تکسورسها بی نیاز از نمایشگاههای تخصصی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

برگزاری نمایش/گاه و حضور قطعهسازان فعال سراسر کشور تا چه اندازه در کسبوکار آنها تاثیر دارد؟ سبد تقاضا تولیدکنندگان نمیافزاید آیا به ظرفیت قطعهسازان برمیگردد که توان تولید بیشتر ندارند؟

صنع//ت قطع//ه ازجمل//ه صنایع//ی اس//ت ک//ه در اس//تانهای مختل//ف متمرکز اس//ت ب//ه طور نمون//ه اس//تانهای خراس//ان رض//وی، قزوی//ن، آذربایجانش//رقی، مرک//زی، س//منان، اصفه//ان ...و در بخشه//ای مختل//ف تولی//د قطع//ه فعالیت دارند.

تامین خ//ط تولید خودروس//ازان داخل//ی و نیز پوشش بازار لوازم یدکی خودرو بهعهده آنهاست اما حضور کمرنگ این تولیدکنندگان در نمایشگاههای داخلی نیز جای سوال دارد. چرا قطعهسازان برخی اس//تانها در نمایشگاههای داخلی حضوری پررنگ نداش//ته و برای عرضه محصوالت جدید خود و نیز ارزیابی تغییرات دانش//ی و فناوری در نمایش//گاهها ش//رکت نمیکنن//د؟ دلی//ل اس//تقبال نک//ردن از نمایشگاههای صنعت قطعه در سایر استانها به جز تهران و تبریز چیست؟ گزارشهای میدانی روزنامه گسترش صنعت از نمایشگاههای داخلی نشان داده که بیشتر قطعهس//ازانی که در نمایشگاهها فعالیت مستمر داشتهاند از تهران و تبریز بودهاند.

در اینباره گفتوگویی ب//ا محمدعلی ذکریایی، نایبرییس انجمن قطعهسازان مازندران داشتیم که به دالیل این امر اشاره کرده است. €

برگزاری نمایشگاه مفید اس//ت اما به طور نمونه برای برخی قطعهس//ازانی که در اس//تانها فعالیت دارن//د چن//دان ضرورتی ن//دارد و حض//ور آنها در نمایشگاه بیشتر برای دیدوبازدید معمولی است.

قطعهس//ازان مازن//دران ب//ه عن//وان فع//االن صنع//ت قطع//ه، مش//تریان مش//خصی دارن//د در نتیج//ه ش//رکت در نمایش//گاه مش//تری جدیدی به س//بد تقاض//ا واحدهای تولی//دی اضافه نخواهد کرد.

از اینرو میتوان گفت حضور در نمایشگاه با دید بازاریابی برای این قطعهسازان موضوعیت نداشته و شاید تنها ش//انس 01درصدی برای یافتن مشتری جدید داشته باشند.

قطع//ات تولیدی قطعهس//ازان اس//تان مازندران ت//ا 09درصد مش//تریان خود را دارد و ش//رکت در نمایشگاه شاید تنها اعالم حضور برای آنها باشد.

اینکه ش/رکت در نمایش/گاه مش/تری به €

خی//ر، بح//ث این اس//ت که مش//تریان قطعهس//ازان مازندرانی کسانی هستند که خرید روزمره دارند و این قطعهسازان برای برخی خودروس//ازان تکس//ورس هستند بنابراین سهم تولید هر یک از فعاالن صنعتی مشخص اس//ت و تا چند س//ال آینده تغییر زی//ادی نخواهد کرد.

وقت//ی قطعهس//ازان تنه//ا ب//رای خ//ط تولی//د خودروس//ازان تامین قطعه داش//ته باشند نیازی به حضور در نمایش//گاه ندارند زی//را متقاضیان، آنها را میشناسند و نیازی به بازاریابی نیست.

البته نکته اینجاست که با افزایش تیراژ خودروها تولید این قطعهس//ازان افزایش یافت//ه و با کاهش تیراژ سهم آنها نیز کاهش مییابد. €

پوش//ش ب//ازار ل//وازم یدک//ی خ//ودرو از س//وی قطعهسازان این استان بسیار محدود است. البته این بازار نمایشگاه خاص خود را دارد که از سوی اتحادیه صنف فروش//ندگان ل//وازم یدکی برگزار میش//ود و بیش//تر کس//انی در این نمایشگاه حضور دارند که بخش زیادی از بازار را پوش//ش میدهند.

ش//اید تفاوت بین 10 تا 02درصد باش//د بنابراین صرف هزین//ه و زمان برای تنها 02درص//د بازاریابی کار عقالنی نیس//ت و تاثیری در بازار این صنعتگران نخواهد داشت. €

در بحث پوش/ش بازار لوازم یدکی فعالیت قطعهسازان مازندرانی چگونه است؟ €آی/ا قطعهس/ازان ای/ن اس/تان نمیتوانند با افزایش تولید و پوش/ش بیش/تر بازار لوازم یدکی داخل، مانع واردات برخی اقالم شوند؟

درواقع کار با خودروس/ازان باعث ش/ده تا قطعهس/ازانی که تکس/ورس هس/تند یا تنها خ/ط تولید خودروس/ازان را پوش/ش میدهند در نمایش/گاههای داخلی و بینالمللی ش/رکت نداشته باشند. درست است؟

بله، در کش//ور چند خودروساز مشخص وجود دارد که زنجیره تامین آنها از پیش مش//خص ش//ده است و ب//ه طور معم//ول تامینکنندگان خ//ود را از درون نمایش//گاهها انتخاب نمیکنند بلکه تولیدکنندگان، قطعات خ//ود را در اختی//ار مجموعههایی که تامین قطعات موردنیاز خودروها را بهعهده دارند قرار داده و حضور در نمایشگاهها برای آنها چندان کارساز نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.