ساخت سامانههای روباتیک هوشمند زیر آب

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

عض//و هیاتعلمی دانش//کده پس//ت و مخاب//رات از طراحی و ساخت سامانههای روباتیک هوشمند زیر آب با امکان پایش بس//تر دریا برای نخس//تینبار در کشور خبر داد. به گزارش گسترش صنعت به نقل از دانشکده پست و مخابرات، محمدرضا هدایتی گفت: با انجام این پروژه برای نخس//تینبار امکان پایش و سالمتسنجی تاسیس//ات بس//تر دری//ا مانن//د کابله//ای فیبرنوری، اش//یا و ش//ناورهای غرق شده در کش//ور فراهم شده و تاکنون چندین عملیات از سوی این سامانه و کارگروه تخصصی-عملیاتی به انجام رس//یده اس//ت. وی با بیان اینکه از سامانههای روباتیک هوشمند زیر آب )ROV( چند نمونه برای سازمانهای داخلی و خارجی از جمله کشورهای مالزی، س//ریالنکا و سوریه ساخته و تحویل داده ش//ده اس//ت، تصریح کرد: برای امسال، طراحی و س//اخت نمونه پیش//رفتهای از این س//امانه برای انجام عملیات پایش و خدمات مهندسی زیرآب در دستورکار ق//رار دارد. هدایت//ی همچنی//ن از طراحی و س//اخت فیب//ر پنجره براگ )FBG( برای نخس//تینبار در ایران برای کاربری در مخابرات در بخش ش//بکه دسترس//ی فیبرن//وری در من//ازل )FTTX( و پای//ش وضعی//ت س//ازههای مختلف به عنوان حس//گر دقیق ارتعاش//ات و ح//رارت خبرداد و گف//ت: مرحله بع//دی این پروژه، اجرای س//امانههای پایش و مانیتورینگ سازههای مهم با استفاده از حسگرهای FBG است که تاکنون چندین پروژه در این زمینه انجام دادیم که ازجمله آن میتوان به همکاری با سازمان بنادر و کشتیرانی اشاره کرد. عضو هیاتعلمی دانشکده پست و مخابرات با اشاره به انجام فعالیتهایی در حوزه انرژیهای نو، از تولید نمونههای س//امانههای خورش//یدی فتوولتائیک و روشنایی PV خبر داد و افزود: در کنار این پروژه، طراحی و س//اخت میکروتوربینهای ب//ادی برای تولید انرژی الکتریکی از انرژی باد را در دس//ت انجام داریم که به همراه سامانه سرمایشی خورشیدی میتواند انرژی مورد نیاز مجموعه مخابرات//ی در مکانهای دورافت//اده را تامین کند. وی خاطرنش//ان کرد: در این زمینه، یک پروژه پژوهشی و مهندس//ی در عراق در دست اقدام است و خوشبختانه در این دو حوزه، آمادگی خدماتدهی فنی مهندس//ی وج//ود دارد. عض//و هیاتعلمی دانش//کده، تحقیق در زمین//ه طراحی و س//اخت باتریه//ای چندمنظوره که دارای کارب//رد در حوزه انرژه//ای نو و همچنین خودرو است را از دیگر پروژههای در دست پژوهش عنوان کرد و گفت: این پروژه به منظور تولید باتری با عمر بیشتر، قیمت مناس//بتر، آلودگی محیطزیستی کمتر، نیاز به نگهداری کمتر و بهویژه جلوگیری از خروج ارز از کشور برای استفاده مخابرات سیار BTS( ) و مراکز مخابراتی دورافت//اده کلید خورده اس//ت و مقدم//ات پژوهش در زمینه خط تولید را طی میکند.

وی از انج//ام پ//روژه طراح//ی و س//اخت کولرهای خورش//یدی و نیز کار پژوهش//ی در زمین//ه فیبرنوری روشنایی خبر داد و گفت: در محلهای عمیق همچون تونله//ای چندمنظ//وره، مع//ادن زیرزمین//ی و حتی تونلهای مترو که به روش//نایی نیاز هس//ت اما حضور الکتریسیته خطرآفرین است، فیبرنوری با قابلیت ارسال روشنایی کاربرد دارد و پژوهشهای اولیه این پروژه در قالب تفاهمنامهای با شرکتی از مجموعه سازمان تامین اجتماعی درحال پیگیری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.