ردپای کرم ضدآفتاب در صفحات خورشیدی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی(

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

)

کس//ی باور نمیکند که کرمهای ضدآفتاب به جز حفاظت از پوس//ت در برابر پرتوهای مضر خورش//ید کارآیی دیگری هم داش//ته باشند اما گروهی از پژوهش//گران ای//ده هیجانانگیز تولید ب//رق از این نوع کرمه//ا را دنبال میکنند. در کرمهای ضدآفتاب ترکیبی به نام اکسید روی وجود دارد که در محافظت از پوست در برابر پرتوهای خورشید به عنوان عنصر کلیدی درنظر گرفته میش//ود. اما این ترکیب به عنوان نیمههادی هم ش//ناخته میشود که میتوان از آن در تولید نس//ل جدید صفحات خورش//یدی، حسگرهای گازی اپتیکی و لیزرهای ماورا بنفش اس//تفاده کرد و جالب اینکه از همین ترکیب به ظاهر س//اده میتوان برای تولی//د گاز هیدروژنی بهره گرفت که قابلی//ت جایگزین کردن نفت خام به عنوان س//وخت خودروها و کامیونها را دارد. به گزارش ایس//نا، امیر حسنپور، پژوهشگر دوره دکترا در دانشگاه کونکوردیای کانادا میگوید: ویژگی مهم اکس//ید روی در مقایس//ه با سایر نیمههادیها این است که این ترکیب فراوان وجود داشته و قیمت چندانی هم ندارد. در نتیجه میت//وان از آن در فرآیندهای ارزانقیمت اما باکیفیت استفاده کرد. به گفته این پژوهشگر، با استفاده از این نگرش جدید میتوان به تولید سیس//تمهایی با ضریب عملکرد باال امیدوار بود که در ارائه آنها به مواد کمیاب نیاز نیس//ت. حسنپور با همکاری شمار دیگری از پژوهشگران این دانش//گاه روش//ی نوین برای پردازش اکسید روی ارائه کردهاند تا بتوان از آن به عنوان یک نیمههادی اس//تفاده کرد. حال آنها امیدوارند که نس//ل جدیدی از صفحات خورش//یدی و س//لولهای سوختی هیدروژنی ساخته شود که عملکرد به مراتب بهتری نسبت به نسخههای فعلی داشته باشند.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.