ادغام وزارتخانهها تجارت را زیر سایه صنعت و معدن برد

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

نایبریی//س اول کمیس//یون حملونق//ل، لجس//تیک و گمرک ات//اق بازرگانی ایران معتقد اس//ت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ح//وزه تجارت زیر س//ایه صنعت و معدن رفته اس//ت، چ//ون تخصص وزی//ر این بخش اس//ت. این امر در وزارت راه و شهرسازی نیز صادق است. مجتبی بهاروند در گفتوگو با ایس//نا با اشاره به الیحه تفکیک وزارت صنعت، مع//دن و تجارت اظهار کرد: ادغ//ام وزارتخانههای صنایع و معادن با بازرگانی و وزارتخانههای مسکن و شهرسازی با راه و ترابری اش//تباه بوده است. در دنیا علت ادغام وزارتخانهها این اس//ت که ابتدا دنبال کوچکس//ازی دولت هستند و از سوی دیگر میخواهند مانع ادامه رقابتهای بین دستگاهها شوند. وی ادامه داد: زمانی ادغام وزارتخانهها مفید است که کوچکس//ازی به طور واقعی انجام شود و هزینهها کاهش یابد تا درنهایت هماهنگی بین بخشهای بازرگانی و بخش صنع//ت به وجود آید اما در عمل این اتفاق نیفتاده اس//ت. در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه تجارت زیر س//ایه صنعت و معدن رفته است، چون تخصص وزیر همین است. این امر در وزارت راه و شهرس//ازی نیز صادق است. بهاروند با بیان اینکه تا پارس//ال رییس س//ازمان توس//عه و تجارت یک ش//خصیت صنعتی بوده اس//ت، گفت: این امر موجب آس//یبدیدن بخش بازرگانی میش//ود. ممکن اس//ت یک فرد از نظر صنعتی متخصص باش//د ول//ی از نظر بازرگانی نمیتواند توانمند باشد. به نظر من ادغام وزارتخانهها موفق نبوده و بیش//تر تجمیع بوده تا ادغام. این ادغام به س//متی رفته ک//ه بدنه خاصی حاکمیت ب//ر وزارتخانه را در اختیار گرفت.

نایبرییس اول کمیسیون حملونقل، لجستیک و گمرک ات//اق بازرگانی ایران تصریح کرد: به عنوان نمونه در وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعتیها حاکم شدند و در بخش راه و شهرسازی نیز متخصصان مسکن متولی امور شدند.

بهارون//د تاکی//د کرد: از کوچکس//ازی دولت//ی حمایت میکنیم، چراکه 08درصد اقتصاد ما دولتی است. به همین دلیل 08درصد منابع در دولت هزینه میشود و با 0۲درصد دیگر نیز نمیتوان کاری کرد. این برعکس همه دنیاس//ت. در کشور ما هرقدر که نفت فروش میرود صرف هزینههای جاری دولتی میشود.

وی اضافه کرد: همچنین تنها ۵۱درصد خصوصیسازیها و واگذاریهای دولتی واقعی بوده است. ۵8درصد دیگر در اختیار شبهدولتیهاست که این نیز محل اشکال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.