروش این نوع خودرو در سال گذش//ته میالدی در این کش//ور به رکورد قابل توجهی رسیده و شتاب چین برای پیشی گرفتن از پیشکسوتان این ح//وزه در اروپ//ا و امریکا درحال افزایش اس//ت. به گزارش ایرنا، چین به عنوان دومین اقتصاد جهان اینک به ش//دت درگیر معضل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ خود اس//ت؛ معضل//ی که بخش عمدهای از آن ناش//ی از آلودگیهای کارخانهها اس//ت اما از س//وی دیگر، بخش دیگری از این آلودگی نیز از خودروها ناش//ی میش//ود. چی//ن درحال حاض//ر در تالش اس//ت جایگزین ایاالت متحده در صدر اقتصادهای جهان ش//ود و پرواضح است که رقابت اصلی در این حوزه نیز میان همین دو کش//ور خواهد بود و به طور مشخص چین به هیچ وجه عالقهای به شکست خوردن در این زمینه ندارد.

‹جایگاه‹چین‹در‹اس/تفاده‹از‹خودروهای‹ ‹ برقی‹در‹جهان

بر اس//اس آمار، چین تا دسامبر 20۱6 موفق به فروش ۵۴6 هزار و 708 دستگاه خودروی برقی شد درحالی که مجموع فروش خودروه//ای برقی در کل اروپا در همان مقطع زمانی معادل 7۳6 هزار و 2۵۵ دستگاه بوده است.

از س//وی دیگر، ایاالت متحده به عن//وان نزدیکترین رقیب چین در عرصه خودروهای برقی، در مقطع زمانی مش//ابه 07۵ هزار و 78۱ دس//تگاه از این خودروها را به فروش رسانده است.

همچنی//ن برای بررس//ی میزان ف//روش خودروهای جدید (غیرمس//تعمل) در چین به تفکیک س//ال، باید اینگون//ه گفت که در س//ال ۱۱02میالدی فقط 8 هزار و 9۵۱ دس//تگاه خودروی برقی جدید در این کش//ور به فروش رسیده بود، حال آنکه ادامه ارقام گویای رشد باور نکردنی این امر در چین است.

ف//روش ای//ن خودروها در س//ال 2۱02می//الدی در چی//ن به 2۱ هزار و ۱97 دس//تگاه افزایش یافت، س//ال

بدون شرح ۳۱02می//الدی فروش آن به 7۱ هزار و 2۴6 دس//تگاه رس//ید، در س//ال ۴۱02میالدی به ۴7 هزار و ۳67، در س//ال ۵۱02میالدی به ۱۳۳ ه//زار و 90 و در نهایت در س//ال 6۱02میالدی با ثبت رکورد 70۵ هزار دستگاه به اوج رسید. در این مقطع زمانی، رشد فروش خودروهای برقی به یکباره رخ داد و شاید کمتر کسی باور میکرد که این افزایش فروش محقق شود.

‹آینده‹خودروهای‹برقی‹در‹چین ‹

نشریه فوربس درباره آینده خودروهای برقی در چین نوشته است: «این کشور با رسیدن به سقف فروش بیش از 0۱ میلی//ون و 00۵ هزار دس//تگاه خ//ودروی برقی تا سال ۵202میالدی، انقالب خودروهای برقی را رهبری خواهد کرد.»

این نش//ریه پیشبینی کرده است که چین همچنان در سال ۵202میالدی با فروش 0۱ میلیون و 600 هزار دس//تگاه خودروی برقی، پیش//تاز ای//ن صنعت خواهد ب//ود و 0۳درصد از کل بازار جهانی متعلق به این کش//ور میش//ود. همچنین برخ//ی گزارشها درب//اره آینده و سیاس//تهای چی//ن در قبال ب//ازار خودروه//ای برقی گویاس//ت که اقتص//اد دوم جهان به ش//کل قاطعانهای در ص//در این صنع//ت قرار گرفته اس//ت. چین به دنبال کسب سهم ۱۱درصدی از بازار فروش خودروهای برقی تا س//ال 0202میالدی اس//ت. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تولیدکنندگان خودرو در جهان، همواره سیاس//تهایی را که چین اجرا میکند دنبال میکنند. درحالی که خودروس//ازان امریکایی در س//ال گذش//ته 7۱میلیون و 00۵ هزار دس//تگاه خ//ودرو در طول یک س//ال به فروش رساندند، چینیها موفق شدند با فروش بیش از 28 میلیون دس//تگاه خودرو بازار خود را رش//د دهن//د؛ هر چند فروش خودروه//ای چینی همچنان به سرعت رو به افزایش است.

‹‹زیرساخ ‹تها‹و‹جایگا ‹ههای‹شارژ ‹

چی//ن درنظ//ر دارد با توجه ب//ه افزایش اس//تفاده از خودروهای برقی در این کش//ور، در پایان س//ال جاری میالدی 800 هزار جایگاه ش//ارژ جدی//د ایجاد کند که از این تعداد، 00۱ هزار جایگاه آن عمومی خواهد بود.

این درحالی اس//ت ک//ه در س//ال 20۱6 میالدی در مجموع 00۱ هزار جایگاه ش//ارژ خودروهای الکتریکی در چین س//اخته ش//د و تعداد این جایگاهه//ا را به 0۵۱ هزار م//ورد افزایش داد. درحالحاضر، ۴۱ هزار کیلومتر از بزرگراههای چین به جایگاههای ش//ارژ مجهز اس//ت ک//ه به طور میانگین در ه//ر ۴8/6 کیلومتر، یک جایگاه ش//ارژ تعبیه شده است. گفتنی اس//ت، در سال گذشته می//الدی خودروهای برق//ی در چی//ن در مجموع 2/۱ میلیارد کیلوواتس//اعت برق مصرف کردند که معادل صرفهجویی 00۴ هزار تن بنزین است. در پکن به عنوان پایتخ//ت چین و ش//انگهای اینک فاصل//ه جایگاههای ش//ارژ به کمتر از ۵ کیلومتر رس//یده و شهرهای بزرگ

طرح: حسین علیزاده، گسترش صنعت دیگر مانند گوانگجو نیز در آس//تانه دس//تیابی به چنین هدفی هستند. براساس سیزدهمین برنامه ۵ ساله چین 20۱6( تا ،)2020 این کشور به هدف تعبیه جایگاههای شارژ در سراسر کشور برای برطرف کردن نیاز ۵ میلیون خودروی برقی دست خواهد یافت.

‹تس/هیالت‹ ب/رای‹ گس/ترش‹ اس/تفاده‹ از‹ ‹ خودروهای‹برقی

دول//ت جمهوری خلق چین به منظور تش//ویق مردم و افزایش اس//تفاده از خودروهای برقی در این کش//ور، این خودروها را مش//مول معافیت از مالیات (از 6 هزار تا 0۱ هزار دالر) کرده اس//ت. این درحالی است که امریکا ب//ه عنوان نزدیکترین رقیب چین در حوزه خودروهای برقی، ش//رایط متفاوتی را تجربه میکند و دولت دونالد ترامپ، به ش//دت به دنبال حذف معافیت مالیات 7 هزار و 00۵ دالری خری//د خودروهای برقی اس//ت. عالوهبر ای//ن امر، عوامل دیگر را بای//د درنظر گرفت؛ درحالی که «تسال» و «شورولت» به عنوان مهمترین تولیدکنندگان خودروهای برقی در امریکا، خودروهای خود را در س//ال آین//ده با برچس//ب قیمتی حدود ۵۳ ه//زار دالر به بازار عرضه خواهند ک//رد، چین همچن//ان ترجیح میدهد نس//خههای بسیار سادهتر و سبکتر از خودروهای برقی تولید کن//د؛ خودروهایی که قیمت برخی از معادلهای آنه//ا فقط ۵ هزار دالر اس//ت و حتی رانندگی بس//یاری از ای//ن خودروه//ای س//بک برقی در چین، ب//ه گرفتن گواهینامه و پالک هم نیاز ندارد.

در چنین ش//رایطی، مشخص اس//ت که چین هرچه بیش//تر ب//ر موض//وع گس//ترش و توس//عه اس//تفاده از خودروه//ای برقی در داخل کش//ور و فروش محصوالت خود در سایر کشورها تمرکز خواهد کرد. چین که قصد دارد ب//ه هر نحوی ب//ه اقتصاد اول جهان تبدیل ش//ود، بای//د در تمامی زمینهها موفق به حصول این امر ش//ود. دولت و حزب کمونیس//ت چین قصد دارند این کشور را به نخستین قدرت جهان در این صنعت تبدیل کنند چرا که آنان معتقدند انقالب در این زمینه میتواند جهان را از فاجعه زیس//تمحیطی نجات ده//د و بدون تغییر در سوخت خودروها، از نقطه عطف در حفظ محیطزیست نمیتوان سخن گفت.

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.