تدوین طرح جامع دوچرخه ضرورت امروز

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

پیش//ینه استفاده از دوچرخه در کش//ور نشان میدهد که ایرانیها در ش//هرهای مختلف از دوچرخه بهعنوان وس//یله حملونقل اس//تفاده میکردند اما توس//عه شهرها و طبیعت زندگی مدرن س//بب ش//د تا این وس//یله نقلیه به فراموشی سپرده شود.

زندگی مدرن باعث ش//ده تا بسیاری از شهرها از بسترهای طبیعی و فرهنگی خود جدا ش//وند. امروز نمایان اس//ت که مردم به اس//تفاده از دوچرخه تمایل دارند به همین دلیل در حوزه بکارگیری از مدلهای حملونقلی پاک اگر به درستی برنامهریزی ش//ود میتوان کمک بسیاری به کاهش آلودگی هوا کشور داشت.

فرهنگس//ازی در این زمینه به گفته یکی از کارشناس//ان ش//هری از ساختن خط مترو نیز س//ختتر است. وقتی یک کار عمرانی انجام میش//ود، چارچ//وب آن دراختیار کارفرما قرار دارد اما کارهایی که با مردم در ارتباط اس//ت و ریشه در فرهنگ آنها دارد بسیار پیچیدهتر از ساخت یک پروژه بزرگ عمرانی است.

تدوی//ن کلیات طرح جامع دوچرخه تهران در دس//تور کار مس//ئوالن امر قرار دارد و عنوان میش//ود ب//رای جایگزینی اس//تفاده از روشهای ایجابی بیشتر به جنبههای فرهنگی و اجتماعی باید توجه شود.

امروز شهرهای جهانی به جایی رسیدهاند که دیگر به طول بزرگراهه//ا توجه//ی نمیکنند بلکه از نظر آنها ش//هری قابل زندگی است که شهروندان آزادانه و بدون نگرانی از پیادهراهها و مسیرهای دوچرخهسواری استفاده کنند. وابستگی بیش از اندازه مردم به خودروهای شخصی معضالتی مانند ترافیک و آلودگی هوا را به وجود آورده اس//ت و باعث شده تا رفتارهای اشتباهی در جامعه شکل گیرد.

برنامهری//زی درب//اره توس//عه فرهنگ دوچرخهس//واری و پیادهروی موضوعی نیست که به این زودی نتیجه دهد بلکه هر تصمیمی که در اینباره گرفته شود نتایج آن در ۰۲ سال آینده قابل مشاهده است.

زمانی که مردم در مسیر تکامل مدرنیته شدن شهرها قرار میگیرند، استفاده از خودرو به مهمترین بخش زندگی مردم تبدیل میش//ود این در حالی اس//ت که استفاده از دوچرخه ب//ا فرهنگ ایرانیها عجین بوده و در دو نس//ل قبل مردم از دوچرخه برای رفتوآمدهای ش//خصی خود استفاده بسیاری میکردند.

در تعریف جدید از ش//هرهای توس//عهیافته به جای طول بزرگراهه//ا و خطوط مترو میزان زیس//تپذیر بودن ش//هرها مورد توجه قرار میگیرد. این تعریف جدید براساس بازگشت انسانها به فطرت و طبیعت شکل گرفته است.

برای تحقق این امر توجه به ایجاد زیرس//اختهای الزم در توسعه مسیرهای دوچرخهسواری و توجه به فرهنگ استفاده از این وس//یله نقلیه و آشتی دادن مردم با دوچرخه در زمان حاضر اهمیت بسیاری دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.