توان ایران برای تبدیل به قطب تولید خودروهای هیبریدی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

اس//تفاده از س//وختهای پاک و همچنی//ن تولی//د خودروهای هیبری//دی و برقی با هدف کاهش آالیندگیهای زیس//تمحیطی یک//ی از نیازهای اساس//ی امروز به ش//مار میرود و ضروری است خودروسازان توجه کافی به تولید این محصوالت داش//ته باش//ند. تولی//د این خودروه//ا که با هدف رفع معضل آلودگ//ی موردتاکید قرار میگیرد، نیازمند فراهمس//ازی زمینهها و زیرساختهای الزم اس//ت چراکه به ط//ور قطع، تامین منابع س//وختی این خودروها در سطح کش//ور از اهمیت بس//یاری برخوردار بوده و الزم است قبل از ظهور ش//رکت خودروسازی س//وم در جاده مخصوص با هدف تولید خودروه//ای برقی و هیبریدی، مطالعات دقیقی روی ملزومات اولیه این فرآیند انجام شود. درحالحاضر بیشتر خودروسازان بزرگ اقدام ب//ه طراحی و تولید خودروهایی با س//وختهای پ//اک کردهاند و از دانش تولید آن برخوردار هستند، در این شرایط خودروسازان ایرانی میتوانن//د از تجربههای این ش//رکتها ب//رای طراحی خودروهای هیبری//دی و برقی داخلی اس//تفاده کرده و پ//س از مطالعات دقیق، اج//رای آن را در دس//تورکار قرار دهند. توجه ب//ه این نکته ضروری اس//ت که ظهور شرکتهای خودروس//از با هدف تولید خودروهای هیبری//دی و برقی، نیازمند س//رمایهگذاری خارج//ی و ورود بخش خصوص//ی به این عرصه بوده و تاثیر بس//زایی در خ//روج از انحصار صنعت خودرو دارد. نگاهی ب//ه جایگاه ایران در زمینه تولید خودرو در منطقه خاورمیانه نشان میدهد ایران در میان کشورهای منطقه در تولی//د خودرو از برتری و مزیت نس//بی برخوردار اس//ت که این امر میتوان//د به نقطه عطفی برای تولی//د خودروهای هیبریدی در خاورمیانه تبدیل ش//ود، چراکه از ظرفیتهای اولیه تولید خودروی داخلی برخوردار اس//ت و با تمرکز روی طراحی و تولید خودروهای هیبری//دی به جم//ع تولیدکنندگان ای//ن مدل خودروه//ا خواهد پیوست.

امراهلل امینی کارشناس صنعت خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.