تحریک بازار تولید نیازمند رونق اقتصاد کالن

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

طرح رونق تولید در س//ال جاری به منظور تس//هیالتدهی ٠٣ هزار میلیارد تومانی به ١٢ هزار واحد صنعتی و معدنی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام، بازسازی و بروزرسانی و نیز رونق واحدهای تولیدی از ٣روز گذشته آغاز شده است. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، فروش محصول و رقابت در بازار دومین مشکل عمده تولیدکنندگان بعد از نقدینگی اس//ت حال آنکه همین تس//هیالت رونق نیز به ش//رط داش//تن بازار و رفع موانع تولید با دریافت نقدینگی به متقاضیانی

پرداخت میشود که بتوانند به ٠١درصد افزایش تولید و ٠١درصد رشد در اشتغالزایی برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.