ضرورت ایجاد صنایع روستایی در نواحی صنعتی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدی//ر عام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی لرس//تان بر ضرورت ایجاد صنایع روس//تایی در نواحی صنعتی این استان تاکید کرد.

به گ//زارش خبرنگار «گس//ترش صنعت» از لرستان، بختیار رازانی در بازدید نواحی صنعتی «پل هرو» و «مرزیان» و همچنین شهرکهای صنعتی ش//ماره یک و دو دورود در جریان نحوه تولی//د و موان//ع پیش روی آنها ق//رار گرفت و اظهار کرد: ش//هرک صنعتی شماره ۱ دورود به مس//احت ۵۴ هکتار و ۲۳ واحد صنعتی مستقر در آن دارای امکان//ات زیر بنای//ی از قبیل آب، برق، تلفن، فیبر نوری و شبکه فاضالب است.

وی افزود: ش//هرک صنعتی ش//ماره ۲ دورود ب//ه مس//احت ۵۵ هکت//ار نی//ز ع//الوه ب//ر دارا بودن زی//ر س//اختهای ضروری ش//امل آب و ب//رق در حال تکمیل س//ایر امکان//ات زیربنایی اس//ت که هماکنون این ش//هرک آم//اده جذب سرمایهگذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان بوده و آماده استقرار همه صنایع است.

مدی//ر عام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی لرس//تان ضم//ن بازدید از ناحی//ه صنعتی «پل هرو» اظهار کرد: این ناحیه صنعتی با مس//احت ۱۲ هکت//ار و ۹۱ واحد صنعتی مس//تقر در آن دارای همه امکانات از قبیل آب، برق، تلفن، فیبر نوری و شبکه فاضالب است.

رازان//ی در ادامه از ناحی//ه صنعتی «مرزیان» نیز بازدید کرد و گف//ت: ناحیه صنعتی مرزیان در کیلومت//ر ۲۱ محور ازنا – اراک با مس//احتی به میزان ۰۱ هکتار و ۳۱ واحد مس//تقر، دارای همه امکانات زیرساختی از قبیل آب، برق، فیبر نوری و شبکه فاضالب است.وی با اعالم حمایت از س//رمایهگذاران و متقاضیان س//رمایهگذاری در اس//تان خاطرنش//ان ک//رد: ب//رای حض//ور متقاضیان در ش//هرکهای صنعتی و همچنین توس//عه واحدهای صنعتی مستقر، تسهیالت و برنامههای حمایتی متنوعی در نظر گرفته شده است.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی لرس//تان گف//ت: واگ//ذاری زمی//ن در نواح//ی صنعتی اس//تان به نحوی است که نهتنها هزینه زیرساختهای ایجاد شده با قیمت بسیار پایین دریافت میش//ود و به عبارتی زمین محل طرح به طور تقریبی به ش//کل رایگان واگذار خواهد ش//د و قیمت حق انتفاع در این نواحی صنعتی به شکل درصد بسیار کم نقد و مابقی در اقساط بلندمدت از س//رمایهگذاران دریافت میش//ود. رازانی سالجاری را فرصت بسیار مناسبی برای س//رمایهگذاران بهویژه در صنایع روس//تایی در نواحی صنعتی یاد ش//ده دانس//ت و اشاره کرد: سیاست این شرکت عالوه بر رونق تولید، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.