بهرهمندی از پساب صنعتی در قطب چهارم صنعت کشور

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

در بازدید و جلسه مشترک کارشناسان شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت آب و فاضالب استان مرکزی، نحوه استفاده از پساب( طالی خاکستری) شهرک صنعتی شهرستان ساوه به عنوان تامین بخش//ی از آب مورد نیاز شهرک مورد بررسی دو طرف قرار گرفت.

به گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان مرکزی، مصطفی آمره، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی با اعالم این خبر گفت: با توجه به خشکسالیهای اخیر و کمبود شدید منابع آبی، بازیافت و بهرهمندی از پسابهای صنعتی ب//ه عنوان منابع پایدار تامین آب ضروری اس//ت که تحقق این مهم ب//ر کاهش بهرهگیری از منابع آبی زیرزمینی بس//یار موثر اس//ت. آمره افزود: اس//تفاده از این پسابها در صورت اس//تاندارد ب//ودن کیفیت آن به عنوان مناس//بترین گزین//ه تامین آب مصرفی مطرح اس//ت. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان مرکزی اظهار ک//رد: هماینک شهرک صنعتی شهرستان ساوه با مساحتی افزونبر یکهزار و ٠٠٢ هکت//ار نی//از آب قابل توجهی دارد ک//ه با هماهنگی بین شرکت ش//هرکها و آب و فاضالب استان مرکزی امکان واگذاری پساب تصفیهخانه ش//هر ساوه برای تامین آب مورد نیاز وجود دارد که تحقق این مهم همت مسئوالن شرکت آب و فاضالب استان مرکزی را میطلبد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.