رو ‌سها‌۰۰۹۴‌واگن‌در‌ایران‌م‌یسازند منتقدان‹اهداف‹غیرتولیدی‹دارند

بررسی‹«گسترش‹صنعت»‹از‹جزئیات‹قرارداد‹تولید‹مشترک‹ایران‹و‹روسیه‹

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

تامی//ن واگنهای م//ورد نیاز کش//ور از طریق روس//یه صدای برخی از منتق//دان را درآورد. آنها معتقد بودند در حالی که ایران دارای کارخانههای واگنس//ازی اس//ت نیازی به واردات این محصول وجود ندارد و ط//رف دیگر که مجوز این کار را از مجلس دریافت کرده بود و در برنامه بودجه سال ۶۹ نی//ز این موضوع قید ش//ده بود برای توس//عه کشور اقدام به این کار کرد.

اواسط بهمن ۴۹ کومرس//انت، رسانهای روسی از تحویل ۰۰۰۵ واگن باری تولید شرکت «اورال واگ//ن زاوود» ب//ه ایران خبر داد و نوش//ت: بانک دولتی توسعه روسیه (ونش اکونوم بانک) یک وام 2/۱۱میلیارد روبلی (۰۴۱ میلیون دالری) به این منظ//ور در اختیار ش//رکت اورال واگن زاوود قرار میده//د که این واگنها در بخش فنی سیس//تم ریلی ایران به کار گرفته میش//ود و انتظار میرود تحوی//ل این واگنه//ا قبل از پایان س//ال ۶۱۰2 میالدی آغاز شود.

موج مخالفت با قرارداد واگن ایران و روس//یه از دو جبهه آغاز ش//د. جبههای که متولی حمایت از تولیدکنندگان داخلی بوده و جبهه دیگری که به نظر میرس//د بیشتر مقاصد سیاسی خود را دنبال میکن//د و رضای//ت و ناراضی ب//ودن تولیدکننده برایش//ان اهمی//ت چندانی ن//دارد. ایندس//ته از منتق//دان موضوع واگن را تنها دس//تاویزی برای انتقاد به دولت میدانند.

پ//س از طرح ای//ن قراردادها و اع//الم موافقت وزارت صنع//ت، معدن و تجارت برخی از انتقادات همچنان ادامه داشت. در موج نخست انتقادات به این قرارداد، پس از مشخص شدن این موضوع که واردات واگ//ن انجام نخواهد ش//د و موضوع تولید مش//ترک روس//یه و ایران اس//ت برخی همچنان انتقادات خود را ادامه دادند.

‹انتقاد‹به‹واردات‹یا‹تولید‹مشترک؟ ‹

علیاکب//ر کریمی در تذکر ش//فاهی خطاب به وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت گف//ت: اکنون ۶ واحد صنعتی تولیدکننده واگن در س//طح کشور داری//م که ش//رکت واگ//ن پ//ارس اراک بهعنوان قدیمیتری//ن و بزرگترین واحد تولیدکننده واگن باری و مس//افربری در ۰۴ س//ال گذشته است اما در سالهای اخیر شاهد ورود واگنهای مستعمل هستیم که مخاطراتی برای مردم دارند.

نماین//ده م//ردم اراک و کمیج//ان در مجل//س شورای اس//المی ادامه داد: در رسانهها نیز منتشر ش//ده که ۵ هزار دس//تگاه واگن باری با فاینانس کشور روس//یه و 2 هزار دستگاه واگن مسافربری و مترو از کش//ور چین در حال وارد ش//دن است که این واردات باوجود سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی در راس//تای مخالفت با تولید داخل بوده و باع//ث نابودی این صنعت در کش//ور و بیکاری هزاران نفر از پرسنل میشود.

زمانی که موضوع واردات ۶ هزار واگن به کشور مطرح ش//د، وزارت صنعت، مع//دن و تجارت نیز از جدیتری//ن مخالف//ان ای//ن طرح ب//ود. وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس اقتصاد مقاومتی وظیفه دارد چرخ تولید کش//ور را حفظ کند و در صورتی که توان تولید یک محصول اس//تراتژیک در کش//ور وج//ود دارد، مانع از واردات آن ش//ود. بر این اس//اس این وزارتخانه از آغاز مطرح ش//دن این بح//ث مخالفت خود را اعالم ک//رد اما دیری نگذش//ت که وزارت صنعت، مع//دن و تجارت به عنوان متولی حمایت از تولیدکنندگان داخلی به این نتیجه رس//ید که واردات این واگنها میتواند به نف//ع تولیدکنندگان داخلی باش//د. گس//ترش صنعت به بررسی تاثیر این قرارداد بر کارخانههای واگنسازی داخل کشور پرداخته است.

‹مونتاژ‹و‹تولید‹در‹ایران‹ ‹

سعید رسولی، عضو هیات مدیره شرکت راهآهن گف//ت: واگنهای مورد توافق برای فروش به ایران همگی قس//طی بوده و با نرخ بس//یار پایین عرضه شده است. وی از ارائه تسهیالت مطلوب از ناحیه دولت روس//یه به خریداران واگنهای روسی خبر داد و گفت: این اقدام دولت روسیه با هدف ایجاد رون//ق در تولید واگن در آن کش//ور بوده و دولت روسیه برای فروش قسطی محصوالت تولیدی آن کشور برای مش//تریان خارجی منابع مالی خوبی در نظر میگیرد.

وی در تشریح جزئیات قرارداد خرید واگن ایران از روس//یه گف//ت: خرید این قطارها با مش//ارکت تولیدکنن//دگان داخلی بوده بنابرای//ن، قطارهای وارداتی در داخل مونتاژ خواهند ش//د که به مرور انتقال فناوری هم انجام میشود.

عضو هیات مدیره ش//رکت راهآهن با بیان اینکه در ق//رارداد بین ایران و روس//یه ۶هزار واگن وارد کش//ور میش//ود، اظهار کرد: ۰۰۱۱ واگن آن در داخل مونتاز شده و مابقی هم در سالهای آینده و با مشارکت داخلیها ساخته میشود.

وی پیرام//ون مخالف//ت اولی//ه وزارت صنعت، مع//دن و تجارت با واردات واگن به کش//ور گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل با واردات واگن به ش//دت برخورد داش//ت اما در سفری که مدی//ران ای//ن وزارتخانه ب//ا کارشناس//ان راهآهن به روس//یه داش//تند و پ//س از انج//ام مذاکره با تولیدکنندگان روس//ی، آنها هم به توافق رسیدند. رس//ولی با بیان اینکه اصلیترین موضوع در تولید ن//اوگان ریل//ی داخل کش//ور تامی//ن منابع مالی آن اس//ت، افزود: در داخل کش//ور خ//ط اعتباری تامی//ن مناب//ع مالی ب//رای افزای//ش تولید وجود ندارد.

این عضو هیات مدیره ش//رکت راهآهن خواستار آن شد که دولت از تولید داخلی حمایت بیشتری کند و تصریح کرد: در داخل کشور تولیدکنندگان ب//رای تامین منابع مالی به ه//ر دری میزنند اما امکان//ی برای تامین منابع مالی وجود ندارد، حال آنکه در خارج از کش//ور با توجه به نوع تسهیالت مالی، این امر سبب شده که بخش خصوصی ریلی کشور ناوگان خود را از روسیه خریداری کند.

رس//ولی بیان کرد: در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، دستکم ۸2 هزار واگن مورد نیاز شبکه ریلی کش//ور خواهد بود. سال گذشته ۰۵۳ واگن با عمر باالی ۵۴ س//ال از ش//بکه حملونقل ریلی خارج شد که نتیجه آن کاهش ظرفیت جابهجایی مسافر خواهد بود.

‹همکاری‹با‹روسیه،‹فرصت‹جدید‹ ‹

فرجاهلل رجبی، عضو کمیس//یون عمران مجلس ش//ورای اس//المی درب//اره وضعیت واگنس//ازی در ای//ران ب//ه گس//ترش صنعت توضی//ح داد: در سالهایی که ایران تحریمهای اقتصادی را تجربه میکرد، تالشهای بس//یاری شد تا بتوانیم عالوه ب//ر حمایت از تولی//د داخل این نی//از را از طریق کش//ورهای خارجی نی//ز برطرف کنی//م. پس از سیاس//تگذاریهایی که در این حوزه شد، دولت دهم تصمیم گرفت واردات واگن را تس//هیل کند تا بخشی از مشکالت مربوط به حملونقل برطرف شود.

رجبی با اش//اره به اینکه متاسفانه این سیاست ب//دون در نظ//ر گرفتن ت//وان واحده//ای داخلی ب//ود، اف//زود: بعد از گذش//ت دوره دول//ت دهم، واگنس//ازیهای داخل کشور با بحرانهای جدی روبهرو شده بوند.

از طرفی توان تولید آنها به دلیل کاهش سرمایه در گردش و سفارشهایی که به خارج کشور داده میشد، کاهش پیدا کرده بود و از طرف دیگر نیاز داخل کشور به دلیل حجم باالی سفارش به خارج کشور تامین شده بود.

ای//ن عضو کمیس//یون عمران مجلس ش//ورای اسالمی با بیان اینکه اکنون دولت راهی جز ایجاد زیرس//اختهای کاف//ی برای همکاری مش//ترک تولیدکنن//دگان داخل//ی با ش//رکتهای خارجی ن//دارد، توضی//ح داد: به لحاظ کیفی//ت تولید اگر میتوانس//تیم در ش//رایط فعل//ی این کاره//ا را با کشورهای پیشرفتهتر داش//ته باشیم بهتر بود اما این فرصت خوبی اس//ت و باید بیش//ترین بهره را از آن برد.

وی با تاکید بر اینکه در ش//رایط کنونی روسیه از بهترین ش//ریکانی اس//ت که ایران میتواند این پ//روژه را با همکاری مش//ترک آغاز کن//د، افزود: ایران بای//د بتواند در گامهای بعد با کش//ورهایی مانن//د ایتالیا و آلم//ان نیز وارد مذاکره ش//ود اما بای//د این موضوع را در نظر داش//ت که توان مالی و دانش فنی واحدهای واگنس//ازی کش//ور برای همکاری با کشورهای توسعهیافتهتر کافی نیست.

‹مجلس‹مجوز‹داده‹است ‹

مجی//د کیانپور، دیگر عضو کمیس//یون عمران مجلس ش//ورای اس//المی درباره ش//یوه همکاری ایران و روس//یه به گس//ترش صنعت توضیح داد: روس//یه از جمله کش//ورهایی اس//ت که ایران در س//الهای دولت یازدهم توانس//ت روابط بس//یار عمیقی ب//ا آن برقرار کند. همچنین با احتس//اب کاهش سرمایه در گردش کشور مجلس به دولت مج//وز داد تا ۵ میلیارد دالر از منابع روس//ی وام بگیرد.

وی با اش//اره به اینکه این مجوز در قانون بوجه ۶۹ به تایید مجلس شورای اسالمی رسیده، گفت: ایران و روسیه زمینههای همکاری بسیاری دارند و صنایع ریلی یکی از مهمترین آنهاس//ت. باید از فناوری روسی استفاده کنیم تا عالوه بر تامین نیاز در کوتاهمدت بتوانیم بر اس//اس برنامهریزیهای میانم//دت و بلندمدت تولیدکنندگان کش//ور را تقویت و به سمت تولید محصوالت رقابتی هدایت کنیم.

کیانپ//ور با بی//ان اینکه ش//رکت تامینکننده قس//متی از فن//اوری خ//ود را وارد میکن//د و ما میتوانیم از فن//اوری آنها اس//تفاده کنیم، گفت: ای//ران در فن//اوری واگنس//ازی زیرس//اختهای مناسبی دارد و ما کارخانههای بزرگ واگنسازی در کش//ور داری//م. با ای//ن حال آنه//ا در رکود به س//ر میبرند و باید بتوانیم به کمک کش//ورهای توس//عهیافته آنه//ا را از وضعی//ت کنون//ی نجات دهیم.

براس//اس این گزارش از مجم//وع ۶ هزار واگن تنها ه//زار و ۰۰۱ واگ//ن به ایران وارد میش//ود که قرار اس//ت در داخل کش//ور مونتاژ ش//وند تا تولیدکنن//دگان ایران//ی با این محصول آش//نایی بیش//تری پیداکنند و دان//ش فنی طرف روس نیز به ایران منتقل شود.

همچنی//ن ۴ ه//زار و ۰۰۹ واگ//ن باقیمان//ده ق//رار اس//ت در داخل کش//ور به کم//ک روسها و زیرس//اختهای داخل//ی تولی//د ش//ود که این جدیتری//ن گام برای انتقال دانش فنی به ش//مار م//یرود. با تمام ای//ن اوصاف برخیه//ا همچنان دلواپس هس//تند و گفتههای نماین//دگان مردم، دولت و متولیان واگنس//ازی در کش//ور نیز برای آنها کارساز نیست.

موج مخالفت با قرارداد واگن ایران و روسیه از دو جبهه آغاز شد. جبههای که متولی حمایت از تولیدکنندگان داخلی بوده و جبهه دیگری که به نظر میرسد بیشتر مقاصد سیاسی خود را دنبال میکند و رضایت و ناراضی بودن تولیدکننده برایشان اهمیت چندانی ندارد

علیاکبر کریمی واردات واگنهای مسافربری از چین و روسیه با وجود واحدهای تولیدی در داخل کشور خالف اقتصاد مقاومتی است

مجید کیانپور با احتساب کاهش سرمایه در گردش کشور مجلس به دولت مجوز داد تا ۵ میلیارد دالر از منابع روسی

وام بگیرد

فرجاهلل رجبی دولت راهی جز ایجاد زیرساختهای کافی برای همکاری مشترک تولیدکنندگان داخلی با شرکتهای خارجی

ندارد

سعید رسولی واگنهای مورد توافق برای فروش به ایران همگی قسطی بوده و با نرخ بسیار پایین عرضه شده

است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.