صنعت کودهای بیولوژیک در مرز ناآگاهی

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پیش//رفت فناوری باعث شده تغییرات بسیاری در ن//وع محصوالت تولیدی به وج//ود آید؛ به این معنی که ش//اکله و ماهی//ت برخی از محص//والت تولیدی تغیی//ر پیدا میکند و متناس//ب با نی//از روز طراحی میش//وند. یکی از این محصوالت کودهای بیولوژیک هستند. سیاس//ت کش//اورزی پایدار و توسعه پایدار کش//اورزی، متخصص//ان را بر آن داش//ت که هر چه بیش//تر از موجودات زنده در خ//اک در جهت تامین نیازهای غذایی گیاه کمک بگیرند. بدینس//ان تولید کودهای زیستی آغاز ش//د. درواقع کودهای زیستی (ک//ود بیولوژیک) به م//واد حاصلخیزکنندهای گفته میش//ود که دارای تعداد کاف//ی از یک یا چند گونه از میکروارگانیس//مهای س//ودمند خاکزی هس//تند. بدیهی است که مصرف کودهای زیستی کمهزینهتر اس//ت و در اکوسیس//تم آلودگی به وجود نمیآورد. کودهای زیستی مواد نگهدارنده میکروارگانیسمهای سودمند خاک هستند. همچنین استفاده از کودهای بیولوژیک مناس//ب و بوم//ی میتواند موجب افزایش حجم و وسعت ریشه و در نتیجه باال بردن جذب مواد مغذی موجود در کود به ویژه کودهای دامی ش//ود. به عالوه آنزیمهای تولید ش//ده از باکتریهای مورد اس//تفاده به هضم بهتر کودهای آلی مانند کمپوست کم//ک میکنند. در مجم//وع اس//تفاده از کودهای زیستی بازده کودهای شیمیایی و دامی مورد استفاده در گلخان//ه را افزایش و در نتیجه میزان مصرف آنها و هزینهه//ای این نهادهها را کاهش میدهد. با توجه به اث//ر ضدقارچی باکتریهای موج//ود در کودهای زیستی، استفاده از آن کشاورزان را از مصرف بیرویه سموم شیمیایی به عنوان عامل پیشگیری از بیماری گیاه بینیاز خواهد کرد. از اینرو، شرکتهای متنوع دانشبنیانی در این حوزه مشغول فعالیت هستند که معاونت علمی ریاس//تجمهوری نی//ز از آنها حمایت میکن//د ب//ه وی//ژه اگر اختراع//ی در زمین//ه تولید کودهای زیستی و فناور ثبت کنند.

محمدعلی ملبوبی، دبیر کارگروه کش//اورزی ستاد توس//عه زیس//تفناوری معاون//ت علم//ی و فناوری ریاس//تجمهوری گفت//ه که ش//رکتهای زیادی در این زمینه فعال هس//تند و کودهای بیولوژیک تولید میکنن//د که باید مورد حمای//ت معاونت علمی قرار گیرند.

در ای//ن زمینه کاظ//م ملبوب//ی، تولیدکننده کود بیولوژیک و مدیر ش//رکت زیس//تفناور سبز درباره مختص//ات تولید کوده//ای بیولوژیک به گس//ترش صنع//ت گفت: در ای//ران چندی//ن تولیدکننده کود بیولوژیک وجود دارد. تولید این نوع کود هم عالوهبر نیاز به دس//تگاههای خودکار به نیروی کار متخصص نیاز دارد. دستگاههای تولیدی این نوع کود هم از نوع ایرانی است و هم از روسیه وارد میشود. درحالحاضر تولی//دات کود بیولوژیک ما تا ۲ و ۳ میلیون هکتار را میتواند پوش//ش دهد تا جایی که میتوان گفت بعد از۶ ماه این می//زان تولید را میتوانیم به ۶۱ میلیون هکتار برسانیم.

ملبوبی اف//زود: تولید کودهای بیولوژیک به دانش فنی نیاز دارد؛ هرچند هنوز بهرهگیری این نوع کودها بین مردم رایج نش//ده اس//ت و مردم ه//م کودهای بیولوژیک را نمیشناس//ند. ۰۵ س//ال پیش مصرف کودهای ش//یمیایی ترویج شد. هماینک هم باید این ن//وع کودها را معرفی کنیم. ای//ن تولیدکننده درباره مص//ارف کود بیولوژیک گفت: کودهای بیولوژیک در همه مصارف و محصوالت کشاورزی از باغبانی گرفته ت//ا زراعت کاربرد دارد. به عالوه اینکه این نوع کودها ارزانتر تمام میش//وند. به عنوان نمونه، کود فسفات کیس//های ۵۵ هزار تومان برای کشاورز تمام میشود اما کود بیولوژیک کیسهای ۶۱ هزار تومان است.

وی درب//اره وضعیت صادرات ک//ود بیولوژیک هم گفت: این نوع کود به س//وئد و افریقا صادر میشود؛ چراکه در دنیا ۴ تا ۵ کشور از جمله امریکا و اسپانیا ای//ن نوع ک//ود را تولید میکنند. ب//ه جرات میتوان گف//ت که اروپاییها دانش و فن//اوری ما را در تولید این ن//وع کودها ندارند. کش//ورهای اروپایی این نوع کود را نمیتوانند در بستههای کوچک و ارزان قیمت تولید کنند و تولید کود بیولوژیک به س//بک تولیدی ما ب//رای اروپاییها صرفه اقتصادی ندارد. از این نظر میتوان گفت که ما پیشرفت مناسبی در این صنعت داشتهایم.

ملبوبی درباره چالشهای تولید کودهای بیولوژیک گفت: مشکل اصلی این صنعت، ترویج است. به عالوه اینکه سیس//تم توزیع مویرگی هم در دس//ت دولت اس//ت و تولیدکنندگان این نوع کود هنوز ش//ناخته نش//دهاند و در کل کود بیولوژیک هنوز به رس//میت شناخته نش//ده اس//ت. به عبارتی، نهادهای مسئول اعتق//ادی به این صنع//ت ندارند درحال//ی که تولید کوده//ای بیولوژیک هزینه و آلودگ//ی کمتری دارد. اگر کود زیس//تی به چرخه تولید اضافه ش//ود، شیوه تولید محصوالت کش//اورزی س//المتر اس//ت. این در حالی است که س//موم کودهای دیگر در محصوالت کشاورزی باقی میماند. البته امیدواریم به مرور زمان تولید و مصرف کودهای زیستی بیشتر شود.

صحبتهای این تولیدکننده محصوالت فناور کود زیس//تی این نکته را به ذهن میرس//اند که همواره تالش برای بهینه کردن مصرف در س//طوح صنعتی و کش//اورزی وجود دارد. اما نوعی ناآگاهی نسبت به فناوریهای نوین در این عرصه هست.

به عنوان نمونه، هنوز تولیدکنندگان کود شیمیایی نسبت به تولیدکنندگان کودهای فناور زیستی بسیار هس//تند و شایسته اس//ت که برای حفاظت بیشتر از منابع آبی و خاکی مصرف این نوع محصول در جریان کار قرار بگیرد.

نکت//ه دیگر اینک//ه در این عرصه ثب//ت اختراع و اب//داع جدید ج//ای کار دارد. برای مث//ال، به تازگی پژوهش//گران پژوهش//کده بیوفناوری کش//اورزی با جمعآوری و شناس//ایی ۰۰۴ گون//ه باکتری بومی از گلخانهها و مزارع صیفیجات کشور موفق به شناسایی انواع مختلفی از باکتریهای القاکننده رش//د گیاهی شدند.

بدیهی اس//ت که این اختراع میتواند به تولید کود زیستی متناسب با نیاز کشاورزی و گلخانهای کمک کند. به عالوه اینکه ش//رکتهای تولید و صنعتی در این عرصه میتوانند ش//روع بهکار کنند که س//طوح دانش فنی کشور را روزبهروز باالتر ببرند. به هر حال ما ناگزیر هستیم که به سمت تولید کودهای زیستی برویم چراکه صرفه اقتصادی بیشتری دارد و به لحاظ زیستمحیطی بهینهتر است. البته کودهای شیمیایی به هیچ عنوان قابل حذف کردن نیستند. با این حال هدف فناوری این است که تولید کودهای شیمیایی نصف شود و به پایینترین حد خود برسد.

ما ناگزیر هستیم که به سمت تولید کودهای زیستی برویم چراکه

صرفه اقتصادی بیشتری دارد و به لحاظ زیستمحیطی بهینهتر

است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.