‌فاز‌تازه‌سرمای ‌هگذار‌ی‌مشترک‌با‌هدف‌تولید‌هیبرید‌ی

نمایندگان‹مجلس‹با‹تشریح‹‹راهکارهای‹توسعه‹تولید‹خودروهایی‹با‹فناوری‹نوین‹تاکید‹کردند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در ش//رایط فعلی که بیشتر خودروسازان جهانی تمایل به تولید خودروهای هیبریدی و برقی به جای خودروهای دیزلی دارند، الزم است تولیدکنندگان داخلی ب//ه این مقول//ه توجه الزم داش//ته و برای ظه//ور ش//رکتهای خودروس//از در ای//ن زمینه، نس//بت به رفع موانع اقدام کرده و زیرساختهای الزم را فراهم کنند. به طور قطع اس//تفاده از دانش نیروهای انسانی متخصص و بهرهگیری از تجربیات خودروسازان داخلی امری ضروری در جهت تولید خودروهای هیبریدی و با س//وخت پاک در کشور اس//ت و خودروس//ازان و س//رمایهگذاران داخل//ی میتوانند برای تولید خودروهای هیبریدی و ظهور ش//رکت تولیدکننده انحصاری ای//ن محصوالت از تجربیات خودروسازان برتر جهانی که صاحب این فناوری هستند و سالهاست به تولید و استفاده از این خودروها پرداختهاند، استفاده کنند و طراحی و تولید این محصوالت را در دستور کار قرار دهند. بیش//ک با وضعیت آلودگی ه//وای فعلی ضرورت حمای//ت از تولیدکنن//دگان خودروهای هیبریدی بیش از پی//ش خواهد بود، بنابرای//ن حمایتهای دولت و فراهمسازی زمینه ورود فناوریهای نوین و تزریق سرمایه از جمله ملزومات دستیابی به توان تولید خودروهای هیبریدی در کشور است. در این شرایط نمایندگان مجلس شورای اسالمی معتقدند الزم است با تشکیل ضلع سوم خودروسازی، تولید این دس//ته از خودروها در دستور کار قرار گرفته و موانع موجود نیز با حمایت از س//وی دولت برطرف شود.

‹س/رمای ‹هگذاری‹مش/ترک‹برای‹تولید‹ ‹ خودرو‹هیبریدی

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اس//المی، با اش//اره به حمایت مجلس بر توس//عه خودروه//ای برقی ب//ر ل//زوم انعق//اد قراردادهای سرمایهگذاری مشترک ( جوینت ونچر) برای تولید خودروهای هیبریدی تاکید کرد و گفت: کشورهای مختل//ف دنی//ا با توجه ب//ه قیمت باالی س//وخت نس//بت به برق، توسعه خودروهای هیبریدی را در دس//تورکار خود قرار دادهان//د، بنابراین دولتها با توجه به آالیندگی نداشتن این نوع خودروها، باید از توسعه این نوع خودروها حمایت کنند.

محمدرضا منصوری ب//ا تاکید بر اینکه دولت در حال حاضر با پرداخت یارانه از خودروسازان داخلی حمای//ت میکند، افزود: دولت میتواند بخش//ی از ای//ن یارانه را به تولید حدود یک میلیون خودروی هیبری//دی اختصاص دهد، در این ش//رایط انگیزه برای تولید این دست از خودروها افزایش مییابد.

وی ادام//ه داد: خودروس//ازان بای//د ب//ا انعق//اد قراردادهای س//رمایهگذاری مش//ترک به س//مت تولید انب//وه خودروهای هیبری//دی حرکت کنند، هزینههای باالی مربوط به فناوری اس//تفاده شده در خودروهای هیبریدی و برقی باعث دور ش//دن آنها از قالب مش//تریان ش//ده و اجازه نمیدهد این محص//والت ک//ه آالیندگ//ی کمی داش//ته و پاک هس//تند، در دس//ترس مردم قرار گیرند، بنابراین بستن قراردادهای س//رمایهگذاری مشترک، برای کاهش قیمت این خودروها ضروری است.

منصوری یادآور ش//د: دولتها و صاحبان صنایع خودروسازی معتبر دنیا سرمایهگذاریهای زیادی در مراکز تحقیق و توس//عه در راس//تای اس//تفاده از س//وختهای جایگزی//ن و فن//اوری خودروهای هیبریدی انجام داده و به سمت دستیابی به ایمنی بیشتر در محصوالت جدید حرکت کردهاند.

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اس//المی با بیان اینکه امروز استفاده از خودروه//ای برق//ی و هیبریدی در ایران یک ضرورت اس//ت، افزود: تولید انب//وه ای//ن خودروها نیازمن//د عزم و اراده ج//دی دولت و خودروس//ازان و همچنین کاهش قیمت آن اس//ت، به همین منظور باید نس//بت به تولید یا واردات این نوع خودروها برای استفاده در کالنشهرها اقدام جدی شود که در این زمینه نیز مجلس شورای اسالمی ب//رای حمای//ت از س//ازندگان ب//رای ساخت خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی از هیچ اقدامی دریغ نکرده است.

‹قطب‹سومی‹برای‹تولید‹هیبریدی‹‹ ‹

رییس کمیس//یون ویژه حمایت از تولید داخلی مجلس شورای اس//المی نیز با تاکید بر اینکه الزم است ش//رکت س//ومی جدا از ایرانخودرو و سایپا با ه//دف متولیگری تولی//د خودروهای هیبریدی تشکیل ش//ود، گفت: قانون برنامه ششم بر توسعه هوای پاک تاکید دارد که در این شرایط الزم است تولید خودروه//ای هیبریدی در دس//تور کار قرار گیرد.

حمیدرض//ا فوالدگر اف//زود: تولی//د خودروهای هیبری//دی باید ب//ه عنوان یک سیاس//ت و راهبرد آین//ده در صنعت خودرو دیده ش//ود این در حالی اس//ت که کش//ورهای مختلف دنیا سالهاست به تولید و اس//تفاده از خودروه//ای هیبریدی و برقی روی آوردهاند. نماین//ده مردم اصفهان در مجلس ش//ورای اس//المی با اش//اره به تولی//د نمونههای پژوهشی خودروی هیبریدی ازسوی دو خودروساز اظهار کرد: برای جلوگیری از افزایش آالیندگی هوا ازسوی خودروها باید سبد سوخت و انرژی خودروها متنوع شود، البته استفاده از الپیجی، سیانجی و برقی کردن خودروها برای تنوع در سبد سوخت انرژی مطرح ش//ده که تولید خودروهای هیبریدی این سبد سوخت را متنوعتر کرده است.

فوالدگر با اش//اره ب//ه اینکه دول//ت در ماده ٢١ قانون رفع موانع تولید ملزم شده از تمام طرحهایی ک//ه منجر به کاهش مصرف انرژی و س//وختهای فسیلی میش//ود، حمایت کند، ادامه داد: ماده ٢١ قان//ون رفع موانع تولید امکان حضور ش//رکتهای خارجی و مشارکت با شرکتهای داخلی را برای توس//عه خودروهای هیبریدی فراهم کرده است که باید از این فرصت برای کاهش مصرف س//وختهای فسیلی و جایگزینی س//وختهای پاک استفاده کرد.

وی اظهار کرد: با تش//کیل ش//رکت س//وم، ب//ازار خ//ودرو تا ح//دودی از انحصار خارج ش//ده و دولت نیز باید ملزم به ایجاد زیرس//اختها و ارائه تسهیالت ارزانقیمت و حتی اصل سرمایه را ضمانت کند. در این مسیر میتوان از منابع صندوق توسعه ملی برای گسترش شرکتی که متول//ی تولید خودروهای هیبریدی اس//ت نیز استفاده و حجم تولید این خودروها را انبوه و حتی به کشورهای همسایه صادر کرد و تبدیل به قطب تولید خودروهای هیبریدی در خاورمیانه شد.

براس//اس این گ//زارش، این اظه//ارات در حالی مطرح میش//ود که از س//ال ۵۸ دول//ت به منظور کاهش مصرف سوخت خودروها، طرحهای بسیاری را ب//ه تصویب رس//اند و به دنبال آن ش//رکتهای خودروس//از را مکلف به تولی//د خودروهایی با پایه گازس//وز کرد اما درنظر نگرفتن تمام جوانب تولید خودروه//ای دوگانهس//وز از جمل//ه تامین کیت و مخزن و احداث جایگاههای س//یانجی در کشور اج//رای این ط//رح را با مش//کالت ج//دی مواجه ک//رد، هرچن//د دولت با هدف رفع این مش//کالت، اقدام ب//ه پیشبینی راهکارهایی ک//رد اما در کنار تولید خودروهای دوگانهس//وز، خودروهای دیزلی، هیبری//دی، برقی و کممصرف نیز در دس//تور کار دول//ت قرار گرفت ک//ه در همان ابت//دا موافقان و مخالف//ان بس//یاری به همراه داش//ت. در آن زمان کارشناسان معتقد بودند اجرای چنین طرحهایی با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو تنها هدررفت س//رمایههای ملی اس//ت اما واکنش خودروسازها نس//بت به تصویب الیحه دول//ت جالب بود چراکه دو خودروساز بزرگ کش//ور اعالم کردند که مرکز تحقیق//ات ایرانخودرو و س//ایپا پژوهشهای خود را روی خودروه//ای دیزل//ی و هیبریدی از مدتها پیش آغاز کرده اما هزینهب//ر بودن این پژوهشها باعث مسکوت ماندن آن شده است. حال با گذشت بیش از ۰١ س//ال از تصویب این طرح، هنوز اقدام اساسی و اجرایی در این زمینه انجام نشده در حالی که الزم اس//ت با گذش//ت این مدت زمان از یکسو و افزای//ش آلودگی هوا از س//وی دیگر، اقدامات در زمینه راهاندازی قطب جدید خودروسازی با هدف تولید خودروه//ای هیبریدی به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

حمایتهای دولت و فراهمسازی زمینه ورود فناوریهای نوین و تزریق سرمایه

از جمله ملزومات دستیابی به توان تولید خودروهای هیبریدی

در کشور است

حمید‌رضا‌فوال ‌دگر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.