یخچال فریزرخانگی با قابلیت استفاده از 3منبع انرژی

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

یخچال فریزر خانگ//ی و صحرایی با قابلیت کار با گاز شهری و مایع، بوتان، اتان و برق ۰۲۲، ۴۲و ۲۱ ولت که مخترع ایرانی آن را طراحی کرده و ساخته با وجود درخواستهای زیاد برای تولید انبوه، همچنان در انتظار جذب سرمایهگذار است.

کم//ال خاتمی، مخترع لوازم خانگی در این زمینه گفت: ب//ا توجه به اینکه ایران دومین کش//ور دارای ذخایر گاز در دنیاست، جایگزین کردن یخچالهایی که به جای برق از گاز اس//تفاده میکنند، ضروری به نظر میرسید.

وی بیان کرد: عالوهبر ایران، کش//ورهای همسایه از جمله اماراتمتحده عربی، افغانستان، آذربایجان، کش//ورهای افریقایی و امریکای التی//ن که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و جغرافیایی برق کافی ندارند ی//ا منابع غنی گاز دارند، میتواند بازار مصرف خوبی برای یخچالهای کممصرف یا با سوخت گاز باشد.

خاتمی اظهارکرد: ای//ن محصول برخالف یخچال برقی و کولرهای گازی که براس//اس فرئون فش//رده و کمپرس//ور کار میکنن//د هیچ قس//مت متحرکی ن//دارد و نیروی محرکه خود را مس//تقیم از ش//عله آت//ش میگیرد، اس//اس کار این یخچ//ال بر جذب و دف//ع آمونیاک در آب اس//ت و آمونیاک به عنوان «مبرد س//بز» و یکی از بهتری//ن مبردها برای حفظ محیطزیس//ت و صرفهجوی//ی در ان//رژی از س//وی سازمانهای بینالمللی معرفی شده است.

خاتمی افزود: این محصول را میتوان در منازل با اس//تفاده از گاز شهری به اندازه پیلوت مورد استفاده قرار داد. همچنین قابلیت کار با کپسول ۱۱کیلویی به مدت بی//ش از ۰۲ روز را دارد، مقدار مصرف این محصول در مقایس//ه با نوع رایج برقی بس//یار پایین است و کارآیی و بازدهی بسیار باالیی دارد.

این مخترع ادامه داد: نبود صدا و ارتعاشات مزاحم به دلیل نبود قس//مت محرک، سرمای زیاد دستگاه در مقایس//ه با نوع برقی، اس//تهالک پایین دستگاه به دلیل اس//تفاده نکردن از 8موتور، تنظیم سرمای داخل یخچال در صورت استفاده از برق یا گاز، هزینه مصرف پایین و بازده باال و عمر مفید ۵۱ تا ۰۲سال دستگاه از مزایای عمده این محصول است.

خاتمی گفت: این محصول عالوهبر کاربرد مصرف خانگی در مناطق نظامی، عش//ایری، مرزی، باغها و زمینهای کش//اورزی، هتلها و مهمانسراها به دلیل بیصدا بودن دستگاه قابل استفاده است. در کل این محصول ب//رای مکانهای فاقد برق، قابل اس//تفاده اس//ت و در نهای//ت، اس//تفاده از یخچالهای جذبی صرفهجوی//ی در مصرف انرژی، کاه//ش هزینههای بهرهبرداری، حفظ محیطزیست، بهرهبرداری مطمئن و آرامش و آسایش خیال به همراه دارد.

وی اف//زود: این محصول پس از انجام آزمایشهای مختلف متخصص//ان موفق به دریافت تاییدیه علمی از وزارت عل//وم، تحقیق//ات و فن//اوری و س//ازمان پژوهشهای علمی کشور شده است.

وی یادآور ش//د: یخچال فریزر خانگ//ی با قابلیت اس//تفاده از ۳منبع انرژی جداگان//ه، جزو طرحهای ثبتش//ده در ب//ازار دارایی فکری اس//ت و با وجود متقاضی از سوی برخی از کشورها این طرح همچنان در انتظار جذب سرمایهگذار و تولید انبوه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.