تخلفات آالیندگی پورشه زیر ذرهبین

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

وزیر حملونقل آلمان دس//تور داد تا پورشه کاین به عنوان نخستین مدل این ش//رکت در زمینه بررس//ی تخلفات آزمون آالیندگی، بررسی شود.

به گزارش خودروکار، پس از رس//انهای ش//دن خبر تقلب پورش//ه در آزمایشهای آالیندگی، «کاین» ۶ س//یلندر دیزلی نخس//تین مدل این ش//رکت خودروس//ازی اس//ت که زیرنظر وزیر حملونقل کشور آلمان بررسی میشود.

پورش//ه ای//ن آزمایشه//ا را «غیرقابلب//اور» توصیف ک//رد و گفت: خودروهای ما تمامی استانداردهای آالیندگی را رعایت کرده است.

خواه//ر بزرگتر این ش//رکت یعن//ی فولکسواگن، ب//ه دلیل تقلب در آزمایش آالیندگی س//ال ۵۱۰۲میالدی در حال پرداخت جریمه است. این خودروس//از در چندین م//دل از خودروهای خود از دس//تگاههایی استفاده کرد که آمار و ارقام غلطی را به دستگاههای آزمایشکننده داده و میزان آالیندگی را کمتر از آنچه بود، نشان میداد.

به گ//زارش روزنام//ه ‪»Der Spiegel«‬ آلمان، پورش//ه کاین دارای دس//تگاهی است که در بعضی از ش//رایط رانندگی باعث افزایش قدرت و خروج//ی خ//ودرو و در عی//ن حال افزای//ش آالیندگی بی//ش از حد معمول میش//ود. این درحالی اس//ت که پورشه پس از بررسی جزئیات آزمایشهای این روزنام//ه، آن را غیرقابل قبول خواند و از پذیرفتن آن سر باز زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.