تصویب 60 استاندارد ملی در حوزه نانو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

علی بیتاللهی، رییس کمیته استانداردس//ازی س//تاد توسعه فناوری نان//و از تصوی//ب 60 اس//تاندارد مل//ی در این ح//وزه خب//ر داد و گفت: با تالشهای انجام ش//ده «نانونماد» در ش//ورای عالی اس//تاندارد به عنوان باالترین مقام تصویبکننده این اس//تانداردها به تصویب رس//ید و اعطای این نماد از س//ال جاری پیگیری خواهد ش//د. به گزارش ایس//نا از سازمان بینالمللی اس//تاندارد ،)ISO( مش//خصات فنی ‪13830- TS‬ در س//ال 3102میالدی با عنوان «فناوری نانو- ش//یوهنامهای برای برچس//بزنی اختیاری محصوالت مصرفی ش//امل نانو اشیاء ساخته شده» منتشر شد. هدف از این شیوهنامه فراهم آوردن چارچوبی برای آسانسازی یک روش هماهنگ در زمینه برچس//بزنی برای محصوالت مصرفی است که حاوی نانوذرات هستند. سازمان ISO اشاره میکند که TS شیوهنامه اختیاری برای انتقال اطالعات خاص محصول اس//ت ی//ک تولیدکننده برای اظهار روی برچس//ب محصول انتخاب میکند و این شیوهنامه برای ارائه الزامات اجباری برچس//بزنی که از س//وی نهادهای نظارتی مربوط به هر کش//ور ایجاد ش//ده، درنظر گرفته نشده است. این استاندارد و سایر استانداردهای این حوزه درپی نگرانیهایی که در زمینه اس//تفاده از محصوالت مبتنیبر نان//و بیان ش//ده، تدوین ش//ده اس//ت؛ چراکه امروزه ش//اهد بس//یاری از محصوالت مبتنیبر نانو هستیم که صحت و سقم این ادعاها به روشهای اعتبارس//نجی این محصوالت نی//از دارد. همچنین عم//ده این نگرانیها مربوط به ایمنی نانو و اثرات این فناوری بر س//المت انسان و محیطزیست میشود. بر این اساس، تدوین استانداردها میتواند بر کاهش این نگرانیها نقش موثری داش//ته باش//د و ایران بعد از تایوان دومین کشوری است که موضوع برچسبگذاری و گواهیدهی به محصوالت نانو را آغاز کرده است. علی بیتاللهی، رییس کمیته استانداردس//ازی ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر اینکه درحالحاضر 60 استاندارد ملی در حوزه نانو فناوری تدوین و منتش//ر شده است، افزود: از سوی دیگر استانداردهای بینالمللی تدوین کردهایم که در کمیت//ه PC229 ایزو برای تصویب عرضه کردهایم. وی با بیان اینکه تدوین این اس//تانداردها براساس نیاز محصوالت و دانشهای توس//عهیافته مبتنیبر نانو فناوری بوده اس//ت، افزود: درحالحاضر یکی از محصوالتی که با اس//تفاده از فناوری نانو توس//عه یافته، نانو الیاف مورد اس//تفاده در فیلترهای نانویی اس//ت که اس//تاندارد آن تدوین و به کمیته PC229 ایزو پیش//نهاد شده است. بیتاللهی از تصویب این استاندارد در این کمیته خبر داد و یادآور شد: بر این اساس، ایران به عنوان تدوینکننده استاندارد بینالمللی فیلترهای نانویی تعیین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.