تشریح مزایای تامین مالی صنایع کوچک فارس از طریق فرابورس

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ف//ارس تامی//ن مالی واحده//ای صنعتی کوچک و متوس//ط از طری//ق بازار س//رمایه را ظرفیتی مهم برای رفع مش//کالت نقدینگ//ی ای//ن صنایع اعالم ک//رد وگفت: با توج//ه به اینکه تاکن//ون ام//کان تامین مال//ی صنایع کوچ//ک از طریق بازار س//رمایه در کش//ور فراهم نبوده اس//ت، در یک سال گذشته تالش بس//یاری برای تامین نقدینگ//ی واحدهای صنعتی در بازار فرابورس ش//د، که نتیجه آن ایج//اد بازار صنایع کوچک و متوسط در فرابورس است.

ب//ه گزارش خبرن//گار گس//ترش صنعت از اس//تان فارس، ش//اهپور قنب//ری در بازدید از واحدهای صنعتی در ش//هرک صنعتی بزرگ شیراز با اشاره به اینکه فرابورس ایران به عنوان دومین بورس اوراق بهادار رس//می کشور به منظور تسریع در فرآیند اجرا و تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بازاری ویژه به منظور فراهم کردن دسترس//ی عموم بنگاههای اقتصادی کش//ور بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط و ش//رکتهای دانشبنیان به بازار سرمایه طراحی کرده اس//ت، گفت: در این بازار ش//رکتهای متقاضی، پس از دریافت حدنصابهای م//ورد نظر، در فرابورس ایران پذیرفته شده و عالوهبر برخورداری از همه مزایای شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه، مشمول مزایای ویژه این بازار میشوند.

وی ضم//ن تش//ریح برخ//ی از مزایای تامی//ن مالی صنایع کوچ//ک از طری//ق فرابورس گف//ت: معرفی و تبلی//غ رایگان واحدهای صنعتی در تابلوی بورس در کنار شرکتهای بزرگ و معتبر، اعتباربخش//ی به ش//رکت و صاحب آن، تامین مالی نامحدود برای واحد صنعتی و امکان افزایش سرمایه با بزرگتر شدن شرکت و واحد تولیدی، ایجاد اعتبار برای شرکت برای دریافت تس//هیالت بانکی، ام//کان اوراق قرضه و امکان انتقال س//هام برای ش//رکتها در کمترین زمان و هزین//ه از مزایای عضویت واحدها در این بازار سرمایه است. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان ف//ارس در ادامه ب//ا بیان اینکه یکی از مش//کالت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، نحوه قیمتگذاری و تعیین ارزش سهام آن است، گفت: در بسیاری از صنای//ع کوچ//ک ارزشگذاری س//هام انجام نش//ده اما در فرابورس بدون پرداخت هزینههای زیاد کارشناسی، بهصورت رایگان ارزش سهام واقعی قیمتگذاری میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.