ایجاد زمینه تولید محتوای دیجیتال حالل

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

پرویز کرمی، مش//اور معاون علمی و فناوری رییسجمهوری به بازار ۵۳هزار میلیارد یورویی تولید محتوای دیجیتال اش//اره کرد و افزود: با توجه به اینکه جمعیت کش//ورمان ح//دود یک درصد جمعیت جهان اس//ت باید بتوانیم س//هم یک درصدی خود را از ب//ازار تولید محتوای دیجیت//ال که معادل ۵۴۱ هزار میلیارد تومان اس//ت، کس//ب کنیم. این در حالی اس//ت که اکنون درآمدهای حاص//ل از این بازار ۵۳ هزار میلیارد تومان اس//ت که حدود 00۱ه//زار میلیارد تومان کمتر درآمد داریم. وی با بیان اینکه ظرفیت بازار تولید محتوای دیجیتال، توجه به ظرفیت نیروی انسانی و سهم موضوعی ضرورت تالش در این زمینه را دوچندان میکند، اظهار کرد: تولید محتوای دیجیتال در بازار رقابتی ام//روز یکی از ظرفیتهای ارزنده و امکانی بس//یار خ//وب برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی به شمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.