اجرای اولویتهای زیستفناوری در گرو بودجه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی گفت: امیدوار هستیم س//ازمان برنامه و بودجه مبلغ قابل قبولی برای اجرای اولویتهای ستاد درنظر بگیرد تا برنامهها و طرحهای توسعهای را اجرایی کنیم. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری، مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری در جلسه کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه زیس//ت فناوری درباره برنامههای تعیین ش//ده برای امس//ال در س//تاد گفت: ابتدای هر س//ال برای برنامههای جاری ستاد تصمیم گیری شده و ازس//وی گروه نوشته میش//ود و در نهایت نظرها و رصد بر اجرای آن بر عهده کارگروه نظارت و ارزیابی س//تاد اس//ت. وی افزود: تمام برنامههای مش//خص شده تا پایان س//ال انجام و اجرایی میشود و برای اتمام حجت در این زمینه کارگروه نظارت و ارزیابی ستاد بر حسن انجام کارها نظارت میکند. به گفته قانعی، برگزاری کمیس//یون هماهنگی و اجرایی ستاد توس//عه زیس//تفناوری، فرصتی فراهم میکند تا تمام اعضای س//تاد با اقدامات انجام ش//ده در کارگروهها و گروههای تخصصی آش//نا ش//وند و نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه کنند. دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی ادامه داد: امیدوار هس//تیم س//ازمان برنامه و بودجه مبلغ قابل قبولی برای اجرای اولویتهای ستاد درنظر بگیرد تا بتوانیم برنامهها و طرحهای توسعهای خود را در حوزه زیستفناوری به سرانجام برسانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.