ایرانخودرو تنها مرجع رسمی فروش پژو8۰۰۲

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در حالیکه هنوز شرکت ایکاپ به عنوان شرکت اصلی تولید پژو ۸۰۰۲ در ایران خبر رس//می درباره زمان عرضه و حتی قیمت نهایی این خودرو را اع//الم نکرده، برخ//ی لیزینگهای خودرویی اقدام ب//ه کالهبرداری از متقاضیان خرید این خودرو کردهاند و در مراکز خود این خودرو را با مبالغ مختلف پیشفروش میکنند. بر این اس//اس گروه صنعتی ایرانخودرو با صدور اطالعیهای نس//بت به فعالیت برخی افراد و موسس//ههای غیرمجاز هش//دار داد و تاکید کرد که محصول پ//ژو۸۰۰۲ تنها از طریق این گروه صنعتی به فروش خواهد رسید. به گزارش ایکوپرس، محصول پژو۸۰۰۲ به عنوان نخستین محصول پسابرجامی در شرکت مشترک ایرانخودرو و پژو به تولید رسیده و طرح فروش آن به زودی با گروه صنعتی ایرانخودرو اجرا خواهد شد. در چنین شرایطی دیده شده که برخی افراد و شرکتها از اقبال عمومی نس//بت به این محصول سوء اس//تفاده کرده و با دریافت پول، برای عرضه پژو۸۰۰۲ ثبت نام میکنند.

گ//روه صنعتی ایرانخودرو ب//ه صراحت اعالم میکن//د که تنها مرجع رس//می فروش و عرضه ای//ن محصوالت بوده و هر گون//ه طرح فروش از سوی مرجعی دیگر رد میشود و غیرقابلقبول است.

در اطالعی//ه گ//روه صنعتی ایرانخودرو آمده اس//ت ک//ه طرح فروش محصول پژو۸۰۰۲ به زودی از سوی این گروه صنعتی اعالم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.