فروش چالش همیشگی محصوالت فناور

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

این ی//ک قاعده کلی اس//ت که تجاریس//ازی و پیدا کردن بازار مصرف برای محصوالت نو و فناور هم//واره با چالش روبه رو باش//د. به نظر میرس//د این موضوع فصل مش//ترک تمامی این محصوالت باش//د. به ویژه محصوالت//ی مانن//د ک//ود که حاصل تولید صنعتی هس//تند و ق//رار اس//ت در چرخه تولید کش//اورزی قرار گیرند. به عبارتی محصول مکمل هستند. از این رو، این دسته از محصوالت فناور یا دانشبنیان باید شبکه فروش قوی داشته باشند. به عبارتی، واحدهای تولیدکننده باید بتوانند خود شبکه فروش و عرضه مناسبی را ایجاد کنند که زمینه تولید و تبلیغ بیش//تر هم باش//د. به عالوه اینکه متقاضی مصرف این نوع محصوالت در نهایت کش//اورزان هستند. قرار نیست ابداعی در یک آزمایش//گاه انجام ش//ود و به تولید ی//ک محصول فناور بینجامد که در نهایت در گوشه همان شرکت تولیدی بماند بلکه باید متقاض//ی خود را پیدا کند. در مقابل ش//رکتهای دیگری نیز هس//تند که جلوی فناوری و رش//د فن//اوری در این صنعت میایستند و ش//اید نیاز ندانند. از این رو، باید شبکه فروش این نوع محصوالت به خارج از کشور بیشتر تقویت شود. تمامی این موارد را در کنار این عبارتها بگذارید که باید اس//تفاده بهینه از آب و خاک و انرژی داشته باشیم تا توسعه پایدار را تجربه کنیم. از این رو، باید این عبارتها س//رلوحه تبلیغ محصوالت فناوری باشد که قرار است جایگزین محصوالت قدیمی مکمل شوند. به نظر نمیرس//د تنها نهادهای حمایتی بتوانند به تولیدکنندگان این بخش کمک کنند بلکه خود این تولیدکنندگان باید ش//بکه منظم فروش داشته باشند و بخشهای تحقیق و توسعه خود را بیش از پیش تقویت کنند.

صفیه‌رضایی‌‌ روزنام ‌هنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.