افزایش سقف تسهیالت قرضالحسنه اشتغالزایی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

براس//اس مصوبه ش//ورای پول و اعتبار س//قف تسهیالت قرضالحسنه اش//تغالزایی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، س//ازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مش//ابه از 0۵۱ میلیون ری//ال به 00۲ میلیون ریال افزایش مییابد.

ب//ه گزارش بانک مرکزی، در یکهزار و دویس//ت و س//ی و س//ومین نشست ش//ورای پول و اعتبار که ۳۲خرداد برگزار شد، مقرر شد سقف تسهیالت قرضالحسنه اشتغالزایی برای همه موارد از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مشابه از 0۵۱ میلیون ریال به 00۲ میلیون ریال افزایش یابد.

همچنین افزایش س//قف فردی تس//هیالت قرضالحسنه ضروری (درمان، تحصیل، ودیعه مس//کن )...و از 0۲ میلیون ریال به 00۱ میلیون ریال تصویب شد.این تصمیم پیرو مفاد بند (د) و )/ه( تبصره 6۱ قانون بودجه سال 6۹۳۱ مبنی بر اختصاص 0۳ هزار میلیارد ریال از محل منابع قرضالحسنه برای مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین حسب بند (پ) ماده ۹8 قانون برنامه شش//م توس//عه و با عنایت به تکالی//ف قوانین بودجه سنواتی درباره اعطای تسهیالت قرضالحسنه اشتغال گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.