کرمان، اصفهان و شیراز دچار تنش آب

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب گفت: امسال تابستان در بیشتر شهرهای بزرگ چندان با چالش منابع آبی روبهرو نیستیم اما همچنان برخی از ش//هرها دچار تنش آبی هستند. حمیدرضا جانباز با اشاره به شهرهای دچار تنش آبی، به ایسنا گفت: شیراز و اصفهان همچنان با مش//کل کمبود منابع آبی دس//ت و پنج//ه نرم میکنند. در کرم//ان نیز به دلیل وجود گرم//ا احتمال کمبود آب در زمان اوج مصرف وجود دارد.

وی ادامه داد: در تعدادی از شهرهای کوچک سیستان و بلوچستان، اس//تان بوش//هر و جنوب فارس در ش//بکههای توزیع دچار مش//کل هس//تیم. البته به دلیل بارشهای مناس//ب امس//ال آبی در همدان و بندرعباس مشکل کمبود آب برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب مهمترین اولویت شرکت آب و فاضالب را تامین آب پایدار برای اقش//ار مختلف کشور دانست و افزود: آبرس//انی به تمام بخشهای ش//هری ب//ه ویژه بخشهای روس//تایی مهمترین اولویت بخش آب کش//ور تعیین شده به طوری که باید تفاوت و فاصله بین مناطق کمتر توس//عهیافته و توسعهیافته کاهش یابد. جانباز با اش//اره به اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال 1395 برای آبرس//انی روس//تایی اظهار کرد: این اقدام تاثیر بسیار خوبی بر توسعه روستاهای کشور داشت که قرار است در سال 1396 نیز استمرار یابد.

به گفته وی، اعتبارات صندوق توسعه ملی میتواند نقطه عطفی در آبرس//انی روستایی کشور شود و بر همین اساس، تالش شرکت آب و فاضالب تامین آب سالم و پایدار است به طوری که مردم دغدغهای برای منابع آبی نداشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.