یارانه نقدی امروز واریز میشود

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

س//ازمان هدفمندی یارانهها اعالم کرد: هفتاد و ششمین مرحله پرداخت یارانه نقدی مربوط به خرداد 6۹۳۱ س//اعت 4۲ پنجش//نبه ۵۲ خرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.

به گ//زارش ایرنا، ای//ن پرداخت مالزم ب//ا افزایش حداقل مس//تمری خانواره//ای مددجوی//ان تحت حمای//ت کمیته امداد امام خمینی(ره) و س//ازمان بهزیس//تی کشور مانند ۲ ماه فروردین و اردیبهشت 6۹۳۱ است. مبلغ یارانه دریافتی هری//ک از مش//موالن دریاف//ت یارانه نقدی مانن//د ماههای گذشته ۵۵4 هزار ریال است.یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانهه//ا از آذر ۹8۳۱ تاکنون به مردم پرداخت میشود.

دولت ماهانه 4۳ هزار میلیارد ریال( ۳400 میلیارد تومان) یارانه به مردم پرداخ//ت میکند که حدود 0۲ هزار میلیارد ری//ال( ۲ هزار میلیارد توم//ان) آن از محل افزایش قیمتها تامی//ن و مابقی براس//اس قانون از بودجه عمومی برداش//ت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.