نخستیننیروگاه شمالغرب وارد مدار میشود

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

مش//اور اجرایی وزارت نیرو در توانیر و س//رمایهگذار نخستین نیروگاه CHP ش//هید مرحمت باالزاده در ش//مالغرب کش//ور گف//ت: این نیروگاه با س//رمایهگذاری ۰2۱ میلیارد ریالی بخش خصوصی در زمینی به مس//احت هزار مترمربع در بخش انگوت وارد مدار میش//ود. به گزارش گسترش صنعت به نقل از پایگاه اطالعرس//انی وزارت نیرو، میرحسین فغانی در دیدار با فرماندار گرمی با اش//اره به اینکه ظرفیت توان تولید برق نیروگاه حرارتی CHP گرمی ۷ مگاوات خواهد بود، گفت: در این نیروگاه تولید همزمان برق و گرما با اس//تفاده از احتراق س//وخت است و بخار تولیدی در این نیروگاه در مراکز گلخانهای و تامین گرما کاربرد دارد. مجری طرح نیروگاه CHP گرمی خاطرنش//ان کرد: قرار اس//ت از بخش بخ//ار این نی//روگاه، گلخان//های در جوار همین نیروگاه در زمینی به مس//احت ۵هکتار احداث ش//ود. وی اضافه کرد: این نیروگاه بعد از اینکه وارد مدار شد عالوه بر جلوگیری از افت برق منطقه گرمی توانایی خدماترس//انی به شهرستانهای مشگینش//هر و پارسآباد را هم دارد. فرماندار شهرستان گرمی نی//ز در اینباره گفت: با اجرایی ش//دن این پ//روژه و همچنین احداث نی//روگاه ۴2 مگاواتی دیگر در منطقه آنقوتالر برق مورد نیاز واحدهای صنعتی شهرس//تان تامین میش//ود. امامی بیان کرد: ش//رکت توانیر آماده عقد ق//رارداد خرید تضمینی نیروگاه در تولید برق است و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.