تحریک بازار تولید نیازمند رونق اقتصاد کالن تسهیالت٠٣‹هزار‹میلیارد‹تومانی‹برای‹١٢‹هزار‹واحد‹صنعتی

معاون‹وزیر‹صنعت،معدن‹و‹تجارت‹در‹نشست‹خبری‹و‹در‹پاسخ‹به‹«گسترش‹صنعت»‹تاکید‹کرد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

طرح رونق تولید در س//ال جاری به منظور تسهیالتدهی ٠٣ هزار میلی//ارد تومانی ب//ه ١٢ هزار واح//د صنعتی و معدنی ب//رای تکمیل طرحه//ای نیمهتمام، بازس//ازی و بروزرس//انی و نی//ز رونق واحدهای تولیدی از ٣روز گذش//ته آغاز ش//ده اس//ت. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناس//ان، فروش محصول و رقاب//ت در بازار دومین مش//کل عمده تولیدکنندگان بعد از نقدینگی اس//ت حال آنکه همین تسهیالت رونق نیز به شرط داشتن بازار و رفع موانع تولید با دریافت نقدینگ//ی به متقاضیانی پرداخت میش//ود که بتوانن//د به ٠١درصد افزایش تولید و ٠١درصد رشد در اشتغالزایی برسند.

براس//اس ابالغیه بانک مرکزی، ٠٣ هزار میلیارد تومان تس//هیالت برای ١٢ هزار واحد صنعتی و معدنی پیشبینی شده که در این زمینه ٠١ ه//زار میلیارد تومان برای رون//ق ٠١ هزار واحد صنعتی، ٠١ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای نیمهتمام 6 هزار واحد صنعتی و نیز ٠١ هزار میلیارد تومان دیگر برای نوسازی، بازسازی و بروزرسانی 5 هزار واحد صنعتی اختصاص یافته است.

محس//ن صالحینی//ا، معاون وزی//ر صنعت، معدن و تج//ارت تاکید کرد: واحده//ای تولیدی متقاضی میتوانند با مراجعه به کارگروههای تسهیل استانی برای دریافت تسهیالت بانکی اقدام کنند.

صالحینیا در نشس//ت خبری و در پاس//خ به نتایج حاصل از نظارت بر هزینهکرد تس//هیالت رونق در واحدهای صنعتی دریافتکننده در سال گذشته به گسترش صنعت گفت: سال گذشته در قالب تسهیالت رونق 7١ هزار و ٠٠١ میلیارد تومان به بیش از 5٢ هزار واحد صنعتی، تولیدی، معدنی و کشاورزی پرداخت شده است.

مع//اون ام//ور صنای//ع وزارت صنعت، مع//دن و تج//ارت ادامه داد: هزینهکرد این تسهیالت در 6 هزار و ٠٠6 واحد دریافتکننده نظارت ش//ده است که نش//ان میدهد حدود ٢ هزار و ٠٠٣ واحد به افزایش اشتغال رسیده و 4 هزار و ٠٠١ واحد آن دارای اشتغال ثابت بوده و در ٠٠٢ واحد کاهش اشتغال وجود داشته است. همچنین اشتغال اضافه شده در مجموع حدود ٠١ هزار و ٠٠7 نفر و در حال افزایش است.

به گفته صالحینیا، در این واحدهای نظارت ش//ده، تولید در ٢ هزار و ٠٠٢ واحد نظارت ش//ده افزایش داش//ته، در حدود ٣ هزار و ٠٠9 واحد ثابت بوده و ٠٣4 واحد صنعتی نیز به کاهش تولید رسیده است. بر اس//اس پایشی که انجام میشود این واحدها نیز به شرایط مناسب خواهند رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابالغیه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت رونق به متقاضیان تصریح کرد: در این ابالغیه آمده اس//ت که واحدهای صنعتی مشمول دریافت تسهیالت میشوند ک//ه ضمن هزینهکرد تس//هیالت به بهبود تولید و اش//تغال برس//ند. بنابرای//ن تحریک بازار نیازمند رونق بخشهای کالن اقتصادی اس//ت که مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت بخش صنعت تاثیرگذار است.

به گزارش گسترش صنعت، طرح رونق تولید براساس برنامه ابالغی معاون اول رییسجمهوری در س//ال 69٣١ از ٣ روز قبل آغاز ش//ده اس//ت و در همین زمین//ه بانک مرکزی به منظور ط//رح رونق تولید، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و نیز تکمیل طرحهای نیمهتمام ابالغیهای را به همه بانکهای عامل صادر کرده است.

برهمی//ن اس//اس، تمامی واحده//ای صنعتی و معدنی مانند س//ال گذش//ته ام//کان ورود و ثبتنام ب//رای دریافت تس//هیالت را دارند و میتوانند با مراجعه به کارگروههای تس//هیالت استانی امور مربوط به دریافت تسهیالت را طی کنند.

صالحینیا با بیان اینک//ه در ابالغیه بانک مرکزی ٠٠٣هزار میلیارد ری//ال اعتبار در مجموع در این طرح پیشبینی ش//ده اس//ت، توضیح داد: ٠٠١ ه//زار میلی//ارد ریال این اعتبار ص//رف رونق تولید ٠١ هزار واح//د تولیدی، ٠٠١ ه//زار میلیارد دیگر برای تکمی//ل 6 هزار واحد صنعت//ی نیمهتم//ام و ٠٠١ ه//زار میلیارد ریال باقیمان//ده نیز صرف بازسازی، نوسازی، بروزرسانی و رقابتپذیر شدن 5 هزار واحد صنعتی خواهد ش//د. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اش//اره به برنامههای اقتصاد مقاومتی سال 96 تصریح کرد: این برنامه در 8محور تهیه و تدوین ش//ده ک//ه یکی از مهمترین آنها ط//رح خرید کاالهای مصرفی بادوام به طور اعتباری است.

صالحینی//ا تاکی//د کرد: ای//ن طرح تا پای//ان خرداد ب//ا هماهنگی بان//ک مرک//زی، س//ازمان برنام//ه و بودج//ه و ش//رکتهای تولیدی طرف ق//رارداد آغاز میش//ود ک//ه روش تامین منابع مال//ی، فروش، تامی//ن تس//هیالت و جامع//ه ه//دف آن ت//ا ٢ هفت//ه دیگ//ر نهایی میشود.

وی همچنین به ایجاد محدودیتهایی برای استفاده از ارز مبادالتی به منظور حمایت از تولید داخل اش//اره کرد و گفت: در این چارچوب نزدی//ک به ٣ ه//زار و ٠٠٣ ردیف کاالیی از مجم//وع بیش از 7 هزار کاال مش//مول ارز مبادلهای نمیشوند؛ عالوهبر این واردات 488 ردیف کاالیی برای دولت و دستگاههای دولتی ممنوع اعالم شده است.

‹رشد‹بیش‹از‹6 درصدی‹بخش‹صنعت‹در‹سال 95 ‹

صالحینی//ا، مع//اون امور صنایع وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت با اش//اره به ثبت رش//د بیش از 6درصدی بخش صنعت در سال گذشته گفت: این رش//د براس//اس آمارهای بانک مرکزی رشد بخش صنعت در س//ال گذش//ته، 9/6درصد و آمارهای مرکز آم//ار ایران 5/6درصد بوده که بیانگر موفقیتآمیز بودن سیاستهای تولیدی و ارزش افزوده وزارتخانه است.

صالحینیا افزود: رش//د بخش صنعت در سالهای ١9٣١ تا 49٣١ به ترتیب منفی 5/٠١درصد، منفی 6/7درصد، 7/١درصد و منفی سه دهمدرصد بوده است.

به گفته این مقام مسئول، در ٢ ماه ابتدایی سال بیش از ٠٠٣ هزار دس//تگاه خودرو در کش//ور تولید شد که در مقایس//ه با سال گذشته، 7/٣١درصد رشد داشته است.

‹تولید‹سایر‹اقالم‹صنعتی ‹

وی تصری//ح ک//رد: در این م//دت تولید س//موم دفع آف//ات نباتی 6١درص//د، فیبر ٣درصد، اوره صنعت//ی 8/١٢درصد، انواع محصوالت پتروش//یمی ٣درصد، الیاف و نخ پلیاس//تر ٣درص//د، الیاف اکریلیک ٠١درصد، کاش//ی ٣٢درصد، س//رامیک 5٢درص//د، ظرفهای چینی 8/9 درص//د، چینی بهداش//تی ٣٣درص//د، فرش ماش//ینی ٢درصد، انواع ماش//ین لباسش//ویی ٠٢درصد و فوالد خام و محصوالت فوالدی 8٢درصد رشد داشته است.

صالحینیا با اش//اره به کاهش تولید کولرهای آبی و الکتروموتورها، دلیل آن را محدود ش//دن صادرات این تولیدات به عراق در سالهای گذشته و اشباع بازار این کشور عنوان کرد.

وی تصریح کرد: تولید س//یمان نیز در ٢ ماه نخست امسال کاهش 7/5درصدی را در همس//نجی با سال گذشته تجربه کرده که متاثر از افت صادرات این محصول اس//ت. همچنین در تولید انواع روغن موتور صنعتی، تولید کارتن و نئوپان با کاهش تولید روبهرو بودیم.

‹تسهیالت‹رونق‹تولید ‹

صالحینیا تصریح کرد: سال گذشته بیش از 5٢ هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی، همچنین واحدهای زیرمجموعه بخش کش//اورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن مش//مول دریافت تس//هیالت رونق تولید شدند.

وی ادام//ه داد: ٣ ه//زار و ٠٠7 م//ورد از ای//ن واحده//ا، طرحهای//ی بودن//د ک//ه بی//ش از ٠6درصد پیش//رفت کار داش//تند و ١٢ ه//زار و ٠٠5واح//د دیگ//ر س//رمایه در گ//ردش دریاف//ت کردن//د. صالحینی//ا تصریح کرد: در مجموع 77١ ه//زار میلیارد ریال تس//هیالت به همه این واحدها اعطا ش//د که سهم سرمایه در گردش ٠5١ هزار میلیارد ریال و س//هم س//رمایه ثابت ب//رای تکمیل طرحها حدود 8٢ هزار میلیارد ریال بوده است. وی گفت: میانگین تسهیالت دریافت//ی واحدهای صنعتی و معدنی در طرح رونق تولید ١١ میلیارد ری//ال، واحدهای جهاد کش//اورزی ٣ میلی//ارد و ٠7٢ میلیون ریال و طرحهای نیمهتمام 7 میلیارد ریال بوده است. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنش//ان کرد: بانکه//ای ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن، تجارت، سپه، توسعه تعاون، کشاورزی و توسعه صادرات به ترتیب بیشترین تعداد تسهیالت پرداختی را به واحدهای صنعتی در این طرح داش//تند، اما در بخش واحدهای کشاورزی بانک کشاورزی در رتبه نخست قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به شیوه آنالین پایش و نظارت تسهیالت اعطا ش//ده، اظهار کرد: از مجموع ٢١ هزار واحد صنعتی دریافتکننده وام و تس//هیالت، تاکنون 6 هزار و ٠٠6 واحد پایش ش//ده که نتیجه این نظارت گویای ایجاد ١١ هزار نفر اش//تغال جدید، افزایش اش//تغال در ٢ هزار و ٠٠٣ واحد، ثبات اش//تغال در 4 هزار واحد و کاهش اشتغال در ٣٠٢ واحد است.

‹تولید‹خودرو ‹

به گفته این مقام مسئول، در ٢ ماه نخست امسال بیش از ٠٠٣هزار دس//تگاه خودرو در کش//ور تولید شد که در مقایس//ه با سال گذشته، 7/٣١درصد رشد داشته است.

وی افزود: این در حالی است که سال گذشته در مجموع شاهد رشد 7٣درصدی تولید خودرو نسبت به سال 49٣١ بودیم.

صالحینیا با اش//اره به برنامهریزی ب//رای تولید یک میلیون و ٠٠6 هزار دس//تگاه خودرو در سال جاری، بیش از یک میلیون و ٠65 هزار دس//تگاه آن را شامل خودروهای سبک و سواری و بقیه را خودروهای سنگین برشمرد.

وی بیان کرد: در ٢ ماه نخست امسال، تولید انواع تراکتور و کمباین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 9٢ و 56درصد رشد داش//تهوظرفیتساال ٠٠7دستگاه اس//ت که پیشبینی میشود امس//ال بین ٠٠4 تا ٠٠5 دستگاه تولید شود. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تولید ٠١٢ هزار تن تایر در س//ال گذشته، رشد تولید آن نسبت به سال 94 را 7١درصد اعالم کرد و گفت: تا پایان اردیبهش//ت امس//ال ٣٣ هزار تن تایر تولید ش//د که در همسنجی با سال گذشته 7/9١درصد رشد داشته است.

براساس آمارهای بانک مرکزی رشد بخش صنعت در سال گذشته، 9/6درصد و آمارهای مرکز آمار ایران 5/6درصد بوده که بیانگر موفقیتآمیز

بودن سیاستهای تولیدی و ارزش افزوده

وزارتخانه است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.