قوانین‹و‹درآمد‹سرانه‹پایین‹مانع‹تولید‹موتورسیکل ‹تهای‹باکیفیت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

قوانی//ن و مقررات حاکم بر صنعت موتورس//یکلت، رکود اقتصادی و تحریمه//ا امکان تولید انبوه و دسترس//ی به فناوری روز جهان را از صنعت موتورسیکلت ایران گرفت.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران، رضا خیالی عضو هیات مدیره سندیکای موتورسیکلت با اشاره به حال و روز نامس//اعد صنعت موتورس//یکلت ایران در سالهای اخیر گفت: واقعیت این اس//ت که ب//رای بقا در صنعت موتورس//یکلت راهی جز دسترس//ی به فناوری روز جهان نیست، در این راستا قوانین که عمر ش//مارهگذاری موتورسیکلت را در ش//هرهای بزرگ به ۸ سال کاهش داده یکی از بزرگترین موانع است.

از طرف دیگر درآمد س//رانه ایرانیها بس//یار کاهش یافته و قیمت یک موتورس//یکلت استاندارد و قابل قبول برای بیشتر جمعیت کشور بس//یار باال به نظر میرسد ضمن آنکه رکود سالهای اخیر نیز به این موضوع دامن زده اس//ت. او افزود: البته تمام مش//کالت را نمیتوان از تحریمها دانس//ت زیرا ریش//ه این معضل قبل از همه به س//اختار اقتصاد کش//ور و نحوه مدیریت و هدایت این س//اختار از سوی دولت بازمیگ//ردد. درحقیقت در س//اختار فعل//ی تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و ازجمله تولیدکنندگان موتورس//یکلت قادر به پیشبینی آینده و ترس//یم برنامه بلندمدت و حتی کوتاهمدت نیس//تند زیرا به روش//نی نمیدانند چه تحوالت خارجی و داخلی در انتظار اقتصاد ایران اس//ت ضمن اینکه تاثی//ر منفی تحریمها دام//ن تولیدکنن//دگان را رها نکرده است. عضو هیاتمدیره س//ندیکای موتورسیکلت با اشاره ب//ه وضعیت نامناس//ب تولیدکنندگان این صنف در ب//ازار کار تاکید کرد: ما از س//ال ۵۸ تا ۴۹ در محاصره تحریمها قرار داشتیم هرچند امروز بخش//ی از این موانع همچنان وج//ود دارد و به قوت خود باقی اس//ت. او ادامه داد: گذشته از مشکالت خارجی، قوانین دستوپاگیر داخل//ی و رکود اقتصادی مزید بر علت ش//د و بر مش//کالت افزود به شکلی که بسیاری از شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت درنهایت ب//ه ناچ//ار از ادامه فعالیت انصراف دادند و عط//ای تولید را به لقایش بخشیدند. خیالی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی شرکتهایی که با وجود همه مش//کالت در چرخه تولید ماندهاند دلیلی جز عش//ق به این صنعت ندارند و با س//رمایههای شخصی خود به فعالیت ادامه میدهند. به نظر میرس//د حمای//ت دولت ازجمله در زمینه پرداخت تسهیالت بانکی میتواند شرایط بهتری برای این صنف فراهم کند تا از دوره دشوار پساتحریم عبور کنند.

عضو هیاتمدیره س//ندیکای موتورس//یکلت با اش//اره به پیشرفت این صنعت در کش//ورهایی همچون، برزیل، هند، تایلند و اندونزی افزود: جالب اینکه در س//الهایی که ایران وارد صنعت تولید موتورس//یکلت شد این کشورها حرفی برای گفتن در این حوزه نداش//تند اما با واردکردن فناوری جدید و بروزرس//انی محصوالت خود توانس//تند به یکباره بازار را در دس//ت بگیرند و این صنعت را رونق دهند.

خیال//ی تاکید کرد: اگر خط تولید موتورس//یکلتهایی که در چین تولی//د و ب//ه ایران صادر میش//ود به داخل کش//ور انتق//ال مییافت نهتنها این صنعت وارد فهرس//ت تولیدات ملی میشد بلکه در صنعت موتورس//یکلت جهان هم میتوانس//تیم حرفهای تازهای برای گفتن داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.