ارتباط بهرهوری با مشارکتهای اجتماعی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

با نگاهی ب//ه مراحل تمدن بش//ری مش//خص میش//ود که نق//ش نیروی انس//انی از نیرویکار س//اده به س//رمایه انس//انی تکامل یافته اس//ت، چراکه پیشرفت فناوری بدون تحوالت نیروی انس//انی فاقد کارآیی اس//ت. در عصر حاضر دیگ//ر تزریق مناب//ع مالی به عنوان فاکتور اصلی توسعه به ش//مار نمیآید بلکه تحوالت و به//رهوری نیروی انس//انی با رش//د خود سبب ارتقای س//ازمانها و به دنبال آن توسعه نظامه//ای اقتصادی در جهان میش//ود. این اتفاق بهگونهای اس//ت که سرمایههای انس//انی میزان س//رمایههای مادی را تعیی//ن میکنند. کش//ورهای صنعتی و توس//عهیافته به این حقیقت رس//یدهاند که افزایش بهرهوری ن//ه از طریق بهبود و ارتقای کیفیت س//رمایه مادی بلکه از طریق ارتقای کیفیت نیروی کار سریعتر قابل تحقق است و ارتقای کیفیت نیروی کار و به عبارتی بهرهوری نیروی انس//انی به عواملی از قبیل رضایت ش//غلی مبتنی بر دریافت حقوق و مزایای کافی و به موقع، امنیت ش//غلی، محیط کاری جذاب ...و بس//تگی دارد. با این حال این س//وال مطرح میشود که بهرهوری چیست؟ میتوان در پاس//خ گفت: بهرهوری بهدس//ت آوردن حداکثر سود ممکن با بهرهگیری و استفاده بهینه از نیرویکار، توان، اس//تعداد و مهارت نیرویانسانی و تجهیزات به منظور ارتقا و رفاه بیشتر است.

بدیهی اس//ت ارتقای بهرهوری نیروی کار در س//ایه تامین مواد، انرژی، تجهیزات و امکانات مادی میس//ر میش//ود که دارای ظرفیت و توان مش//خصی اس//ت که به سهم خود باید ب//رای افزایش بهرهوری در س//ازمان مورد توج//ه قرار گیرد. مدی//ران موفق و کارآمد با اعمال مکانیزمهایی چون برقراری ارتب//اط با دنیای اقتصاد و فراهم ک//ردن تجهیزات مورد نیاز تولی//د و خدمات به دنبال تامین رضایت ش//غلی و در نتیجه ارتقای بهرهوری هس//تند. بر هیچکس پوش//یده نیس//ت که قط//ع ارتباط ب//ا دنیای اقتصاد پیرامون و ب//ه عبارتی تحریم بر اقتصاد کش//ورها تاثیر میگذارد. در کشور ما نیز تحریمها در سالهای گذشته معضالتی برای شرکتها و سازمانهای تولی//دی و خدماتی و به دنبال آن اقتصاد کش//ور پدید آورد. تحریمها بیش//ترین اثر خود را در زندگی روزمره مردم نشان داد؛ رک//ود بیش از هر زمانی ج//والن داد، زمانی که به دلیل کمبود یا قطع مواد و تجهیزات وارداتی، کارخانهها ناگزیر به تعدیل نیرویکار و در بهترین ش//رایط حفظ نیروهای کار با کمترین مزایا ش//دند. کارگران تولیدی بیشتر از هر کسی به خوبی تاثیر تحریم را روی زندگی و کیفیت آن لمس کردند. با این تفاس//یر عجیب نیس//ت که تالش برای رفع تحریمها را اصلیتری//ن عامل بازگش//ت ب//ه کار و افزای//ش بهرهوری نی//روی انس//انی بدانی//م و برج//ام را عامل رون//ق اقتصادی کش//ور. تاثیر برجام بر رونق اقتص//ادی و به طور کلی بهبود وضعیت اقتصادی کشور بر همه عیان است. تحریمها با تاثیر ب//ر فروش نفت و بازگش//ت پول آن به کش//ور بر درآمدهای دول//ت و هزینههای آن به عنوان بازیگ//ر اصلی اقتصاد تاثیر منفی قابلتوجهی به جا گذاشت اما خوشبختانه با مدیریت کارآمد دولتمردان و تالش برای رفع تحریم و ارتباط با دنیای پیرامون ش//اهد افزایش رونق اقتص//ادی و درنهایت رضایت ش//اغالن بهویژه کارگران بخش صنع//ت بودیم که از آثار آن میتوان به پویایی بخش صنعت و تالش نیروی انسانی برای تولید و خدمات بیش//تر اش//اره کرد که با نگرشهای مثبت کاری و افزایش انگیزه همچون داش//تن غ//رور، در کار میل و ش//وق برای پیش//رفت مس//تمر، ارتقای مهارتها و کسب مهارته//ای جدید از طریق آم//وزش، کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی، ش//رایط روانی و مش//ارکت در برنامههای بهبود بهرهوری همچون گروههای کنترل کیفی و طرح پیشنهادها همراه بوده است.

س//ازمانها نباید در فضایی که انگیزه برای کارکنان ایجاد ش//ده از موضوع توسعه دانش آنها غافل ش//وند چون بهنظر میرسد نیروی ایجاد شده در اعضای سازمانها درحالحاضر، هم جوابگوی کار فیزیکی آنها و هم جوابگوی تالششان برای توسعه دانش آنها باشد.

نباید فراموش کنیم که بهبود و ارتقای بهرهوری مس//تلزم کوش//ش و تالش برنامهریزی ش//ده همهجانبه از سوی افراد و مس//ئوالن ذیربط است که به بهبود ش//رایط کار و تغییر محرکه//ا و روشهای انگیزش//ی کارکنان، بهب//ود نظامها، شیوهنامهها، قوانین، بخشنامهها، روشها، فناوری ...و نیازمند است.

اکن//ون باید هوش//مندانهتر عم//ل و از فرصتها به خوبی استفاده کنیم، این در حالی است که صنایع باید تقویت شوند تا قدرت رقابت داش//ته باشند و صادرات رونق گیرد. امروز در جایی قرار گرفتهای//م که باید بپذیریم برجام به تنهایی برای ایجاد رش//د اقتصادی کافی نیست و تالش همهجانبه نیروی انسانی در کنار حمایت دولتمردان از آنها میتواند مسیر رشد اقتص//ادی را هموارت//ر کند. بنگاههای اقتص//ادی در صورتی که بتوانند از ظرفیت ایجاد ش//ده بهرهبرداری کنند میتوان پیشبینی کرد در یک س//ال آینده ش//اهد جهش خوبی در حوزه کس//بوکار باش//یم. امید است سیاس//تهای حمایتی دولت موجب رشد و گسترش تولید، کارآفرینی و بهرهوری و بهبود وضعیت معیشت نیروی انسانی شود.

محسن‌پیر ‌مدیر‌سرمای ‌ههای‌انسانی‌ و‌پشتیبانی‌سازمان‌

مدیریت‌صنعتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.