راهکار فعاالن صنعتی برای ارتقای اثربخشی تسهیالت دولتی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

منابع تس//هیالت رون//ق تولید در س//الجاری نزدی//ک به 2 برابر ش//ده اس//ت ب//ه همین دلیل بخش خصوصی برای اثربخش//ی بیشتر تسهیالت در واحدهای صنعتی درخواس//ت افزایش س//قف تسهیالت را دارد.

سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان منابع برای تسهیالت رونق تولید واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته ش//د که حداکثر یک میلیارد تومان تس//هیالت به هر بنگاه صنعتی پرداخت ش//د و با وجود آنکه انحراف تس//هیالت از مس//یر تولید با نظ//ارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به حداقل رس//ید اما با توجه به حجم باالی بدهی واحدهای صنعت//ی ای//ن تس//هیالت اثربخش//ی چندانی در خط//وط تولید نداش//ت و تزریق مناب//ع منجربه افزایش اشتغال و ظرفیت تولید نشد.

در همی//ن زمین//ه فعاالن صنعت//ی معتقدند با توجه به افزایش منابع تس//هیالت رونق تولید در ص//ورت افزایش س//قف تس//هیالت در بنگاههای صنعتی اثربخشی این تسهیالت در صنعت بیشتر خواهد شد.

عالوهب//ر حج//م تس//هیالت موانع//ی همچون وثایق س//نگین بانکی و نرخ س//ود و نگهداش//تن بخشی از تس//هیالت به عنوان س//پرده نزد بانک منج//ر ب//ه افزایش هزین//ه تس//هیالت و کاهش اثربخش//ی تس//هیالت ش//د. اکن//ون صنعتگران از دول//ت درخواس//ت دارن//د در زمین//ه افزایش بهرهوری تس//هیالت رونق تولید و گرهگش//ایی از مشکالت صنایع نرخ سود تسهیالت کاهش یابد و وثیقههای بانکی تسهیل شود.

در ط//رح رونق تولی//د 96 تخصی//ص ۰۳هزار میلیارد تومان تس//هیالت در س//الجاری در نظر گرفته ش//ده ک//ه از این میزان ۰2 ه//زار میلیارد تومان ب//رای س//رمایه در گ//ردش و تامین مالی طرحه//ای نیمهتم//ام و ۰1 هزار میلی//ارد تومان برای بازسازی و نوس//ازی واحدهای اقتصادی که از توجی//ه فنی، مالی و اقتص//ادی الزم برخوردار هستند پرداخت خواهد شد.

ای//ن منابع ب//رای تامی//ن س//رمایه در گردش موردنی//از ۰1 هزار بنگاه اقتص//ادی، تامین منابع مالی مورد نیاز 6 هزار طرح نیمهتمام با پیش//رفت فیزیک//ی حداقل ۰6درصد و تامین مالی موردنیاز بازس//ازی و نوس//ازی ۵ هزار واح//د اقتصادی در نظر گرفته ش//ده است. در همین زمینه گسترش صنع//ت در گفتوگ//و ب//ا فعاالن صنعتی ش//یوه اثربخشی تسهیالت را بررسی کرده است.

‹لزوم‹کاهش‹سود‹81‹درصدی‹تسهیالت ‹

مصطف//ی رناس//ی، نایبرییس ات//اق بازرگانی اصفه//ان در گفتوگو با گس//ترش صنعت درباره بازده//ی تس//هیالت رون//ق تولی//د گفت:تزری//ق تس//هیالت رون//ق تولی//د در س//ال گذش//ته به واحدهای صنعتی به عنوان مس//کن ضعیفی عمل ک//رد که با وج//ود رفع برخی از مش//کالت اما به دلیل کم بودن س//قف تسهیالت اثربخشی اندکی داش//ت چون تنها بخشی از بدهی صنایع همچون حقوق معوق را پوش//ش داد و نتوانس//ت موجب اشتغالزایی و افزایش ظرفیت تولید شود .

نایبریی//س اتاق بازرگانی اصفه//ان با تاکید بر اینک//ه با توجه به افزایش منابع تس//هیالت رونق تولی//د دولت در س//الجاری باید س//قف اعطای تس//هیالت را افزایش دهد گفت: نرخ 81درصدی س//ود تس//هیالت نیز هزینه دریافت تسهیالت را افزایش میدهد و این امر بر اثربخش//ی تسهیالت موثر اس//ت، امیدواریم دولت در سقف تسهیالت و ن//رخ س//ود تجدید نظری در ط//رح رونق تولید داش//ته باش//د تا اثربخش//ی منابع تزریق شده به تولی//د افزایش پیدا کن//د و این مناب//ع منجر به افزایش اشتغال شود.

وی افزود:نگه داش//تن بخش//ی از تسهیالت در قال//ب س//پرده در بانکها هزینه تس//هیالت را به شدت افزایش میدهد که امیدواریم در طرح رونق امسال شاهد اجرای این موضوع نباشیم.

‹وثیقه‹بانکی،‹مهم‹ترین‹مانع‹تسهیالت ‹

رناسی با بیان اینکه خوشبختانه تسهیالت رونق تولید از مسیر تولید خارج نشد،گفت: تسهیالت از مس//یر تولید منحرف نشده و نظارت خوبی بر این موضوع شد اما به دلیل حجم باالی بدهی صنایع و اندک بودن تس//هیالت ای//ن منابع وارد خطوط تولید و صرف خرید مواد اولیه نش//ده است. نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان وثایق س//نگین برای دریافت تس//هیالت را مهمترین مانع دریافت تس//هیالت در س//ال گذشته عنوان ک//رد و اف//زود: بانکها وثیقه ملک//ی بی//ش از ارزش تس//هیالت میخواهند و سند امالک طرح را نیز نمیپذیرفتند.

ای//ن موانع باعث ش//د تا بس//یاری از بنگاهها نتوانن//د از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه بانکه//ا ب//ا ممنوعالخروج کردن صاحبان صنایع و به مزایده گذاشتن امالک به صنایع فش//ار وارد میکنن//د، اظه//ار ک//رد: فع//االن اقتصادی ب//رای آنکه بتوانند بدهیهای خود را تس//ویه کنند باید برای افزایش صادرات و ارتقای فناوری به خارج از کشور س//فر کنند.بانک مرکزی با وجود بخشنامه خود مبنیبر لغو ممنوعالخروجی افرادی که وثیقه کافی در اختیار بانکها گذاش//تهاند دقت کافی بر ای//ن موضوع ندارد و با نامهنگاری بانکها مبنی بر ممنوعالخروجی موافقت میکند.

‹جای‹خالی‹تحریک‹تقاضا ‹

ابوالفض//ل روغنیگلپایگانی، رییس کمیس//یون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با گسترش صنع//ت در ارزیاب//ی عملکرد ط//رح رونق تولید و افزایش اثربخش//ی تسهیالت در سالجاری گفت: ماهیت ارائه تس//هیالت رونق تولید بسیار مناسب و راهگشاس//ت اما آنچه بهرهوری این تسهیالت را افزایش میدهد و باعث خروج از رکود خواهد شد موضوع تحریک تقاضاست.

دولت اگر میخواهد تولید و اش//تغال در کشور جان ت//ازه بگیرد ابتدا باید ق//درت خرید مردم را بهبود ببخشد.

رییس کمیس//یون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تسهیالت سرمایه در گردش بیشتر صرف تس//ویه بدهی واحدهای صنعتی میش//ود اظهار کرد: واحدهای صنعتی آنقدر درگیر مسائل غیرمرتبط با تولید هس//تند که س//رمایههای در گردش را هزینه معوقات خود میکنند، از س//وی دیگ//ر به دلی//ل رکود و پر ب//ودن انباره//ا تولید افزایش نمییابد و اس//تفاده از تس//هیالت موجب افزایش قیمت تمامشده میشود.

‹نبود‹تقاضا،‹عامل‹رشد‹نکردن‹تولید ‹

روغنیگلپایگان//ی ب//ا تاکی//د ب//ر اینک//ه عمق مش//کل نقدینگ//ی ب//ه قدری اس//ت ک//ه واحد تولیدی به گرفتن تس//هیالت با بهره 82درصدی راضی میش//ود، گفت: گرفتن وام ب//ا بهره باال به هیچوجه به صرفه نیس//ت اما واحد تولیدی برای حفظ حی//ات و پرداخت بدهیه//ای خود به این تس//هیالت تن میده//د. وی با بیان اینکه س//رمایه در گ//ردش اغلب در بخش مواد اولی//ه و هزینههای تولید صرف میش//ود گفت: به همین دلیل در صورت تزریق مناس//ب سرمایه به این بخش به سرعت پس از چند ماه باید آثار رشد تولید را مشاهده کنیم. دلیل آنکه امروزه این رش//د بهخوبی احساس نمیشود نبود تقاضا در بازار است. تحریک تقاضا مکمل تسهیالت سرمایه در گردش است و در صورتی که ب//ازار برای تقاضا تحریک نش//ود تزری//ق منابع جز پرش//دن انبارهای واحده//ای تولی//دی نتیج//ه دیگری نخواهد داشت.

‹آثار‹منفی‹اندک‹در‹اقتصاد ‹

محمدحس//ین فنایی، عضو خانه صنعت، معدن و تج//ارت نی//ز در گفتوگو با گس//ترش صنعت ضم//ن تاکید بر اینکه عملکرد دولت در تخصیص منابع به واحدهای تولید را میتوان موفق ارزیابی ک//رد، اظهارکرد: وزارت صنع//ت، معدن و تجارت با همفک//ری و کمک صنایع توانس//ت از انحراف مناب//ع جلوگیری کند و با نظارت و ارزیابی دقیق، تس//هیالت را ب//ه واحده//ای صنعت//ی نیمهفعال اختص//اص داد و کمتری//ن سوءاس//تفاده در این زمینه شد.

وی افزود: در دولت گذشته تجربههای ناموفقی در نح//وه ارائه تس//هیالت به بخشه//ای مختلف اقتصادی مش//اهده شد که آثار و پیامدهای منفی از خود برجای گذاش//ت بهگونهای که بیثباتی در بازار س//که، ارز، افزایش قیمت مس//کن و افزایش تورم ازجمله این آثار بود اما به وجود نیامدن این آثار در دولت یازدهم نشان از این دارد که انحراف از هدف در تسهیالت چندان باال نبوده است.

البته تزریق تس//هیالت اغلب منجر به هزینه در بخش بده//ی واحدهای صنعتی ش//ده به همین دلیل تاثیر پررنگی در رونق تولید نداش//ته اما آثار و پیامدهای منفی نیز اندک بوده است.

‹لزوم‹رصد‹منابع‹تزریق‹شده‹در‹صنایع ‹

فنایی با بی//ان اینکه واحده//ای دریافتکننده تسهیالت باید شناسنامهدار شوند افزود: دولت در گام دوم پس از پرداخت تس//هیالت باید وضعیت کنون//ی این واحده//ا را ثبت کند و ب//ا رصد این تس//هیالت در واحدهای صنعتی نحوه هزینهکرد آن را مورد بررسی و نظارت قرار دهد.

وی با اش//اره ب//ه س//ازوکارهای الزم برای رصد اعتب//ارات تزریقش//ده به صنایع گف//ت: از طریق تامین اجتماعی و صورتحس//ابهای پرداختشده میت//وان بر نح//وه اش//تغالزایی واحده//ا نظارت کرد.

از س//وی دیگر از طریق سازمان مالیات میتوان می//زان درآم//د و تولی//د واحده//ا را ارزیابی کرد بنابرای//ن دولت با اس//تفاده از این ابزارها میتواند بر عملکرد خود نظارت کند.

بناب//ر این گزارش، با توجه ب//ه اظهارات فعاالن صنعت//ی دول//ت میتواند ب//ا تس//هیل در وثایق بانکی،کاهش نرخ س//ود تسهیالت، افزایش سقف تس//هیالت، تحری//ک تقاضا و نظارت بر اس//تفاده درس//ت از تس//هیالت اثربخش//ی تس//هیالت را افزای//ش دهد تا تخصی//ص منابع ب//ه تولید تنها منج//ر به تس//ویه بده//ی صنایع نش//ود و هدف اصلی طرح رونق تولید مبنی بر افزایش اش//تغال و افزایش س//هم تولید در رش//د اقتصادی محقق شود.

مصطفی‌رناسی با توجه به افزایش منابع تسهیالت رونق

تولید دولت در سالجاری باید سقف اعطای تسهیالت را

افزایش دهد

ابوالفضل‌روغن ‌یگلپایگانی دولت اگر میخواهد تولید و اشتغال در کشور جان تازه بگیرد ابتدا باید قدرت خرید مردم را بهبود ببخشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.