پرداخت ۰۱۲ میلیارد تومان تسهیالت به ۴۴۱ بنگاه صنعتی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

ب//ه گفت//ه رییس س//ازمان صنع//ت، معدن و تج//ارت ق//م؛ درحالحاض//ر ۰۱۲ میلی//ارد تومان تس//هیالت به ۴۴۱ بنگاههای تولیدی و صنعتی قم در قالب سرمایه در گردش و ثابت پرداختشده است.

احمد ذاک//ری، در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش با اش//اره به اینکه در سال ۵۹ بحث آمایش صنعتی با همکاری شهرکهای صنعتی در دس//تور کار این سازمان قرار گرفت، اظهار کرد: با توجه ب//ه بحث آمایش صنعتی تمامی پروانهها و جوازهای تأسیس بنگاههای تولیدی و صنعتی بهروز شد.

وی افزود: تعدادی از پروانههای بهرهبرداری و جوازه//ای تأس//یس ک//ه از س//الهای قبل صادرشده بود، احیا و مابقی باطل شد.

به گفته ذاک//ری؛ بنا بر طرح پایش، بیش از ۲ هزار بنگاه تولیدی و صنعتی با ظرفیتهای متف//اوت از ۰۰۱ تا ۰۲ درصد مورد پایش قرار گرف//ت و میزان تولید هر یک از این واحدهای تولیدی مشخص شد.

وی با اشاره به مشکالت صنایع قم بر اساس اولویت گفت: ۵ مش//کل اساسی که بنگاههای تولیدی و صنعتی قم را تهدید میکند نخست رکود بازار اس//ت و دیگر مش//کالت مربوط به مس//ائل بانک//ی و تامین س//رمایه در گردش، مالیات، فرسودگی ماشینآالت است.

ریی//س س//ازمان صنعت، مع//دن و تجارت اس//تان قم تصریح کرد: س//ال گذشته با توجه ب//ه قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کش//ور، ۴ کمیته بانک//ی، مالیات//ی، کارگری و تج//اری ب//رای رهایی بنگاهه//ای تولیدی و صنعتی از رکود در این استان تشکیل شد.

ذاکری بابیان اینکه بیشترین تمرکز سازمان صنعت، معدن و تجارت روی موضوعات رونق تولید و ارتقای تولید اس//تان است، اظهار کرد: تاکنون ۰۰۵ بنگاه تولیدی و صنعتی در سایت بهین ی//اب برای اس//تفاده از مزیتهای طرح رونق تولید ثبت ن//ام کردهاند که از این تعداد ۰۶۳ مورد آنها مورد تایید قرارگرفتهاند.

وی اف//زود: با نظارت//ی ک//ه روی ۶۸ بنگاه تولی//دی و صنعتی بهعملآمده اس//ت، حدود ۰۷۲ نفر شغل جدید در این بنگاههای تولیدی و صنعتی به وجود آمده اس//ت که بر اس//اس هدفگذاریه//ا ب//رای طرح رون//ق تولید قرار است برای ۳هزار نفر شغل ایجاد شود؛ ازاینرو بیش//ترین تمرکز سازمان برای سال جدید نیز بر روی طرح رونق تولید سال گذشته و ارتقای توان تولید برای سال جدید خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.