19میلیارد‹دالر‹منابع‹صندوق‹توسعه‹ملی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

یک عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توس//عه ملی گفت: براس//اس گزارشی که در جلسه صندوق توسعه ملی ارائه شد، بخش نفت و گاز بیش//ترین تس//هیالت دریافتی را از صندوق توس//عه ملی داشته و بخش کشاورزی با 26 درصد در جایگاه بعدی قرار داشت.

محمد حس//ینی در گفتوگو با ایس//نا با اش//اره به جلسه صندوق توس//عه ملی گفت: این جلس//ه با حضور رییسجمهور در ساختمان نهاد ریاس//تجمهوری برگزار شد و ابتدا دوست حسینی، مدیرعامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق تا تاریخ 1۳96/۰۳/27 ارائه کرد.

نماینده مردم تفرش در مجلس ادامه داد: خوش//بختانه بر اس//اس اساسنامه، منابع صندوق حدود 91 میلیارد دالر اعالم شد.

وی اف//زود: با توجه به برداش//تهای خاص و کاه//ش نرخ برابری دالر در مقایس//ه با سایر ارزها، پرداخت تس//هیالت مطابق نظامنامه مصوب انجام ش//ده و کل تسهیالت اعطایی به تعداد ۳۳ هزار و ۳67 قرارداد عاملیت در رش//تههای مختلف بوده که بیش//ترین س//هم را ب//رای بخش نفت و گاز و صنایع باالدس//تی معادل 6۳ درصد، آب و کش//اورزی 26 درصد، صنعت و معدن 19 درصد، نیروگاهی 8 درصد و پتروش//یمی 7درصد ش//امل میش//ود. این عضو ناظ//ر مجلس در هیات امنای صندوق توس//عه ملی تصریح کرد: در ادامه جلسه بحث پیش//نهاد اصالحیه بودجه س//ال ۵9 و 96 صندوق مطرح شد که به علت برداشت س//ازمان مالیاتی از حسابهای صندوق و صدور برگ قطعی عملکرد مالیاتی س//نواتی س//الهای 91 تا ۳9 در دستور قرار گرفت و مصوب شد بودجه پیشنهادی سال 96 براساس سیاستهای ابالغی نسبت به بودجه سال ۵9 از رشد چند ۰۰1 درصدی برخوردار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.