اقتصاد با اهالی بهارستان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عبدالکریم حس//ینزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس با اش//اره به مصوبه اخیر س//ازمان امور مالیاتی کش//ور درباره دریافت مالیات 0۱ درصدی بر فروش واحدهای مس//کونی نوس//از گفت: در صورتی که این نوع مالیات از خانههایی که پیوس//ته در معرض فروش هس//تند گرفته شود، میتواند تا ح//دودی بازار مس//کن را به ثبات نزدیک کن//د. همچنین گرفتن مالیات از فروش مس//کن میتواند راهکار خوبی برای تبدیل مسکن به کاالی مصرفی باشد. البته در صورتی که دریافت مالیات از مسکن خللی در روند ساختوساز آن ایجاد نکند مفید و مورد حمایت اس//ت اما در غیراین صورت باید بازنگری در آن شود. هر چند بسیاری از خریدوفروشهایی که اکنون در بازار مسکن شاهد هستیم عامل افزایش نرخها بوده و مسکن را به کاالیی سرمایهای بدل کرده است با این حال باید سیاستهایی که به رونق بازار مسکن منجر میشود در دستور کار قرار بگیرد.

محمدباقر س//عادت، عضو کمیس//یون کشاورزی، آب و مناب//ع طبیعی مجلس گفت: اجرای قانون تغییر کاربری در اراضی کشاورزی نیازمند نگاه همهجانبه است زیرا در برخی مواقع ش//اهد تراکم جمعیتی در محدوده شهری هس//تیم و بنابراین در این زمینه چارهای نیست که برای تامین مسکن شهروندان بخشی از اراضی کشاورزی را به واحدهای مسکونی تبدیل کنیم. همچنین نباید اجازه داد در اراضی استراتژیک کش//اورزی، ویالس//ازی رواج پیداکند. تغییرکاربری در اراضی کشاورزی بدون رعایت محورهای کارشناسیش//ده، اقتصاد کش//اورزی را درمعرض تهدید قرار میده//د، بنابرای//ن برای دفاع از حق//وق تولیدکننده و افزای//ش دلگرمی برای افزایش تولید نزد کش//اورزان، دولت باید با هرگونه تغییر غیرقانونی کاربری در اراضی کشاورزی برخورد قانونی کند. عباس پاپیزاده، عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: گرانی گوش//ت ب//ا کاهش میزان تولید علوفه در اراضی کش//اورزی ارتباط مستقیم دارد، بنابرای//ن دولت برای تنظی//م بازار گوش//ت باید درگام نخس//ت فکری برای افزایش تولی//د نهادههای دامی در اراضی کش//اورزی کند. وی با بی//ان اینکه اصالح الگوی کش//ت، مکانیزه کردن آبیاری و در نظرگرفتن یارانه تولید برای تولیدکنندگان نهادههای دامی از عواملی اس//ت که میتواند هزینه تولید گوش//ت را درکش//ور کاهش دهد، تصریح کرد: دولت اعالم میکند ما 0۵8هزار تن گوش//ت قرمز در کش//ور تولیدکردهایم و میتوانیم با00۱ هزار تن واردات، گوشت مصرفی کشور را تامین کنیم اما این آمار دقیق و جامع نیس//ت. برای تعیین جبران کس//ری در بازار مواد غذایی، باید مدیران کشاورزی با آمایش اقتصادی میزان سرمایهگذاری و تولید را در بازار گوشت مشخص کنند و سپس بر مبنای عرضه و تقاضای بازار، واردات مواد غذایی از جمله گوشت قرمز را به جریان بیندازند.

بهم//ن طاهرخانی، نماینده مردم تاکس//تان در مجلس گف//ت: صادرات مرغ نیازمند رها ش//دن از نگاه جزیرهای درصادرات اس//ت؛ بدین معنا که اگرخواهان پایداری در صادرات فرآوردههای مرغی به بازارهای همچون روسیه هستیم، باید تدوام صادرات بدون وقفه در دستور کار قرار بگیرد. صادرات بهینه مرغ نیازمند ایجاد ریل س//اختاری به نحوی اس//ت که بت//وان از میزان نیاز بازارهای خارجی در تمام فواصل س//ال اطالعات جامع بهدس//ت آورد زیرا برای صادرات فرآوردههای مرغی به بازارهای خارج//ی باید برای هر ب//ازار تعریف خاصی درنظرگرفت تا طب//ق تقاضای بازار خارجی، برنامهریزی صادراتی عملیاتی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.