گسترش بیماری نظام بانکی با ادغام

کارشناسان‹با‹تاکید‹بر‹ایجاد‹بستر‹مناسب‹قبل‹از‹ادغام‹بان ‹کها‹اعالم‹کردند

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

موسس//ههای مال//ی و اعتباری غیرمجاز و آش//فتگی مال//ی در بانکه//ای کوچک به ظاهر راه//ی جز ادغام پیش روی نظام بانکی قرار نداده اس//ت. هدف از ادغام بانکه//ا بهب//ود وضعی//ت صورتهای مال//ی و نزدیک ش//دن ب//ه اس//تانداردهای جهانی اعالم ش//ده اس//ت، ادغ//ام بانکها در جهان الگوی//ی موفق بوده که موجب افزایش رقابتپذیری بانکها ش//ده است اما آنچه ادغام بانکها در ایران را دچار چالش میکند س//اختار بیمار نظام بانکی اس//ت. ادغام بانکها در دنیا س//بب افزایش همافزایی و قدرتمند شدن بانکها میشود اما در ایران به دلیل ابهام در صورتهای مالی موسسههای غیرمجاز و خطر ورشکستگی که در انتظار بانکهای کوچک قرار دارد ادغام بانکها نهتنها موجب افزایش قدرت بانکها نخواهد شد بلکه بیماری نظام بانکی به بانکهای بزرگ نیز سرایت کرده و بر عملکرد آنها موثر خواهد بود.

‹چال ‹شهای‹فراروی‹بان ‹کها‹در‹ادغام ‹

چنددستگی وضعیت کارکنان بانکها، نبود زیرساخت نرمافزاری مناسب، بدهیهای بزرگ موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز، تاثیر منفی بر کفایت سرمایه بانکها ...و ازجمله چالشهایی اس//ت که کارشناسان معتقدند با ادغام بانکها در ش//رایط کنون//ی وضعیت بانکهای ب//زرگ نیز تحتتاثیر قرار خواهد گرف//ت. تجربه ادغام موسس//ه مال//ی و اعتباری می//زان با بانک ص//ادرات و موسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج با بانک پارسیان از مصادیقی است که موجب بهبود وضعیت بانکها نشده اس//ت، از س//وی دیگر عالوه بر موسس//ههای غیرمجاز تعداد بانکها و موسسههای مجاز نیز در ایران باالست. درحالحاضر حدود ۵۳ بانک و موسس//ه اعتباری مجاز در کش//ور فعالیت میکنند که وجود ش//عبههای باالی ای//ن بانکها موجب افزایش هزینهها در س//اختار نظام بانکی کش//ور شده است بنابراین ساماندهی نظام بانکی امری اجتنابناپذیر است اما افزایش بهرهوری در ادغام مس//تلزم بس//تر مناس//ب و رعایت چارچوبهای الزم اس//ت. به گفته کارشناسان ارتقای شفافیت نظام بانکی و ارزشگ//ذاری بانکه//ا ابتداییتری//ن گام برای ادغام بانکهاست.

‹دولت‹به‹دنبال‹شیوه‹جدیدی‹از‹ادغام ‹

علیاصغر پورمتین، عضو هیاتمدیره یکی از بانکهای خصوصی و عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اس//المی در گفتوگو با گسترش صنعت درباره ادغام بانکها گفت: برای بررس//ی مزایای ادغام بانکها ابتدا باید دید هدف بانکها از ادغام چیس//ت، اگر ادغام بانکها به ش//یوه س//ال 60 انجام ش//ود تا چندین سال امکان یکپارچگی و س//اماندهی حسابها وجود نخواهد داش//ت وحتی در بین کارکنان نیز دودستگی به وجود خواه//د آمد. درحالحاضر مطابق قان//ون تجارت امکان ادغام وج//ود ندارد بنابراین باید س//هام بانک خریداری شود، در س//الهای قبل دو بانک تجارت و ملی انتخاب شدند تا براس//اس ارزشگذاری یک موسسه بینالمللی س//هام بانکها را خریداری کنند اما در این دوره دولت قصد ندارد به این شیوه بانکها را ادغام کند.

پورمتین با اشاره به ادغام موسسههای مالی و اعتباری ثامنالحح//ج و میزان با بانکهای پارس//یان و صادرات اظهارک//رد: ادغام این دو موسس//ه اعتباری مش//کالت زیادی را برای هر دو بانک به وجود آورده است بنابراین اگ//ر نقاط ضعف بانکها از بین ن//رود با ادغام بانکهای بزرگ نیز دچار مشکل خواهند شد .

‹امتیا ‹زبندی‹بان ‹کها،‹نخستین‹گام‹ادغام ‹

عضو هیاتمدیره یک//ی از بانکهای خصوصی با بیان اینکه در نخس//تین گام بانکها باید امتیازبندی ش//ود، افزود: در ش//رایط کنونی ادغام اجتنابناپذیر اس//ت اما نحوه ادغام و برنامهریزی بسیار اهمیت دارد، بانکها اگر به همین ش//کل بدون ارزشگذاری واگذار ش//وند نظام بانکی دچار مش//کل میش//ود، برخی بانکها شعبههای بیش//تر و برخی س//پردههای بیش//تری دارند؛ باید تمام جوانب س//نجیده و س//پس ای//ن ادغام انجام ش//ود اما متاس//فانه تاکنون بان//ک مرکزی معیاری ب//رای ادغام مطرح نکرده اس//ت. وی ب//ا بیان اینکه ادغام برای نظام بانکی یک الزام است، گفت: درحالحاضر به دلیل تعداد ش//عبههای باالی بانکها هزینههای زیادی به سیس//تم بانکی کشور وارد میشود و حتی رقابتهای ناسالمی که موسسههای مالی و اعتباری به وجود آوردند نظام بانکی را دچار اختالل کرده بنابراین ادغام از ضروریات است اما باید در چارچوب و بستر مناسب انجام شود.

‹مشکالت‹پرسنلی‹و‹نر ‹مافزاری ‹

پورمتین، مش//کالت پرسنلی و نرمافزاری را مهمترین چالشهای ف//راروی ادغام دانس//ت و اف//زود: تجربیات گذش//ته نش//ان داده که در بخشهای مختلف همچون بخش اعتبارات تا مدتها چندین مدیر وجود داشت که هرکدام فعالیتهای بانک خود را انجام میدادند. از سوی دیگر برخی کارکنان قراردادهای س//االنه دارند و برخی قرارداد رسمی. این ادغامها برای کارکنان نیز مشکالتی را به وجود خواهد آورد. اگر به چنین شکلی ادغام انجام ش//ود چالشهای نظام بانکی و نظارت برآن دشوارتر هم خواهد ش//د. وی مهمترین دس//تاورد ای//ن عملیات را افزایش کفایت سرمایه و ارتقای استانداردهای بانکداری عنوان کرد و افزود: با توجه به مشکالت بدهی بانکها و نیز به وجود آمدن بانکهای کوچک کفایت س//رمایه از وضعیت اس//تاندارد جهانی خارج و بانکها تضعیف شد. با بهبود وضعیت کفایت س//رمایه ام//کان همکاریهای بینالمللی نیز بهتر فراهم خواهد شد .

‹ادغام‹شفافیت‹را‹از‹بین‹م ‹یبرد‹ ‹

وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با گس//ترش صنعت ضمن مخالفت با این طرح اظهارکرد: در تجربههای جهانی ادغام بانکها ب//ا هدف همافزایی بیش//تر انجام میش//ود و با توجه به گس//ترش مقی//اس بانکه//ا و افزایش امکان//ات قدرت رقابتپذیری نیز افزایش پیدا میکند اما بانکهای ایرانی ویژگی بارزی ندارند ک//ه با ادغام آنها همافزایی افزایش پیدا کند بلکه ادغام بانکها به دلیل خطر ورشکس//تگی برخی بانکها درحال انجام اس//ت و این موضوع موجب آسیب به نظام بانکی خواهد شد.

ش//قاقی با بیان اینکه ادغام بانکها شفافیت در نظام بانک//ی را از بین خواهد برد، گفت: ادغام سیس//تمهای بیمار با بانکهای قدرتمند بر عملکرد مثبت این بانکها نی//ز تاثیر منفی دارد و موجب میش//ود ک//ه نظارت و ش//فافیت به خوبی انجام نش//ود بنابراین به دلیل هدف نادرس//تی که وجود دارد ادغ//ام بانکها نمیتواند مثمر واقع شود.

‹لزوم‹ساماندهی‹موسس ‹هه‹ای‹غیرمجاز ‹

ای//ن اقتصاددان با تاکید بر اینکه ادغام بانکها نیاز به فراهم کردن بسترهای مناسب دارد، گفت: ابتدا وضعیت تمام//ی بانکه//ا باید ش//فاف و با بررس//ی صورتهای مالی ارزشگذاری مناس//بی انجام ش//ود. از سوی دیگر موسسههای غیرمجاز باید ساماندهی شوند. تا زمانی که وضعیت این موسس//هها مشخص نشود وضعیت بانکها پس از ادغام نیز اصالح نمیش//ود. وی با اشاره به اینکه بانکهای کوچک و متخلف کل س//اختار نظام بانکی را منحرف ک//رده، اظهار کرد: وضعیت ای//ن بانکها باعث ش//ده تا مصوبات شورای پول و اعتبار و نرخهای ابالغی به خوبی اجرا نشود. سایر بانکها نیز به واسطه وضعیت بازار مجبور به ادامه همین مسیر هستند بنابراین قبل از ادغام باید آسیبهای نظام بانکی برطرف شود.

‹تاثیر‹منفی‹بر‹کفایت‹سرمایه ‹

ش//قاقی با رد ادعای بهبود کفایت سرمایه بانکها در وضعیت ادغام گفت: کفایت س//رمایه دو نسبت است که در صورت جمع این دو نس//بت تاثیر چندانی بر کفایت سرمایه نخواهد داشت حتی در برخی موارد تاثیر منفی نیز خواهد داش//ت چون ادغام با هدف نجات بانکهای ورشکس//ته انج//ام میش//ود بنابراین کفایت س//رمایه بانکهای خوب نیز تحتتاثیر قرار خواهد گرفت. تجربه ادغام چند موسس//ه مالی اعتباری ب//ا بانکهای بزرگ نشاندهنده تاثیر منفی بر عملکرد بانکها بوده است.

بنابر این گزارش، باتوجه به هدف ارتقای صورت مالی بانکها به اس//تانداردهای جهانی ادغام بانکها مستلزم ایجاد بسترهای مناسبی است که نخستین گام شفافیت صورته//ای مال//ی و رتبهبندی بانکهاس//ت. گام دوم تعیین تکلیف موسس//ههای مالی غیرمجاز در س//اختار پول//ی و مالی کش//ور اس//ت. تا زمانی که موسس//ههای مال//ی و اعتب//اری غیرمجاز ب//ا بانکها ادغام ش//وند اما رش//د قارچگونه آنها ادامه داشته باشد، ادغام جز آسیب بانکهای بزرگ نتیجهای نخواهد داشت .

چنددستگی وضعیت کارکنان بانکها، نبود زیرساخت نرمافزاری مناسب، بدهیهای بزرگ موسسههای

مالی و اعتباری غیرمجاز، تاثیر منفی بر کفایت سرمایه بانکها ...و ازجمله چالشهایی است که کارشناسان معتقدند

با ادغام بانکها در شرایط کنونی وضعیت

بانکهای بزرگ نیز تحتتاثیر قرار خواهد

گرفت

علی اصغر پورمتین: در شرایط کنونی ادغام اجتنابناپذیر است اما نحوه ادغام و برنامهریزی بسیار اهمیت دارد

وحید شقاقی: ادغام بانکها به دلیل خطر ورشکستگی موجب آسیب

به نظام بانکی خواهد شد

سیدمحمدحسن سیدزاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.