طراحی نرمافزار خدماتدهی به رستورانها

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پژوهش//گران ایرانی موفق ش//دند نرمافزاری را تهیه کنند که به واسطه آن بتوانند خدمات تهیه مواد خوراکی تا یکبار مصرف را به رستورانها عرضه کنند. ندا صادقی درباره نرمافزار خدماتدهنده به رس//تورانها گفت: ما موفق ش//دیم نرمافزاری را تهیه کنیم که میت//وان به واس//طه آن ب//رای تامین و تهیه م//واد اولیه غذایی و تهی//ه ضرورتها به رس//تورانها خدماتی دهیم. وی با بیان اینکه درخواس//تهای خرید از رستورانها میتواند بهطور آنالین باشد، خاطرنش//ان کرد: رس//تورانها میتوانند نیازهای خود مانند مواد غذای//ی، پروتئینی، لبنی//ات، مواد یکبار مص//رف ...و را از طریق ای//ن نرمافزار به اطالع ش//رکت ما برس//انند تا م//ا بتوانیم نیاز آنها را در کوتاهتری//ن زمان ممکن برطرف کنیم. به گفته صادقی، این نرمافزار برای اندروید طراحی ش//ده اس//ت و رستورانها میتوانند عالوهبر آن از س//ایت ش//رکت نیز اعالم نیاز کنند. وی تاکید کرد: این ایده ۲ س//ال اس//ت که انجام ش//ده ولی در طول ۵ ماه اخیر راهاندازی ش//ده و تاکنون به ۵ رس//توران خدمات داده اس//ت. به گزارش گس//ترش صنعت، صادقی افزود: هدف این شرکت تامین ملزومات و مواد اولیه سالم تازه و باکیفیت برای خدماتدهندگان غذایی با بهرهگیری از فناوریهای نوین ارتباطی و سیس//تمهای اطالعاتی با س//رعت آس//انی تحویل به موقع حق انتخاب باالتر و رعایت اصول مشتریمداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.