یکی از شرکتهای ایرانخودرو نماینده بنز در ایران شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مع//اون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو به تازگی توانس//ته نمایندگی این شرکت را دریافت کند و مراحل اداری آن به اتمام رس//یده و گواهی آن از سوی وزارتخانه صادر شده است.

ی//داهلل صادقی، معاون امور اقتص//ادی و بازرگانی وزیر صنع//ت، مع//دن و تج//ارت در گفتوگو با ایلن//ا، درباره اعطای نمایندگی فروش کاالهای خارجی در کشور گفت: براس//اس ماده ۴ قانون حمای//ت از حقوق مصرفکننده واردکنن//دگان تمامی کاالهای با دوام و س//رمایهای باید مراک//زی را برای خدمات پس از فروش در کش//ور ایجاد کنند و با توجه به یکپارچه بودن س//امانه ثبت سفارش و گمرک، نش//ان(برند)ی که فاقد نمایندگی در ایران باشد نمیتواند هیچ کاالیی را وارد کند.

وی ادام//ه داد: در بخش کاالهای بادوام و س//رمایهای تولید داخل، بیشتر ش//رکتها دارای نمایندگی هستند و خدم//ات گارانت//ی و وارانتی را ارائ//ه میدهند و برای کاالهای خارجی نیز چندین س//ال اس//ت ک//ه در مرکز امور اصناف و بازرگانی سامانهای را ایجاد کردیم که افراد متقاضی واردات کاال در آن ثبتنام کنند.

وی تصریح کرد: واردکننده کاالی س//رمایهای خارجی ابتدا باید قرارداد خود را با صاحب نشان (برند) به ما ارائه کن//د و در مقابل تولیدکننده یا صاحب نش//ان (برند) به دولت در قالب فرمتهای خاصی تعهد بدهد و ش//رایطی را که ما تعیین کردهایم قبول کند.

وی ادامه داد: به طور مث//ال برای خودروهای خارجی اع//الم کردیم که باید ۰۱ س//ال خدمات گارانتی بدهند. بع//د از پذیرش این تعهدات ما ب//رای واردات این کاالها گواهی صادر میکنیم که البته بیش از آن مراکز خدمات پ//س از ف//روش باید به م//ا معرفی ش//ود و از نظر فنی، کارشناسان آن را مورد بررسی قرار دهند.

صادق//ی تصریح کرد: مدت ای//ن گواهیها بنا بر مدت زمان قرارداد واردکننده با شرکت مبداء است و در صورت تمدید با ارزیابی ش//رایط جدید م//ا نیز گواهی را تمدید خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.