آغاز بهکار نمایندگی جدید خدمات تخصصی محصوالت ولوو تراکس

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در آیین//ی با حضور مدیران ارش//د ول//وو تراکس، اعضای هیاتمدی//ره و مدیران ش//رکت خدمات فنی رن//ا و معاونان و مدی//ران ش//رکت س//ایپادیزل، نمایندگی ۶١۷ هش//تگرد گواهینام//ه ارائ//ه خدم//ات تخصصی به محص//والت ولوو را دریافت کرد.

به گزارش س//ایپانیوز، محمدحس//ین مهدی عضو موظف هیاتمدیره ش//رکت خدمات فنی رن//ا در این آیین گفت: با توجه به رف//ع تحریمها و حضور دوباره ولووتراکس در ایران، توسعه فروش و ارائه خدمات مطلوب به دارندگان محصوالت ول//وو در بازار ای//ران در اولویت برنامههای این ش//رکت قرار گرف//ت، از اینرو ارزیابی از نمایندگیهای//ی که توانایی ارائه خدمات تخصصی ولوو را دارند به اجرا درآمد.

وی افزود: در مرحله نخست به این نمایندگیها گواهینامه نق//رهای اعطا میش//ود و در مراحل بعدی ب//ا توجه به روند ارائه خدمات مطلوب و کسب نمره مناسب رضایت مشتریان، دوب//اره برای دریاف//ت گواهینامه طالیی م//ورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. مهدی تصریح کرد: ارتباط مستمر با شرکت ولوو باعث ش//ده است با ارتقای یادگیریها و افزایش مهارت نیروی انسانی بتوانیم خدمات مناسبی را ارائه دهیم و شرکت خدمات فنی رنا به عنوان شرکتی پیشرو در ارائه خدمات پس از فروش خودروهای سنگین، خود را ملزم به رعایت معیارها و اس//تانداردهای ش//رکت م//ادر میدان//د و در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان به این مهم توجه جدی معطوف میکند.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با توسعه خدمات پس از فروش ولوو در ایران بتوانیم همچون گذشته گام بلندی در افزایش رضایت مشتریان برداریم.

همچنین در این آیین مارتین نیلس//ون مدیر خدمات پس از فروش ولوو تراکس در بازار ایران گفت: فروشنده ابتدا یک خودرو میفروشد و باقی موارد از سوی خدمات پس از فروش ارائه میشود و این ارزشی است که به آن اعتقاد داریم.

وی افزود: مهم اس//ت که ش//بکه خدمات پ//س از فروش در سراس//ر جهان بتواند به اندازه حرفهای بودن نشان(برند) ولوو حرفهای رفتار کند و مهمترین ش//اخص اصلی خدمات پ//س از فروش ارائه قطعات اصلی در زمان و مکان مناس//ب اس//ت و همچنین امکان//ات و تجهیزات پیش//رفته مطابق با اس//تاندارد ولوو و آموزش و نگهداشت مکانیکهای مجرب از دیگر عوامل خدمات مطلوب ولوو اس//ت. نیلسون ادامه داد: با توجه به افزایش س//فارشهای شرکت سایپادیزل، جایگاه خدمات پس از فروش، بیش از پیش اهمیت بیشتری مییابد و با افزای//ش تعداد نمایندگیهای اتورایز ک//ه منجر به ارائه خدمات نشان(برند) ولوو و درنهایت افزایش رضایت مشتریان میش//ود، امیدواریم بتوانیم جایگاه خدمات پس از فروش را حفظ کنیم.

درحالحاض//ر ب//ا احتس//اب نمایندگ//ی ۶١۷ هش//تگرد ۵١نمایندگی ش//رکت خدمات فنی رنا در ش//هرهای تهران، قزوین، تبریز، میاندوآب، مرند، مش//هد، آمل، اصفهان، اهواز، یزد، کازرون، کوار و هشتگرد به عنوان نمایندگی اتورایز ولوو تراکس ‪)VOLVO TRUCKS(‬ در س//طح کشور فعالیت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.