مصرف آب افزایش یابد شبکه جوابگو نخواهد بود

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

مدیرعامل ش//رکت آب و فاضالب استان تهران گفت: با توجه ب//ه تدابیر در نظر گرفته درحالحاضر مش//کلی برای تامین آب اس//تان تهران وجود ندارد و حت//ی میتوان قاطعانه گفت که در هیچ کجای استان بحث کاهش فشار آب نیز مطرح نشده است.

محم//د پ//رورش با تاکی//د بر ل//زوم صرفهجویی مش//ترکان در س//اعات اوج گرما به ایس//نا گفت: اگر مش//ترکان از کارهای غیرضروری در زمان اوج مصرف اجتناب کنند بهطور قطع تا آخر تابستان مشکلی برای تامین آب به وجود نخواهد آمد.

وی ادام//ه داد: اگر قرار باش//د میزان مص//رف از میزان فعلی افزایش یابد، ش//بکه جوابگو نخواهد بود و این بدین معنا نیست که ظرفیت ش//بکه غیرمنطقی تعیین شده بلکه ظرفیت شبکه استاندارد است و باید مدیریت مصرف شود.

مدیرعامل ش//رکت آب و فاضالب اس//تان تهران با بیان اینکه بر اساس برنامهریزیها افت فش//ار در هیچ کجای استان وجود ندارد عنوان کرد: در پهنهبندیها کم کردن فشار آب در دستور کار قرار نگرفته و تنها در صورتی که مصرف بیش از این افزایش یاب//د مجبور به اجرای این طرح هس//تیم. پرورش تصریح کرد: تاکنون در شهر تهران قطعی و کاهش فشار آب وجود نداشته و اگر هم مشترکان با این مسئله روبهرو شدند، الزم است با شماره 22۱ تم//اس بگیرند و پیگیر علت آن ش//وند. وی با بیان اینکه ظرفیت فعلی منابع آب اس//تان تهران کم نیس//ت گفت: اگر در نقطهای مشکلی باشد باید به صورت موردی حل شود همانطور که در برخی نقاط جنوب غرب که ش//بکهها اصالح شده بود اما شهرداری اجازه اصالح انشعاب را نمیداد دچار مشکل شدیم که این مسئله نیز در حال برطرف شدن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.