بدون‹مبارزه‹با‹فساد‹برنام ‹ههای‹دولت‹محقق‹نم‹یشود

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

اگر موضوع مبارزه با فس//اد در کشور حل نشود مشکل اشتغال و رس//یدگی به محرومان نیز برطرف نخواهد شد. آقای روحان//ی ۳ قول مهم اقتصادی به مردم دادند و باید ای//ن ۳ ق//ول را اجرا کنن//د، مهمترین قول ایش//ان ایجاد اش//تغال (در هر س//ال 0۵۹ هزار نفر)، ریش//هکنی فساد و رس//یدگی به امور فقرا و محرومان ب//ود. این ۳ موضوع خواس//ته همه مردم اس//ت. حتی افرادی ک//ه به روحانی رای ندادند هم خواس//تار پیگیری این ۳ موضوع هستند، ضمن آنکه مقامات عالیرتبه کشوری، نمایندگان مجلس و ستاد آقای روحانی نیز این موضوعات را پیگیری میکنند. اگر قول رییسجمهور درباره مبارزه با فس//اد محقق نشود نه در بخش اشتغال و نه در بخش رسیدگی به محرومان نمیتوان اقدام اساسی کرد زیرا واحد تولیدی نیازمند زمین، ارز و وام اس//ت. فس//ادهای مختلفی در بخشهای گوناگون بانک//ی، ادارههای دارایی و مالیات، شهرداریها ...و در کشور به چشم میخورد که باید برطرف ش//ود، ضمن آنکه کارمندان//ی که بای//د در وزارتخانههای مختلف به ارباب رجوع پاس//خگو باش//ند در انجام وظیفه خود تعلل میکنند یا به طور معمول رش//وه میگیرند و یا نمیخواهند کاری انجام دهند.

س//المترین محی//ط فعالیت کس//بوکار در دنی//ا از نظر این س//ازمانهای بینالمللی دانمارک و نروژ اس//ت، حتی امریکا هم در رتبه نهم قرار دارد، یعنی در امریکا نیز فساد اداری هس//ت اما نه به ان//دازه ایران. ای//ران در رتبه ۲۳۱ قرار گرفته و یکی از فاس//دترین کش//ورها در حوزه کسبوکار به شمار میرود، البته پس از ما عراق و افغانس//تان قرار دارد. ما باید به مس//ائل مربوط به پولشویی و فساد اهمیت بیشتری دهیم. در این راستا تنها با تکنیکهای مدیریتی میتوان با فس//اد برخورد کرد. باید در روشهای مدیریتی و تعریف فرآیندهای کار طوری عمل کنیم که زمینه فساد از بین برود و از فساد پیشگیری شود نه اینکه تنها افراد را محکوم کنیم. روشهای 0۳ سال گذشته و بگیر و ببند، دیگر کارآیی ندارد و ما روش درست جلوگیری از فساد را در کشور کمتر دیدهایم. متاسفانه مدیران و سیاس//یون با این نوع کار کردن آش//نا نیس//تند و نیازمند فناوری و فرآیند فنی و حرفهای هستند. این فرآیندها را میتوانیم از سازمانهای بینالمللی که برای شفافیت رتبه کشورها فعال هستند یاد بگیریم البته آنه//ا هیچچیز را به ما دیکته نمیکنند و مش//ورتی به ما نمیدهند اما میتوانیم در جلس//ات آنها ش//رکت کنیم و سخنرانیهایشان را گوش دهی//م و ما نیز نظرات آنها را اجرا کنی//م. مردم نیز از دولتیها مطالبه کنند که برای مبارزه با فس//اد متکی به دانش داخلی نباشند. متاسفانه این دانش در ایران وجود ندارد پس باید آن را از بیرون خرید.

احمدحاتمییزد کارشناس اقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.