سدهای فارس نصف ظرفیت خود آب دارند

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

مدیرعامل ش//رکت آب منطقهای فارس از پر شدن حدود ۰۵ درصد از مخازن س//دهای اس//تان خبر داد و گفت: حجم آب در پشت س//دهای استان به یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون مترمکعب رسیده است.

حمیدرض//ا دهقان//ی در اینب//اره اظهار ک//رد: در ه//ر ثانیه ۸۱مترمکعب به حجم آب در سدهای این استان اضافه میشود.

وی درباره وضعیت سدهای این استان گفت: سدهای فارس 2 میلیارد و ۱2۹ میلیون مترمکعب گنجایش ذخیره آب دارند که اکنون یک میلیارد و 2۹۴ میلیون مترمکعب آب در این س//دها جمع شده که این مقدار آب کمی بیش از ۰۵ درصد از ظرفیت سدهای استان است.

دهقان//ی افزود: از یک میلی//ارد و 2۹۴ میلیون مترمکعب آب موجود در س//دهای اس//تان، ۶۸۴ میلیون مترمکعب آن حجم مرده آب اس//ت و فقط ۶۰۰۱ میلیون مترمکعب قابل اس//تفاده اس//ت. به گفته وی در س//د درودزن با گنجایش ۳۹۹ میلیون مترمکعب تنها ۷۹۳ میلیون مترمکعب آب جمع شده که از این میزان ۰۳۳ میلیون مترمکعب آن حجم مرده آب اس//ت و فقط ۷۶ میلیون مترمکعب از آب موجود در این س//د قابلیت استفاده دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس اضافه کرد: در سد مالصدرا با گنجایش ذخیرهس//ازی ۰۴۴ میلیون مترمکعب آب، ۸۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده که ۰۶ میلیون مترمکعب آن حجم آب مرده است. دهقانی ادامه داد: در سد سلمان فارسی ب//ا ۰۷۹ میلیون مترمکعب گنجای//ش ذخیره آب، 2۳۸ میلیون مترمکعب آب موجود اس//ت و در س//د تن//گاب فیروزآباد نیز با گنجایش ۰۳۱ میلیون مترمکعب آب، ۸۶ میلیون مترمکعب آب ذخیرهس//ازی شده اس//ت. به گفته وی، حجم آب مرده در سد س//لمان فارسی ۰۷ میلیون مترمکعب و در سد تنگاب فیروزآباد ۴ میلیون مترمکعب اس//ت. مدیرعامل ش//رکت آب منطقهای فارس اضافه کرد: در س//د رودبال نی//ز با 2۸ میلیون مترمکعب گنجایش ذخیره آب ۹۷ میلیون مترمکعب آب موجود است که ۰۱ میلیون مترمکعب آن حجم مرده است. در سد چشمه عاشق نی//ز با ۹۶ میلیون مترمکعب گنجای//ش ذخیره آب ۴۴ میلیون مترمکعب آب موجود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.