ساخت توربین آبی مجهزبه ژنراتور

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پژوهشگران ایرانی موفق به ساخت توربین آبی مجهز به ژنراتور دارای مکانیزم کاهنده س//رعت س//نکرون شدند که از آن میتوان در نیروگاه آبی در راس//تای تولید برق اس//تفاده کرد. سیدمحسن روس//تا، مجری طرح «توربین آبی مجهز به ژنراتور دارای مکانیزم کاهنده س//رعت سنکرون» اظهار کرد: ما موفق به ساخت توربین آبی مجهز به ژنراتور دارای مکانیزم کاهنده سرعت سنکرون شدیم که هماکنون آماده برای س//رمایهپذیری اس//ت. (موتور سنکرون دس//تهای از موتورهای الکتریکی برق متناوب(CA) هس//تند که روتور (قسمت دوار) در آنها با سرعت ثابتی میچرخد. در واقع این سرعت ثابت همان سرعت میدان مغناطیسی دوار حاصل از نوسان برق متناوب در استاتور است.) وی افزود: برای افزایش تعداد قطب ماشینهای الکتریکی جریان متناوب به طور معمول از روشهایی اس//تفاده میش//ود که برای افزایش تعداد قطب ماشین الکتریکی دارای محدودیت هس//تند یا موج//ب افزایش حجم، وزن و قیمت از طریق افزایش تعداد س//یمپیچ در ماشین الکتریکی میشود. به گزارش گس//ترش صنعت، روستا اظهارکرد: این مکانیزم از اتصال مکانیکی دنده خورشیدی و رینگی یک مجموعه دنده خورشیدی به روتور و اس//تاتور دوار ماشین الکتریکی جریان متناوب تشکیل ش//ده اس//ت که با ثابت نگه داش//تن حامل دندههای سیارهای در مجموع//ه دنده خورش//یدی و چرخش ش//افت متص//ل به دنده خورش//یدی یا رینگی به وس//یله توربین آبی باعث ایجاد چرخش همزمان و معکوس در روتور و اس//تاتور دوار ماش//ین الکتریکی به صورت هممرکز میش//ود. به گفته این پژوهشگر، افزایش اختالف س//رعت زاویهای بین قطبهای روتور و استاتور دوار به وسیله این مکانیزم موجب افزایش تعداد قطبها و کاهش س//رعت سنکرون ژنراتور جریان متناوب خواهد شد. وی عنوان کرد: این مکانیزم به کاهش وزن، حجم و قیمت ژنراتور منجر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.