تکمیل ۰۲هزار طرح نیمهتمام در دولت یازدهم

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیرکل دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از آغاز شهریور ۲۹۳۱ تاکنون ۰۲ هزار طرح نیمهتمام با سرمایه ۰۶۷ هزار میلیارد ریال تکمیل و بهرهبرداری شد که برای ۷۱۳ هزار نفر اشتغالزایی داشت.

به گزارش «گسترش صنعت» سیدمهدی نیازی در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: در دولت تدبیر و امید ۲۷۱ طرح به ارزش ۸میلیارد و ۰۰۸میلیون دالر با سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسید که بیش از ۷میلیارد دالر آن به مراحل اجرایی خود وارد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.